รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณโครงการ ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
การรายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
3
(จัดทำโดยกลุ่มนโยบายและแผน และ กลุ่มงานเงินและสินทรัพย์)
4
ที่โครงการ/งบประมาณการรายงานผลการดำเนินการงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ
5
ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการงบประมาณตามแผนฯ (บาท)เบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)
6
7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
8
1ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ144,85043,480101,370น.ส.กฤษณาพร
9
2การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ19,7003,72815,972
นางเสาวนีย์
10
3เดินตามรอยพ่อด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ318,800295,34023,460น.ส.กฤษณาพร
11
4มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลสอบระดับชาติร้อยละ 80 ขึ้นไป351,0000351,000น.ส.กฤษณาพร
12
5จัดค่ายลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 230,000196,92033,080
นางเสาวนีย์
13
รวมยุทธศาสตร์ที่ 10321,064,350539,468524,882
14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
15
1ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย/หลักสูตรแกนกลาง187,40098,40089,000
นางกรรวี
นายอุทัย
16
2การแข็งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา40,000040,000
น.ส.ภัทรภรณ์
17
3พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ124,40077,40047,000
นางพิชนาวรรณ
18
4ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย67,100067,100นางวาณี
19
5ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน (หมายเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ)000นางกรรวี
20
6ปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ /สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท49,200049,200
นางพิิชนาวรรณ
21
7ส่งเสริมสถานศึกษาจัดทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ41,000041,000นายอุทัย
22
8ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 88,350088,350นางวาณี
23
9ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข็มแข็งต่อเนื่อง (หมายเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ)000
น.ส.มุจรินทร์
24
10อบรมพัฒนาครู/นักเรียนยกระดับผลสอบ PISA41,600041,600
นางพิชนาวรรณ
25
11ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น สสวท. /จัดสอบอัจริยภาพวิทย์คณิต/จัดสอบวิชาการนานาชาติ119,40074,50044,900
นางพิชนาวรรณ
26
12ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม42,000042,000
นางพิชนาวรรณ
27
13ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (หมายเหตุ งบประมาณจาก สพฐ.)000
นางพิชนาวรรณ
28
14ส่งเสริมกระบวนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน45,600045,600
นางพิชนาวรรณ
29
15การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคและระดับชาติ400,000398,1321,868นายอุทัย
30
16ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา50,000๕๐,๐๐๐น.ส.วันเพ็ญ
31
17บูรณาการความร่วมมือ เพื่อลดความเลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (หมายเหตุ งบประมาณจาก สพฐ.)000
น.ส.วัันเพ็ญ
32
รวมยุทธศาสตร์ที่ 204131,296,050648,432597,618
33
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
34
1อบรม TEPE Online000-
35
2อบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน40,200040,200นายเชาวลิต
36
3การพัฒนาครูให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่40,200040,200นางวรรณา
37
4อบรมการดำเนินการวินัยร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา47,600047,600นายเชาวลิต
38
5การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม22,600022,600นายนิติกร
39
6การจัดทำแผนอัตรากำลัง28,5004,45024,050นายธเนศ
40
7พัฒนาสมรรถนะด้านการเงินและบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา67,800067,800นางวีรยา
41
8อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา39,000039,000นางวีรยา
42
9พิธีมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์7,1001,9405,160นางดิรัตน์
43
10ประกวดครูดีเด่น13,800013,800นายนิิติกร
44
11การจัดงานวันครู69,50069,5000นายนิติิกร
45
12การจัดงานมุทิตาจิต293,4000293,400นางธนพร
46
13การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอัตราจ้าง พนักงานราชการ256,0000256,000นางตติยา
47
14การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว26,400026,400นายนิติกร
48
15พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)48,60048,6000นายนิติกร
49
16การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน22,600022,600นายนิติกร
50
17การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน17,140017,140นายนิติกร
51
รวมยุทธศาสตร์ที่ 322131,040,440124,490915,950
52
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
53
1รับนักเรียน20,00020,0000นางแพรวตา
54
2เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน49,60084048,760
นางเสาวนีย์
55
3ส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน106,8000106,800
กลุ่มส่งเสริมฯ
56
4ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง42,000042,000นายอุทัย
57
5ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (หมายเหตุ งบประมาณจาก สพฐ.)000
กลุ่มส่งเสริมฯ
58
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4113218,40020,840197,560
59
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
60
1
บริหารจัดการขยะในสถานศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
81,060081,060
น.ส.มุจรินทร์
61
2
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
29,600029,600น.ส.กฤษณาพร
62
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5002110,6600.00110,660
63
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
64
1ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม520,000479,50040,500
กลุ่มนโยบายและแผน
65
2การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา4,000,0001,560,072.192,439,927.81นางวีรยา
66
3การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษา200,000197,947.102,052.90
น.ส.ภัทรภรณ์
67
4การพัฒนารูปแบบการนิเทศ และการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา45,950045,950นางจิตติมา
68
5พัฒนาความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยอาศัยคณะบุคคล93,50011,10082,400นางจิตติมา
69
6การวางแผนการตรวจสอบ2,00002,000
หน่วยตรวจสอบฯ
70
7การตรวจสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา6,00006,000
หน่วยตรวจสอบฯ
71
8การตรวจสอบ การประเมินผลการใช้ทรัพยากร ของสถานศึกษาในสังกัด59,4004,80054,600
หน่วยตรวจสอบฯ
72
9การรายงานผลการตรวจสอบ5,00005,000
หน่วยตรวจสอบฯ
73
10ประชุมผู้บริหาร226,400105,600120,800
กลุ่มอำนวยการ
74
11ประชุมบุคลากรใน สพป.นว.288,44017,50070,940
กลุ่มอำนวยการ
75
12ประชุมทีมบริหาร21,840021,840
กลุ่มอำนวยการ
76
13วันสำคัญ35,00014,00021,000
กลุ่มอำนวยการ
77
14ประชุมสัญจร99,400099,400
กลุ่มอำนวยการ
78
15การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ9,60009,600
กลุ่มอำนวยการ
79
16อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน44,980044,980
กลุ่มอำนวยการ
80
17จัดทำสมุดบันทึก89,40084,0005,400
กลุ่มอำนวยการ
81
18การจัดทำมาตรฐาน สพป.นว.232,160032,160
กลุ่มอำนวยการ
82
19อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงบประมาณและการจัดทำขอจัดตั้งงบประมาณ55,30042,80012,500
กลุ่มนโยบายและแผน
83
20การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา34,95029,4205,530
กลุ่มนโยบายและแผน
84
21การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ210,0000210,000
กลุ่มนโยบายและแผน
85
22
พัฒนาความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
68,000068,000
กลุ่มส่งเสริมฯ
86
23พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน322,780184,583.07138,196.93
กลุ่มนโยบายและแผน
87
รวมยุทธศาสตร์ที่ 65996,270,1002,731,322.363,538,777.64
88
ยอดรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 69 กิจกรรม8194210,000,0004,064,552.365,885,447.64
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...