แบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ ปี 2560 แยกตามประเภทความพิการ และเพศ
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ข้อมูลคนพิการ รพ.สต...ศสม.ห้วยเหนือ...................
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
แยกตามประเภทความพิการ และเพศ
แบบรายงานการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
2
ประเภทความพิการเพศรวม(คน)ลำดับข้อมูล/กิจกรรมจดทะเบียนจาก พม.ได้รับสนับสนุนการอุปกรณ์การประเมินADLได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะกายใจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3
ชายหญิงติดสังคมติดบ้านติดเตียง
4
1. ทางการเห็น918271จำนวนคนพิการทะเบียนราษฎร์2391222414300
5
2. ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย132134จำนวนคนพิการอยู่จริง2411222414300
6
3. ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย63631261.1พิการทางการมองเห็น270000
7
4. ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม1814321.2
พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
342000
8
5. ทางสติปัญญา114151.3
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกายร่างกาย
126511100
9
6. ทางการเรียนรู้101
1.3.1 พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)
22000
10
7. ทางออทิสติก1011.3.2 พิการทางแขน0000000
11
8. พิการมากกว่า 1 ประเภท213
1.3.3 พิการทั้งตัวอัมพาต/อัมพฤกษ์
33111
12
9. ไม่ระบุความพิการ0001.3.4 อื่นๆ121000000
13
รวม1181212391.4พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม32000000
14
1.5พิการทางสติปัญญา15000000
15
ที่มา : ฐานข้อมูล JHCIS รพ.สต. เดือนมีนาคม 25591.6พิการทางการเรียนรู้1000000
16
1.7พิการทางออทิสติก1000000
17
ผู้รายงาน.........นางกนกวรรณ บาตรโพธินันท์................
18
ตำแหน่ง.........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ................
19
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน......16/8/2559....................
20
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.......0897183126..........
21
อีเมล์ประสานข้อมูล...................................................................................
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
54
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
ภาพรวม อ.ขุขันธ์