แบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ ปี 2560 แยกตามประเภทความพิการ และเพศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ข้อมูลคนพิการ รพ.สต...ศสม.ห้วยเหนือ...................
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
แยกตามประเภทความพิการ และเพศ
แบบรายงานการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
2
ประเภทความพิการเพศรวม(คน)ลำดับข้อมูล/กิจกรรมจดทะเบียนจาก พม.ได้รับสนับสนุนการอุปกรณ์การประเมินADLได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะกายใจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3
ชายหญิงติดสังคมติดบ้านติดเตียง
4
1. ทางการเห็น918271จำนวนคนพิการทะเบียนราษฎร์2391222414300
5
2. ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย132134จำนวนคนพิการอยู่จริง2411222414300
6
3. ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย63631261.1พิการทางการมองเห็น270000
7
4. ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม1814321.2
พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
342000
8
5. ทางสติปัญญา114151.3
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกายร่างกาย
126511100
9
6. ทางการเรียนรู้101
1.3.1 พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)
22000
10
7. ทางออทิสติก1011.3.2 พิการทางแขน0000000
11
8. พิการมากกว่า 1 ประเภท213
1.3.3 พิการทั้งตัวอัมพาต/อัมพฤกษ์
33111
12
9. ไม่ระบุความพิการ0001.3.4 อื่นๆ121000000
13
รวม1181212391.4พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม32000000
14
1.5พิการทางสติปัญญา15000000
15
ที่มา : ฐานข้อมูล JHCIS รพ.สต. เดือนมีนาคม 25591.6พิการทางการเรียนรู้1000000
16
1.7พิการทางออทิสติก1000000
17
ผู้รายงาน.........นางกนกวรรณ บาตรโพธินันท์................
18
ตำแหน่ง.........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ................
19
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน......16/8/2559....................
20
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.......0897183126..........
21
อีเมล์ประสานข้อมูล...................................................................................
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu