ใบลงทะเบียน หลักสูตร " Transform the way of teaching – Educator" (สำหรับอาจารย์) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ – นามสกุล คณะ / หน่วยงาน
2
Lecturer Mr. Yoseung KimFaculty of Engineering
3
ผศ.ดร.ชาคริต สวัสดิดลคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4
ดร.อัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
สหเวชศาสตร์
6
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธรคณะศึกษาศาสตร์
7
ผศ.ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ศึกษาศาสตร์
8
รศ.ประศาสตร์ บุญสนองวิทยาศาสตร์
9
ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุลเกษตรศาสตร์ฯ
10
ดร. ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
ดร. ศิรัตน์ สนชัยบริหาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
12
นายกิตติศักดิ์ แถวนาชมคณะสหเวชศาสตร์
13
น.ส.ธนัฏฐา จันทร์เต็มมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร
14
Mr. Robertus Pujo LeksonoHumanities
15
นางสาวทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ศึกษาศาสตร์
16
กฤษณา พูลสวัสดิ์วิศวกรรมศาสตร์
17
ดร.สุทธิชาติ เกิดผลภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
18
ดร. สุภาวดี พาหิระเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19
ผศ.ดร.มยุรี กระจายกลางเกษตรฯ
20
เอกประวัติ พงศ์อาจารย์Citcoms
21
ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์คณะสหเวชศาสตร์
22
วัชรินทร เทียนสันต์สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu