ศูนย์ต้นทุนวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBI
1
ที่ชื่อนามสกุลแผนกวิชาตำแหน่งค่่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมค่าซื้อวัสดุรวมการเงินรวมค่าตอบแทนรวม
2
ค่่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าพาหนะ12345678910เงินเดือนวิทยฐานะกบข.เงินชดเชยค่าเช่าบ้านค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรค่าสอนค่าธุรการ
3
123456789101234567891012345678910
4
1นายนนทพงศ์ยอดทอง-ฝ่ายบริหาร
5
2นายศุภชัยจันทรเกตุ-ฝ่ายบริหาร
6
3นายวิมลสาระคำ-ฝ่ายบริหาร
7
4นายปราโมทย์กลิ่นศรีสุข-ฝ่ายบริหาร
8
5นายอุดมศักดิ์มีสุข-ฝ่ายบริหาร
9
6นางปิ่นรัตน์สังข์บัวแก้ว-ฝ่ายบริหาร
10
7นางวราพัณณ์วัฒนาพงศ์ศรี-ฝ่ายบริหาร
11
8นายระวีวงศ์เชื้อบุญจันทร์แผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
12
9ว่าที่ ร.ท.อำนวย ขมิ้นเครือแผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
13
10นายชำนาญ ดวงหิรัญแผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
14
11นายสมยศ บารมีรังสิกุลแผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
15
12นายสัมพันธ์จาเลิศแผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
16
13นายสมควรนวมศิริแผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
17
14นายอนุชาศรีธรรมมาแผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
18
15นายวิโรจน์สิงห์มณีแผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
19
16นายณัฐวุฒิภู่ระย้าแผนกวิชาเครื่องกลข้าราชการ
20
17นายเกษม มะโนชื่นแผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
21
18นายเทพพิทูรย์ สอนปัญญาแผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
22
19นายทศพลสังข์อยุทธ์แผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
23
20นายเอกสิทธิ์สุทธิปรีชากุลแผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
24
21นายจำลองโม้ทองแผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
25
22นายปิยพลคุ้มแพทย์แผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
26
23นายวัชระคำจิระ แผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
27
24นายพิสิทธิ์ศักดิ์กุลยณีย์แผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
28
25นายวันชัย ชูเชื้อแผนกวิชาเครื่องมือกลข้าราชการ
29
26นายอำพรโสภาแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
30
27นายสรศักดิ์ทัศพรแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
31
28นายชูเกียรติทำทองแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
32
29นายดำรงค์มิตรเหียนขุนทดแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
33
30นายอนุวัฒน์พึ่งประยูรแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
34
31นายปิยะโกษาแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
35
32นายจีรยุทธกลีบบัวแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
36
33นายมานพคำภีระแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
37
34นางสาววิไลวัลย์ ห่อหุ้มแผนกวิชาโลหะการข้าราชการ
38
35นายเสมอศักดิ์สุดาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
39
36นายนิเวศ ศริพันธุ์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
40
37นายนเรศ สว่างจันทร์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
41
38นายชัชวาลอิ่มละมัยแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
42
39นายสถาพร ฝ่ายชาวนาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
43
40นายชูเกียรติ คีรีแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
44
41นายวิโรจน์ อยู่เล่ห์อยู่เล่ห์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
45
42นายฤทธิชัยสุวรรณโชติแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
46
43นางนงนุชเดชพิทักษ์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
47
44นายทักษิณโสภาปิยะแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
48
45นายจรูญศักดิ์ แสไพศาลแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
49
46นายดุลนนท์ เสียมสกุลแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
50
47นายเลิศชัยเชียงศรีแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังข้าราชการ
51
48นายยงยุทธ์จันทรัตน์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
52
49นายเอกชัยแสนเย็นแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
53
50นายไกรฤกษ์บุนนาคแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
54
51ว่าที่ ร.ต.สุนทรายอดโตแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
55
52นายสุรศักดิ์ ผาสุขรูปแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
56
53นางสุดารัตน์ปรีชารณเสฎฐ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
57
54นายสมควรพงษ์พานิชแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
58
55นายสมชายวิลาวรรณ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
59
56นายสุรัตน์ลิมป์ประเสริฐกุลแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
60
57นายศิริวัฒน์ บัวภาบัวภาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
61
58นางสาวสวคนธ์มั่งชูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
62
59นายธนกฤตทับเลิกแผนกวิชาการก่อสร้างข้าราชการ
63
60นายวโรทัยตลับนาคแผนกวิชาการก่อสร้างข้าราชการ
64
61นายชูศักดิ์วงษ์สมบูรณ์แผนกวิชาการก่อสร้างข้าราชการ
65
62นายสุภาพเดชคำภูแผนกวิชาการก่อสร้างข้าราชการ
66
63นายวิชาญยอดน้ำคำแผนกวิชาการก่อสร้างข้าราชการ
67
64นายสัญญาบุราแผนกวิชาการก่อสร้างข้าราชการ
68
65นายประมวลมณีคุ้มแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมข้าราชการ
69
66นายนรากรแย้มศิริแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมข้าราชการ
70
67ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์จันทร์เชี่ยนแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมข้าราชการ
71
68นายสิขรินทร์เฉลิมงามแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานข้าราชการ
72
69นายสุรชัยบุญโสภณแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานข้าราชการ
73
70นายทันพงษ์ ภู่รักษ์แผนนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ข้าราชการ
74
71นายยงยุทธ คุ้มทรัพย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
75
72นายตากอากาศ กีรติกุลศักดิ์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
76
73นางสาวนงนุช ร้อยภาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
77
74นางอมรรัสม์ แก้วมณีแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
78
75นางสุธาทิพย์ ศริพันธุ์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
79
76นายชยานนท์ จันทร์สุขดีแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
80
77นางมรกต ทองอยู่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
81
78นายโสภณ สุขพันธ์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
82
79นายบุญเลิศ มีภู่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
83
80นางสุอังคณา แก่นโนนสังข์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
84
81นางธนวรรณ กันตาภิรมย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
85
82นางนพพรรณ จาเลิศแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
86
83นางจินตนา ยอดน้ำคำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
87
84นางระวีวรรณ ดวงหิรัญแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
88
85นางธนภัสสร บุญน้อมแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
89
86นายวุฒิชัย อัมพะลพ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
90
87นางณัฎฐ์พัชร์ เรืองกิจแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ข้าราชการ
91
88นางสาวพรอรุณธนะรัชติการนนท์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจข้าราชการ
92
89นางอรทัยพรสุขเจริญแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจข้าราชการ
93
90นางวีนายอดทองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจข้าราชการ
94
91นางฐานุตราจันทรเกตุแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจข้าราชการ
95
92นางนวพรตุงใยแผนกวิชาบัญชีข้าราชการ
96
93นางแว่นฟ้าจันทรทีแผนกวิชาบัญชีข้าราชการ
97
94นายเวชกรวิรัชลาภแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศข้าราชการ
98
95นายวิรัชเพียรธัญการแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศข้าราชการ
99
96นายจำรัส จันทรพินิจ-ลูกจ้างประจำ
100
97นายอนุรักษ์ อุนะพำนัก-ลูกจ้างประจำ
Loading...
 
 
 
มิ.ย. 1/2556
ก.ค.1/2556