ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสามเงา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ประทับเวลาเพศอายุการศึกษาอาชีพ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ [เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ]
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ [เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่]
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ [เจ้าหน้าที่ให้คำแนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง]
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ [เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม]
ด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ [ขั้นตอนการให้บริการ มีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน]
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ]
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการให้บริการ]
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย]
ปัญหาในการให้บริการของเทศบาลตำบลสามเงา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตำบลสามเงา
ด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ [ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว]
ด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ [มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการชัดเจน]
2
21/6/2019, 15:57:28ชาย20 ปี - 30 ปีปริญญาตรีรับราชการ
การขอเข้าดูกล้องวงจรปิด
มากมากมากมากมากมากมากมาก
3
21/6/2019, 16:28:14ชาย41 ปี - 50 ปี
อนุปริญญา/ปวส.
ค้าขาย
สวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/เด็กแรกเกิด
ปานกลางมากน้อยปานกลางมากมากมากมากมากมาก
4
21/6/2019, 16:31:18หญิง41 ปี - 50 ปีปริญญาตรีรับราชการ
การชำระภาษี
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
5
21/6/2019, 21:15:19หญิง31 ปี - 40 ปี
สูงกว่าปริญญาตรี
รับราชการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
มากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุด
6
24/6/2019, 11:30:49หญิง31 ปี - 40 ปีปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
การชำระภาษี
มากมากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุด, มากมากที่สุด
7
24/6/2019, 11:36:27หญิง51 ปี - 60 ปีปริญญาตรีรับจ้าง
งานด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
มากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมาก
8
24/6/2019, 11:38:53หญิง51 ปี - 60 ปีปริญญาตรีรับจ้าง
การชำระภาษี
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
9
24/6/2019, 12:47:39หญิง51 ปี - 60 ปีปริญญาตรีรับราชการ
การชำระภาษี
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
การให้บริการดีมากค่ะ
มากที่สุดมากที่สุด
10
24/6/2019, 12:50:34หญิง51 ปี - 60 ปีปริญญาตรีรับราชการ
การขอใช้วัสดุ อุปกรณ์
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
ของเทศบาลมีให้ยือ เทศบาลก็ให้ยืมทุกอยางต้องขอขอบคุณทางเทศบาลมากๆเลยค่ะ
มากที่สุดมากที่สุด
11
24/6/2019, 12:53:08หญิง31 ปี - 40 ปีปริญญาตรีรับจ้าง
การขอเข้าดูกล้องวงจรปิด
มากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมาก
12
24/6/2019, 12:53:52หญิง41 ปี - 50 ปีปริญญาตรีรับจ้าง
งานด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
13
24/6/2019, 15:00:08ชาย31 ปี - 40 ปีปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
การชำระภาษี
มากมากมากมากปานกลางมากที่สุดมากมากมากมาก
14
24/6/2019, 15:00:55หญิง51 ปี - 60 ปีปริญญาตรีรับจ้าง
การชำระภาษี
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากมาก
15
24/6/2019, 15:01:47หญิง31 ปี - 40 ปีปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
การจดทะเบียนพานิชย์
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
16
24/6/2019, 15:03:09หญิง41 ปี - 50 ปีปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
การชำระภาษี
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
17
24/6/2019, 15:20:48ชาย51 ปี - 60 ปีประถมศึกษารับจ้าง
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุด
18
24/6/2019, 15:45:20ชาย51 ปี - 60 ปี
อนุปริญญา/ปวส.
เกษตรกร
การขอใช้วัสดุ อุปกรณ์
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
19
24/6/2019, 16:06:18ชาย41 ปี - 50 ปีประถมศึกษาเกษตรกร
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
ปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมาก
20
25/6/2019, 10:11:49ชาย60 ปี ขึ้นไปประถมศึกษารับจ้าง
สวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/เด็กแรกเกิด
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมาก
21
25/6/2019, 13:02:46หญิง41 ปี - 50 ปีปริญญาตรีรับราชการ
การขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร การออกแบบอาคาร
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
22
25/6/2019, 14:28:48หญิง60 ปี ขึ้นไปปริญญาตรีรับราชการ
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
23
25/6/2019, 14:30:13หญิง31 ปี - 40 ปีปริญญาตรี
รับจ้าง, รับราชการ
กิจกรรมกลุ่มสตรี
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารมากกว่านี้
อยากให้เทศบาลจัดกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้น
มากที่สุดมากที่สุด
24
25/6/2019, 14:31:05ชาย31 ปี - 40 ปีปริญญาตรีรับจ้าง
การขอใช้วัสดุ อุปกรณ์
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดไม่มีไม่มีมากที่สุดมากที่สุด
25
25/6/2019, 14:31:54ชายต่ำกว่า 20 ปีประถมศึกษา
นักเรียน/นักศึกษา
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดไม่มีไม่มีมากที่สุดมากที่สุด
26
25/6/2019, 15:21:11หญิง31 ปี - 40 ปีปริญญาตรี
ธุรกิจส่วนตัว
การจดทะเบียนพานิชย์
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
27
25/6/2019, 15:21:55ชาย51 ปี - 60 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
เกษตรกร
การชำระภาษี
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
28
25/6/2019, 15:23:33ชาย51 ปี - 60 ปี
อนุปริญญา/ปวส.
ค้าขาย
การชำระภาษี
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลาง
29
25/6/2019, 15:24:28หญิง31 ปี - 40 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น
ธุรกิจส่วนตัว
การชำระภาษี
มากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุด
30
25/6/2019, 17:12:09หญิง60 ปี ขึ้นไปปริญญาตรี
งานด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากที่สุด
31
27/6/2019, 21:46:28หญิง51 ปี - 60 ปีปริญญาตรีรับราชการ
การชำระภาษี
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
32
27/6/2019, 21:47:32หญิง51 ปี - 60 ปีปริญญาตรีรับราชการ
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...