สำรวจวุฒิ-บุคลากร 22-9-60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รุ่
2
บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3
ลำดับ
ตำแหน่ง
สังกัด กศน.อำเภอ
ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาที่ใช้บรรจุระดับการศึกษาปัจจุบัน
4
1
ครูอาสาสมัครฯ
ท่าเรือนางสาวจิรภา มีสง่าบธ.บ. วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
2
ครูอาสาสมัครฯ
ท่าเรือนางสมมาตร รู้ทำนองคบ. วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
6
3
ครู กศน.ตำบล
ท่าเรือนางพงศธร เกษสระบัว
ศศ.บ. วิชาเอก แนะแนว,ศศ.บ. วิชาเอก พัฒนาชุมชน
7
4
ครู กศน.ตำบล
ท่าเรือนายสุเมธ ศรีอินทร์ศศ.บ. วิชาเอก ออกแบบประยุกต์ศิลป์
8
5
ครู กศน.ตำบล
ท่าเรือนางสาวธมนพัชร์ เชาวกุลศศ.บ. วิชาเอก การบริหารธุรกิจ
9
6
ครู กศน.ตำบล
ท่าเรือนางสาวธารา เที่ยงเจริญวท.บ. วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
10
7
ครู กศน.ตำบล
ท่าเรือนายอนันตชัย คงอุโฆษวศ.บ. วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล
11
8
ครู กศน.ตำบล
ท่าเรือนายณัฐวิทย์ นิรัญทวี
บธ.บ. วิชาเอก บริหารธุรกิจแขนงบริหารธุรกิจทรัพยากรมนุษย์
12
9
ครู กศน.ตำบล
ท่าเรือนางสาวกาญจนา เย็นศิริบช.บ วิชาเอก การบัญชี
13
10
ครู กศน.ตำบล
ท่าเรือนางสาวเปรมวดี คชพิมพ์
ศษ.ม. วิชาเอก บริหารการศึกษา,คบ.วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
14
11
ครูอาสาสมัครฯ
นครหลวงนางจุรีรัตน์ อยู่สมบูรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
15
12
ครูอาสาสมัครฯ
นครหลวงนายประจักษ์ ไกรอนันต์ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
16
13
ครูอาสาสมัครฯ
นครหลวงนางสาวรัตนา ทองพิมพ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชน
17
14
ครูอาสาสมัครฯ
นครหลวงนายหฤษฎ์ ประมาณ
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
18
15
ครู กศน.ตำบล
นครหลวงนางสาวกังวาล นาพยัพครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์
19
16
ครู กศน.ตำบล
นครหลวงนางกฤษณา บุญประเสริฐ
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชน
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
20
17
ครู กศน.ตำบล
นครหลวงนายอำนาจ ดิษฐลักษณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชน
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
21
18
ครู กศน.ตำบล
นครหลวงนายศักดิ์สิทธิ์ ดิษฐลักษณ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
22
19
ครู กศน.ตำบล
นครหลวงนายอฒิวัฒณากรณ์ สังขทัศไนย
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23
20
ครู กศน.ตำบล
นครหลวงนางสาวณัฎฐนิชา จีนประโคนครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์
24
21
ครู กศน.ตำบล
นครหลวงนางสาวดวงกมล มงคลมลคบ. วิชาเอก คณิตศาสตร์
25
22
ครู กศน.ตำบล
นครหลวงนายประทีป สงเคราะห์ธรรมครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา
26
23
ครูอาสาสมัครฯ
บางซ้ายนางนราภรณ์ ดิษฐศรีศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน)
27
24
ครูอาสาสมัครฯ
บางซ้ายนางสาวทักษวดี จุลวานิช
บธ.บ.การตลาด และ กษ.บ.การจัดการการผลิตพืช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
28
25
ครู กศน.ตำบล
บางซ้ายนางสาวนันท์นภัส หนูสนั่นคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
29
26
ครู กศน.ตำบล
บางซ้ายนายอภิเชษฐ์ อรรถภาพรป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
30
27
ครู กศน.ตำบล
บางซ้ายนายปณิธาน หนูจ้อยคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
31
28
ครู กศน.ตำบล
บางซ้ายนายปรัชญา ประยูรคบ.สังคมศึกษา
32
29
ครูอาสาสมัครฯ
บางไทรนางจินดา โสภีปริญญาตรี วท.บ.พืชศาสตร์
33
30
ครูอาสาสมัครฯ
บางไทรนางสำราญ สันติปาตีปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาไทย
34
31
ครูอาสาสมัครฯ
บางไทรนางอัญชลี มหรรณพปริญญาตรี บธ.บ.บริหารธุรกิจ
35
32
ครูอาสาสมัครฯ
บางไทรนายธนสาร โกพัฒน์ตาปริญญาตรี ศศ.บ.การบริหารธุรกิจ
36
33
ครูอาสาสมัครฯ
บางไทรนางบังอร ประเสริฐศรีปริญญาตรี ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
37
34
ครูอาสาสมัครฯ
บางไทรนายสมิทธิ์ดา ศรีประจักษ์ปริญญาตรี คบ.ประถม
38
35
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนายสมพร จิตรีเหิม
ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า/
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
39
36
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนางสาวนิภาพร โกษะปริญญาตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
40
37
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนางสาวกิตติมา สารีสุข
ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาไทยสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
41
38
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนางปิยรัตน์ แจ้งศรี
ปริญญาตรี ศศ.บ.เอกการจัดการทั่วไป(บัญชี)
42
39
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนางสาวณุสรา โกษะปริญญาตรี บธ.บ.บริหารธุรกิจ
43
40
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนายธิติ ทองอุดม
ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด /ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
44
41
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนายขวัญชัย จิตรีถินปริญญาตรี นบ.นิติศาสตร์
45
42
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนายชนะชัย อัยกูลปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
46
43
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนางสาวประดับพร ประไพบูลย์ปริญญาโท บริหารธุกิจมหาบัณฑิตย์
47
44
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนางสาวณัฐชานันท์ โค้ววารินทร์ปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
48
45
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนายสมเจตท์ วับสันเทียะปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
49
46
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนางสาวอุรัชชา ขันธพัฒน์ปริญญาตรี คบ.สังคมศึกษา
50
47
ครู กศน.ตำบล
บางไทรนางสาวประภาพร แก้วตองปริญญาตรี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
51
48
ครูอาสาสมัครฯ
บางบาลนางจิตติมา บุญฤทธิ์
ป.ตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไป /ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
52
49
ครูอาสาสมัครฯ
บางบาลนางสาวชื่นใจ งามสุทธิ
ป.ตรี วท.บ.สุขศึกษา /ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
53
50
ครูอาสาสมัครฯ
บางบาลว่าที่ร้อยตรีชลันธร ชโลธร
ป.ตรี วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม / ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
54
51
ครูอาสาสมัครฯ
บางบาลนางสาวลักษณา นกครุฑ
ป.ตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไป / กษ.บ.ส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม / ป.โท บธ.ม.บริหารธุรกิจ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
55
52
ครูอาสาสมัครฯ
บางบาลนายอุทิศ ตรีคุณาป.ตรี ศษ.บ.สุขศึกษา
56
53
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางวราภรณ์ ขาวเงินยวง
ป.ตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป /ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
57
54
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวภาวิณี บุญช่วย
ป.ตรี ศศ.บ.การจัดการการตลาด /ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
58
55
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวปัทมา ไกรรักษ์
ป.ตรี บช.บ การบัญชี /ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
59
56
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนายกฤษฎา ม่วงหวาน
ป.ตรี วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ /ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
60
57
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางเพ็ญแข โชติสุวรรณป.ตรี ศษ.บ.โสตทัศนศึกษา
61
58
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวชนัดดา ดวงนิมิตร
ป.ตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป /ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
62
59
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวเพียงฤทัย อุ่นละมัยป.ตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์
63
60
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวปนัดดา จำนงค์ศิลป์ป.ตรี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
64
61
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวฉันทนา กันศิริป.ตรี ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
65
62
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวน้ำฝน แม้นชื่น
ป.ตรี ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ /ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
66
63
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวอภิชญา เพ็งคาสุคันโธปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
67
64
ครู กศน.ตำบล
บางบาลนางสาวนฤทัย ชัยรัตน์ป.ตรี คบ.สังคมศึกษา
68
65
ครูอาสาสมัครฯ
บางปะหันนายอุดมพร สารีกิจ ปริญญาตรี ศศ.บ (พัฒนาชุมชน)
69
66
ครูอาสาสมัครฯ
บางปะหันนางสาวนฤมล ผลสินปริญญาตรีค.บ (ประถมศึกษา)
70
67
ครูอาสาสมัครฯ
บางปะหันว่าที่ร้อยตรีพรรณเชษฐ สินปรุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาแม่พิมพ์โลหะ
71
68
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนางจงกลนี พึ่งตระกูลปริญญาตรี ศศ.บ (การจัดการทั่วไป)
72
69
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนางสาวมฐิตา กาญจนะสารปริญญาตรี คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
73
70
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนางสาวสุนีย์ยาพร มะลิซ้อน
ปริญญาตรีวศ.บ (การบริหารธุรกิจเกษตร)
74
71
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนายอมรเทพ พัฒนะปริญญาตรีวท.บ(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
75
72
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนางสาวสุนันทา สุขเคหาปริญญาตรีบธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
76
73
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนายรัฐภูมิ ก้อนนาคปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(สัตวศาสตร์)
77
74
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนางสาวสุวภัทร แก้วคำครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
78
75
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนายสุทธิคุณ ซิ้มสุวรรณครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
79
76
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนายก้องเกียรติ สุธีพิเชษฐภัณฑ์
ปริญญาตรี ครูศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
80
77
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนางสาวฤทัยรัตน์ ศรีสอาด
ปริญญาตรีศศ.บ (รัฐประศาสนาศาสตร์บัณฑิต)
81
78
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนางปุญญินิศญา อรรถโสภาครุศาสตร์บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
82
79
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนางสาวกัญญณัช น้อยคำมูล
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา)
83
80
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนายภานุวัตร เกิดชนะ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
84
81
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนายปกรณ์ มาลากรรณ์ปริญญาตรีวท.บ(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
85
82
ครู กศน.ตำบล
บางปะหันนายสัณห์พิชญ์ ศรีงามครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
86
83
ครูอาสาสมัครฯ
บางปะอินนายพรชัย คุ้มอยู่
ศศ.บ.สารสนเทศทั่วไป / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
87
84
ครูอาสาสมัครฯ
บางปะอินนางอารีรัตน์ คุ้มอยู่
บธ.บ.การจัดการทั่วไป/ ศษ.บ.การศึกษานอกระบบ
88
85
ครูอาสาสมัครฯ
บางปะอินนางสาวกิตติมา ไวยนิทาศศ.บ.การจัดการทั่วไป
89
86
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนายปกรณ์เกียรติ หยอยสระ
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ /ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
90
87
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนายธวิท สุขสมบุญ
บธ.บ.การจัดการทั่วไป / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
91
88
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนางสาวสมบัติ ขำโสภาคบ.สังคมศึกษา
92
89
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนายอิศเรศ ไกรสำอางค์นศ.บ.โฆษณา
93
90
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนางสาวปวีณา เหมันต์
คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา /ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
94
91
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนางสาวนาฎยา ร่วมสมัคร์ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
95
92
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนางสาวโชติมา สราวิชศษ.บ.โสตทัศนศึกษา
96
93
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนางสาววารินทร์ วงษ์ทองศศ.บ. การเมืองการปกครอง
97
94
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนางสาวจุฑารัตน์ ตั้งพันธุ์เพียรศศ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
98
95
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนายสนธยา นาราครามบธ.บ.การบัญชี
99
96
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนายปรัชญา ยิ้มนิล
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
100
97
ครู กศน.ตำบล
บางปะอินนางสาวจิตราวดี สะระเนตรศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu