แบบสำรวจ-IPSTAR.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR
2
3
ที่รหัส
โรงเรียน
ชื่อโรงเรียนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
อินเทอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียม
โทรศัพท์
ผ่านดาวเทียม
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ช่อง OBEC TV Chanel
หมายเหตุ
4
5
170010062บ้านพุตะเคียนสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
*ให้โรงเรียนกรอกว่า "ใช้ได้" หรือ
6
270010059บ้านพุม่วงราษฎรบำรุงสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้"ใช้ไม่ได้"
7
370010060บ้านหนองปากชัฎสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต TOT
8
470010061บ้านรางเฆ่สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
9
570010063บ้านทุ่งแฝกสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้
10
670010064บ้านสันดอนสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้้ได้ใช้อินเทอร์เน็ต TOT
11
770010066บ้านวังปลาสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต TOT
12
870010057บ้านหนองกระทุ่มสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้้ใช้อินเทอร์เน็ต TOT
13
970010079บ้านหนองไก่เถื่อนสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
14
1070010078บ้านโกรกสิงขรสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
15
1170010080บ้านหนองศาลเจ้าสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ไช้ได้ใช้ไม่่ได้
16
1270010089วัดปากช่องสพป.ราชบุรี เขต 1ไช้ได้ไช้ได้ไช้ได้
แต่ไม่ได้ใช้ครับปัจจุบันใช้ของ TOT
17
1370010091บ้านห้วยยางสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้้ไช้ได้ใช้ได้
18
1470010090วัดนาสมอสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
19
1570010086บ้านหนองไผ่สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
20
1670010180
บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไม่ได้
21
1770010182ประชาพัฒนาวิทย์สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้
22
1870010183บ้านเก่าต้นมะค่าสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
23
1970010186
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน(สาขาบ้านพุหิน)
สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
24
2070010187บ้านพุบอนบนสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต CAT
25
2170010188บ้านร่องเจริญสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
26
2270010189น้ำตกห้วยสวนพลูสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้้ไม่ได้ใช้ไม่่ได้ใช้้ไม่ได้
27
2370010190โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อนสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ไม่ได้
28
2470010193วัดยอดสุวรรณคีรีสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต TOT
29
2570010124บ้านเขาถ่านสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต TOT
30
2670010123บ้านไพรสะเดาสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้
31
2770010121บ้านเขาอีส้านสพป.ราชบุรี เขต 1
32
2870010129บ้านเขาพระเอกสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้
33
2970010130บ้านหนองไผ่สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้
34
3070010132บ้านหนองวัวดำสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต TOT
35
3170010144บ้านแม่ประจันสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้
36
3270010143บ้านห้วยศาลาสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
37
3370010142บ้านหินสี สาขาบ้านลานคาสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
38
3470010147บ้านยางคู่สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
39
3570010145บ้านท่ายางสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
40
3670010146บ้านหินสีสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
41
3770010148สีวะราสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได่ใช้ไม่่ได้ใช้ไม่ได้
42
3870010149บ้านไทรงามสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้้ไม่ได้
43
3970010151บ้านมณีลอยสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
44
4070010158วัดราษฎร์สมานฉันท์สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
45
4170010013จันทคามวิทยาสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
นร.ไปเรียนรวม รร.วัดเหนือวนฯ
46
4270010014วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้้ได้ใช้้ได้ใช้้ไม่ได้
ไม่ได้ใช้/ปัจจุบันใช้ของ Uninet
47
4370010031บ้านชัฎเจริญสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
ไม่ได้้ใช้ ใช้อินเทอเน็ตของ ทีโอที
48
4470010042
วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
49
4570010047วัดเขาถ้ำกุญชรสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้
50
4670010174บ้านปากสระสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
51
4770010100
บ้านบ่อหวี(กลุ่มนักข่าวหญิงสอง)
สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
52
4870010097รุจิรพัฒน์สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
53
4970010098บ้านท่ามะขามสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ไม่ได้
54
5070010105วัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม)สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
55
5170010102วัดรางเสน่ห์นครจันทร์สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
56
5270010103วัดเขาไก่แจ้สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
57
5370010112ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
58
5470010108
บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)
สพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
59
5570010110บ้านทุ่งศาลาสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
60
5670010113บ้านห้วยผากสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
61
5770010114สินแร่สยามสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
62
5870010115บ้านตะโกล่างสพป.ราชบุรี เขต 1ใช้้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แบบสำรวจ
Sheet3
Sheet1
Sheet4
รายชื่อโรงเรียน
Sheet2
 
 
Main menu