ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องพิเศษ ชั้น ม.4 ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
2
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
3
ประเภทห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
4
5
ที่ห้องสอบที่
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-นามสกุล
6
11S24141นางสาวกชการ ศรีจันทร์
7
21S26194นางสาวกมลชนก มังคลาด
8
31S28271นางสาวจินตนา ธงชัย
9
41S27260นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวหลวง
10
51S26223นางสาวชวิศา เทียนมณเฑียร
11
61S24118นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์ราษฎร์
12
71S24159นางสาวณัฐณิชา ชุมภู
13
81S24140นางสาวณัฐธยาน์ เทศสิงห์
14
91S28269นางสาวณัฐนรี แซ่ท่อร์
15
101S26249นางสาวธนพร เชื้อสะอาด
16
111S28278นางสาวธัญชนก วงค์ใหญ่
17
121S24139นางสาวนันท์นภัส แสงศรีจันทร์
18
131S27257นางสาวนุชนาฏ สุริยา
19
141S24170นางสาวบุญฑริกา มังคลาด
20
151S24143นางสาวเบญญากร เชื้อเมืองพาน
21
161S24144นางสาวปวีณา มากสุข
22
171S24134นางสาวปานทิพย์ ปิ่นศักดิ์
23
181S27261นางสาวปิ่นปาน ทัพธานี
24
191S24097นางสาวพลอยไพลิน ไชยติขะ
25
201S27263นางสาวพัชราภรณ์ ประวัง
26
211S02021นางสาวภาวลี เรืองนภารัตน์
27
221S27262นางสาวมนต์นภา ไชยโย
28
231S26229นางสาวรัญชิดา มังคลาด
29
241S24123นางสาวรุ่งนภา เลิศจินดาวัฒน์
30
251S24098นางสาววรรณกร เทพเสน
31
32
ที่ห้องสอบที่เลขที่สมัครชื่อ-นามสกุล
33
12S24150นางสาววรรณศิริ ดำแดงดี
34
22S25184นางสาววรารวีย์ สมฤทธิ์
35
32S28272นางสาววสุนันท์ วงศ์ประเสริฐ
36
42S24157นางสาวสาริกา ประคำมูล
37
52S24114นางสาวสุจินันท์ ทนุดี
38
62S25179นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมอำพร
39
72S26245นายกรวีร์ บัวเย็น
40
82S02035นายคุณานนท์ ทัม
41
92S26226นายจารุวิทย์ กันณิกา
42
102S24111นายจิรายุ ดะนัย
43
112S28274นายณ เชียงคำ คำมูล
44
122S26221นายณรงค์ฤทธิ์ สอนใจ
45
132S24167นายณัฐดนัย วงศ์ใหญ่
46
142S24095นายธนัชพิพัฒน์ สินคุณาธาร
47
152S24151นายนรภัทร วงศ์ราษฎร์
48
162S26246นายนายวิชญ์พล ถีระรักษ์
49
172S24155นายวีรภาพ บังวัน
50
182S01016นายศุภวิชญ์ กบคำ
51
192S27256นายอนุชา พรหมเทพ
52
202S24153นายอยู่ยงค์ ใจดี
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu