ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สถานะการชำระเงินของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ
2
“การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโค กระบือ” รุ่นที่ 3
3
วันที่ 23-26 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
ลำดับชื่อ-สกุล
สถานะการชำระเงินและให้ข้อมูล
5
1นายวัชรพงษ์ เพชรทองบุญเรียบร้อย
6
2นางสาวฐิตารีย์ ประจงชัยรัชต์เรียบร้อย
7
3นายวันชัย กรธนานุลักษณ์เรียบร้อย
8
4นายคำเสน เหลาพรมเรียบร้อย
9
5นายธนายุทธ การกิจเรียบร้อย
10
6นางสาวณัฐฐิกานต์ อาทิตย์เรียบร้อย
11
7น.สพ.ธีรภัทร์ คุ้มจันอัดเรียบร้อย
12
8นายปรัชญา วงศ์แสงเรียบร้อย
13
9นายกิตติพงษ์ ทองเทียบเรียบร้อย
14
10นายสุชาติ วิชัยโยเรียบร้อย
15
11นายอดินันท์​ กายชาติเรียบร้อย
16
12นายวสันต์ ไชยสีมาเรียบร้อย
17
13นายวราพงษ์ วะชุมเรียบร้อย
18
14นายสุรเชษฐ์ รัชอินทร์เรียบร้อย
19
15นางสาวนิติยา สุนทรวารีเรียบร้อย
20
16นางสาวศิริประกาย เทศเรียนเรียบร้อย
21
17นายชิตวีร์ ศรีวะลักษณ์เรียบร้อย
22
18นายสงัด ธิมะดีเรียบร้อย
23
19นายวิทยา แก้วนันชัยเรียบร้อย
24
20นายสุจิตร แก้วพิลาเรียบร้อย
25
21นางสาวณปภา งามผิวเหลืองเรียบร้อย
26
22นายธเนศ ทองนอกเรียบร้อย
27
23นายไชยา กรองทองเรียบร้อย
28
24นางสาวสุจิตรา จันบัวลาเรียบร้อย
29
25นายปณิธาน พุทธมาตย์เรียบร้อย
30
26นายสุทธิพงษ์ กุลรักษาเรียบร้อย
31
27นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าวเรียบร้อย
32
28นางสาวสุดารัตน์ ดาวเรืองเรียบร้อย
33
29นายภูมินันท์ จันทร์เจริญเรียบร้อย
34
30นางสาวภานุมาศ บำรุงเรียบร้อย
35
31นายไพศาล พรพงศ์เรียบร้อย
36
32นายธภัทร เชียงจูกงเรียบร้อย
37
33นางอชิรญาณ์ ไชยแสนเรียบร้อย
38
34นายนิคม จิตเจริญเรียบร้อย
39
35น.สพ.ภูวณัฏฐ์​ แพร่จรรยา​เรียบร้อย
40
36นายลือชัย สิลินทบูลเรียบร้อย
41
37นายณัฐพงศ์ เที่ยงเกตุเรียบร้อย
42
38นายสรวิศิษฏ คนตรงเรียบร้อย
43
39นายสายันต์ ศรีทาภักเรียบร้อย
44
40นายไกรศร จุลหงษ์เรียบร้อย
45
41นายคมกริช พันธ์รักษ์เรียบร้อย
46
42นายวัฒนชัย คงแจ้งเรียบร้อย
47
43นายนัทวุธ นิยมคุณเรียบร้อย
48
44นายมงคล สุ่ยวงษ์เรียบร้อย
49
45นางสาวพลอยไพลิน ออพพลิเกอร์เรียบร้อย
50
46นายกิจเกษม มนัสสิลาเรียบร้อย
51
47นายนิมิตร มิ่งทองโตเรียบร้อย
52
48
53
49
54
50
55
56
**หมายเหตุ**
57
ใช้เวลาอัพเดตข้อมูลประมาณ 1-2 วัน ทำการ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100