อ.เมือง.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร. 14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2554 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561
2
(ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
4
ที่อยู่เขตพื้นที่บริการการเข้าเรียนของนักเรียน
5
ที่
เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
บ้านเลขที่
หมู่ที่ตำบล
อำเภอ
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ตำบลอำเภอ
จังหวัด
เข้าเรียน
สังกัด
6
ชั้น
สพฐ.
เอกชน
อปท.
อื่น ๆ
7
1
1-3089-00047-58-8
เด็กชาย
กิติชัย ลิวไทยสงค์
23 มีนาคม 2554
31กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
สงกรานต์
กรุณา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
8
2
1-3699-00959-28-6
เด็กชาย
ปรัตถกร มโนธรรม
4 มิถุนายน 2554
31กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
พิพัฒน์พงศ์
ดวงเดือน
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
9
3
1-3699-00983-42-0
เด็กชาย
ปุญญพัฒน์ แพทยืประสิทธิ์
23 ธันวาคม 2554
36/1ข
ถ.บรรณาการ
ในเมือง
เมือง
ศุภกร
รัตติกาล
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
10
4
2-3699-00038-10-3
เด็กชาย
ปัณณวิชญ์ กุมภา
8 กันยายน 2554
44/5
ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
เจตนิพัทธ์
กาญจนสุดา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
11
5
1-3699-00945-46-3
เด็กชาย
กรณ์ แดงบำรุง
13 มกราคม 2554
49ก
ถ.ชัยประสิทธิ์
ในเมือง
เมือง
ธนากร
โสภาวรรณ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
12
6
1-3699-00956-51-1
เด็กชาย
ตุลยวัตร สงวนสิน
26 เมษายน 2554
52/82
ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
วันรบจามรี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
13
7
1-3699-00967-72-6
เด็กชาย
กรวิชญ์ หล่อเรืองศิลป์
22 สิงหาคม 2554
53
ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
คมกริช
ระเบียบ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
14
8
1-3699-00978-13-2
เด็กหญิง
ยอกกมล ศรีชัย
10 พฤศจิกายน 2554
54/58
ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
อดิศักดิ์
ซ่อนกลิ่น
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
15
9
1-3699-00965-90-1
เด็กชาย
ทีปกร จันทร์หนองแวง
7 สิงหาคม 2554
54/90
ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
อธิวัฒน์
กัญจญากรณ์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
16
10
1-3699-00947-31-8
เด็กหญิง
จินต์จุฑา สุบินทร์
4 กุมภาพันธ์ 2554
57/2ข
ถ.บรรณาการ
ในเมือง
เมือง
จาตุรงค์
อ้อม
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
17
11
1-3699-00949-46-9
เด็กหญิง
ศศพินทุ์ ทวีสุข
23 กุมภาพันธ์ 2554
57/17ก
ถ.โนนม่วง
ในเมือง
เมือง
อาทร
ฐิติมา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
18
12
1-3099-03938-40-9
เด็กหญิง
ญาดาวดี สะอาดโฉม
17 ตุลาคม 2554
69/7ก
ถ.ชัยประสิทธิ์
ในเมือง
เมือง
ก้องเกียรติ
ยุภาพร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
19
13
1-1030-00244-25-2
เด็กชาย
คุณานนท์ รวิสานนท์
14 มกราคม 2554
72/4-5ก
ถ.ชัยประสิทธิ์
ในเมือง
เมือง
วาทยุทธ
ณัฐนีย์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
20
14
1--3699-00953-26-1
เด็กชาย
สิทธิ์พิเชฐ พรหมเมืองเก่า
1 เมษายน 2554
74ข
ถ.บรรณาการ
ในเมือง
เมือง
เชิดพันธุ์
หนึ่งฤดี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
21
15
1-3699-00970-44-1
เด็กชาย
กันต์ศักดิ์ ก่านหงษ์
9 กันยายน 2554
88/3
ถ.ทักษิณ
ในเมือง
เมือง
พัฒนพงษ์
ศิริบูรณ์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
22
16
1-3699-00696-60-5
เด็กชาย
ธีรภัทร ชนะพาล
5 กันยายน 2554
90ข
ถ.บรรณาการ
ในเมือง
เมือง
ธีระพัชรี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
23
17
1-3699-00970-02-6
เด็กชาย
พีรายุ วงศ์สุข
7 กันยายน 2554
90/1
ถ.ทักษิณ
ในเมือง
เมือง
ภาคภูมิ
กัลยา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
24
18
1-3699-00974-53-6
เด็กหญิง
ปทิตา ตั้งสิริพาฤทธิ์
7 ตุลาคม 2554
99/7กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
กมลสิทธิ์
ฤดี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
25
19
1-3699-00960-24-1
เด็กชาย
สายชล ชาวชายโขง
1 มิถุนายน 2554
107/86กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
นนท์สายฝน
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
26
20
1-3699-00962-86-4
เด็กหญิง
ภคพร วุฒิเลิศยานนท์
7 กรกฎาคม 2554
107/107ก
ถ.ชัยประสิทธิ์
ในเมือง
เมือง
จักรภัทร
นัฐฐากรณ์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
27
21
1-3699-00974-17-0
เด็กชาย
ปิยวุฒิ ศรีนอก
9 ตุลาคม 2554
107/116กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
วิน
สาวิตรี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
28
22
1-3699-00952-06-1
เด็กชาย
ธีรภัทร เจริญขุนทด
24 มีนาคม 2554
107/130กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
ธงชัย
มนัสวี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
29
23
5-3699-00040-44-7
เด็กหญิง
นาตาลี อุดมศิลป์
7 มีนาคม 2554
107/160กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
นฤนาท
อภิญญา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
30
24
1-3699-00955-72-8
เด็กชาย
ธนกร หาญประทุม
30 เมษายน 2554
107/178กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
ชำนาญพิกุล
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
31
25
1-3699-00945-40-4
เด็กหญิง
พุธิตา อินทรวงศื
11 มกราคม 2554
107/197ก
ถ.สนามบิน
ในเมือง
เมือง
พงศ์นรินทร์
มาเรียม
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
32
26
1-3699-00958-56-5
เด็กชาย
ธีรเดช เจริญศรี
29 พฤษภาคม 2554
107/293กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
สุขสันต์
บุญอ้อม
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
33
27
1-4299-00747-54-7
เด็กหญิง
อุมาภรณ์ จันทนา
11 มกราคม 2554
107/311ก ถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
มารุต
ทิพาพร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
34
28
1-3699-00966-48-7
เด็กชาย
ณภัทร ศรีไชยยนต์
8 สิงหาคม 2554
107/314ก ถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
มนูญเกสร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
35
29
1-3699-00982-31-8
เด็กชาย
ธนกฤต คชพันธ์
19 ธันวาคม 2554
107/341กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
ศักดิ์ชัย
อารดา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
36
30
1-3699-00961-85-0
เด็กหญิง
สุภาวดี พันธ์สุชาติ
17 มิถุนายน 2554
107/344กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
สายชล
จันทร์ทิรา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
37
31
1-1020-04281-99-2
เด็กชาย
ธนพล จำนำ
25 กรกฎาคม 2554
107/346กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
ธานินทร์
น้ำฝน
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
38
32
1-3699-00945-02-1
เด็กชาย
จีรภัทร เพิกชัยภูมิ
1 มกราคม 2554
107/347กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
จีระ
วันเพ็ญ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
39
33
1-3699-00983-31-4
เด็กหญิง
ครองขวัญ ชูสิงห์
27 ธันวาคม 2554
108/11กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
ไพรัช
ปาวีณา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
40
34
1-3699-00945-52-8
เด็กหญิง
สุวพิชชา พันธุ์ชาลี
13 มกราคม 2554
122/6ข
ถ.บรรณาการ
ในเมือง
เมือง
ชยันต์
ณัฏฐ์ธนมน
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
41
35
1-3099-03938-31-0
เด็กหญิง
จรรยารักษ์ คำวชิรพิทักษ์
6 ตุลาคม 2554
123
ถ.ราชทัณฑ์
ในเมือง
เมือง
กมลาสน์
นันท์นภัส
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
42
36
1-3099-03932-23-1
เด็กหญิง
ณัฐกาญจน์ จ่าทอง
2 ตุลาคม 2554
128
ถ.ราชทัณฑ์
ในเมือง
เมือง
นพพล
บุญญรัตน์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
43
37
1--4099-04038-54-1
เด็กชาย
นรภัทร ราวกลาง
29 ตุลาคม 2554
128
ถ.ราชทัณฑ์
ในเมือง
เมือง
ปิยะนัดดา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
44
38
1-3699-00982-92-0
เด็กชาย
พิชญุตม์ จำปาทอง
23 ธันวาคม 2554
134/2ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
วรณัฏฐ์
วาสนา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
45
39
1-3699-00959-05-7
เด็กชาย
ปฐวีกานต์ คำประสิทธิ์
1 มิถุนายน 2554
138/2ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
ธวัชชัย
กาญจนา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
46
40
1-3699-00971-83-9
เด็กหญิง
กัญญาณัฐ อาบสุวรรณ์
23 กันยายน 2554
141
ถ.ราชทัณฑ์
ในเมือง
เมือง
ณัฐวุฒิ
กีรติ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
47
41
1-3699-00956-31-7
เด็กหญิง
ชนมน เปล่งศรี
7 พฤษภาคม 2554
142/1ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
ยุทธศาสตร์
ภคนันท์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
48
42
1-3699-00952-74-5
เด็กหญิง
พิชญาภา พุ่มไสว
31 มีนาคม 2554
144
ถ.ราชทัณฑ์
ในเมือง
เมือง
ปราโมทย์
สุภาวรรณ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
49
43
1-3699-00971-17-1
เด็กหญิง
ณัฐปภัส บุญเฮ้า
16 กันยายน 2554
155ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
เทวิญ
พัชราภรณ์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
50
44
2-3699-00038-12-0
เด็กหญิง
นญ์ณิชพัทร กว้างทะเล
12 ตุลาคม 2554
174ก
ถ.ยุติธรรม
ในเมือง
เมือง
นิกรปณิตา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
51
45
1-3699-00952-82-6
เด็กหญิง
กัญญาณัฐ ธรรมปาน
30 มีนาคม 2554
192/1ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
สหราชพัชร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
52
46
1-1032-00237-82-9
เด็กหญิง
ชรินทร์ทิพย์ จวบกระโทก
23 กุมภาพันธ์ 2554
194/1ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
ชำนาญพงษ์
อมรรัตน์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
53
47
1-3699-00944-38-6
เด็กชาย
ศุภชัย สวนชัง
3 มกราคม 2554
210/3ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
เกรียงศักดิ์
จันทร์เพ็ญ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
54
48
1-3699-00983-30-6
เด็กชาย
กฤษดา ปิ่นแสง
23 ธันวาคม 2554
212/3ก
ถ.ชัยประสิทธิ์
ในเมือง
เมือง
ชบางกูรย์
กฤษณา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
55
49
1-1037-04626-29-2
เด็กชาย
ธาราธร หาญนอก
8 มีนาคม 2554
217/1ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
อนรรฆจริยา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
56
50
1-3699-00946-98-2
เด็กหญิง
ชนากานต์ วังศณี
30 มกราคม 2554
220ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
มนตรี
สงกรานต์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
57
51
1-3699-00982-29-6
เด็กหญิง
ทฤฒมน ด่านโชติสกุล
19 ธันวาคม 2554
227ถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
จักราวุธ
กวิสรา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
58
52
1-1199-02640-65-3
เด็กชาย
ปกป้อง วาระโก
26 กันยายน 2554
227/15ก
ถ.ชัยประสิทธิ์
ในเมือง
เมือง
บุญมี
เย็นจิตร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
59
53
1-4099-04025-66-0
เด็กหญิง
พิมพ์ณดา บุษยุจารุ
23 กันยายน 2554
227/199-200ก
ถ.ยุติธรรม
ในเมือง
เมือง
วัฒนันท์
อรุณี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
60
54
1-3699-00950-22-0
เด็กชาย
ศุภโชค ไตรไทยธีระ
3 มีนาคม 2554
227/244ก
ถ.ชัยประสิทธิ์
ในเมือง
เมือง
สิทธิชัย
วิไลรัตน์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
61
55
1-3699-00958-89-1
เด็กชาย
สมศักดิ์ ชัยพิมล
1 มิถุนายน 2554
252/9ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
สมฤกษ์
สุภีร์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
62
56
1-3699-00950-86-6
เด็กชาย
ณเดชน์ ทองวิไล
12 มีนาคม 2554
256ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
อนันทชัย
สาวิตรี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
63
57
1-3699-00981-48-6
เด็กหญิง
ฐิติวิรดา งากุลชร
30 พฤศจิกายน 2554
256/2ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
อาทิตย์
นลพรรณ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
64
58
1-3175-00003-14-1
เด็กหญิง
กมลชนก กิจการ
18 เมษายน 2554
258ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
สุรศาสตร์
นิรมล
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
65
59
1-3699-00968-09-9
เด็กหญิง
กุลจิรา ภาคใหม่
23 สิงหาคม 2554
261/17ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
เอกพบ
พรเพ็ญ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
66
60
1-3699-00958-22-1
เด็กหญิง
จุฑามาศ ชีชัยภูมิ
24 พฤษภาคม 2554
263/3-4ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
วัชรินทร์
กาญจนา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
67
61
1-6486-00044-82-3
เด็กหญิง
วรรณนิศา สมานชัย
21 พฤษภาคม 2554
270/1ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
วีระ
สมครวน
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
68
62
1-3699-00971-27-8
เด็กชาย
เภาวินลี่บัตร พองชัยภูมิ
18 กันยายน 2554
270/9ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
ประสิทธิ์
ณัฐชา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
69
63
1-1037-04689-21-9
เด็กหญิง
เลอา ศรัณย์ อเล็กซิส เดอว
3 ตุลาคม 2554
272/47
ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
บิแอร์ อเล็กซิ
ศรัณย์พร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
70
64
1-3699-00978-83-3
เด็กชาย
พชร จำรัสแนว
8 พฤศจิกายน 2554
276-277
ถ.ชัยประสิทธิ์
ในเมือง
เมือง
พิเชษฐ
ลำดวน
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
71
65
1-3699-00970-79-4
เด็กหญิง
อิศราภรณ์ ทองเจริญ
15 กันยายน 2554
286/1ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
สุรเดช
วันเพ็ญ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
72
66
1-4199-02748-24-9
เด็กหญิง
อารญา จันที
4 เมษายน 2554
300/53
ถ.นนทนาคร
ในเมือง
เมือง
อิทธิพล
อติกานต์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
73
67
1-3099-03864-48-1
เด็กหญิง
วรินทร ค้าดี
23 กุมภาพันธ์ 2554
300/159
ถ.นนทนาคร
ในเมือง
เมือง
ฉัตรชัย
นิชาภา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
74
68
1-3699-00959-45-6
เด็กชาย
ภูริภัทร แซ่นชัยภูมิ
2 มิถุนายน 2554
300/175
ถ.นนทนาคร
ในเมือง
เมือง
ผดุงพล
รัศมี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
75
69
1-3699-00972-78-9
เด็กชาย
กิตตินันท์ กาญจนสุคนธ์
30 กันยายน 2554
300/181
ถ.นนทนาคร
ในเมือง
เมือง
คมกฤต
นงลักษณ์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
76
70
1-3099-03891-21-6
เด็กหญิง
กานต์ธิดา เกษมธรรมแสวง
27 พฤษภาคม 2554
301/36
ถ.นนทนาคร
ในเมือง
เมือง
ไพฑูรย์
นภสร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
77
71
1-3699-00976-09-1
เด็กหญิง
จุฑาทิพย์ ทิพย์พีทานนท์
25 ตุลาคม 2554
328/3กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
สุทินกรกนก
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
78
72
1-3699-00947-60-1
เด็กชาย
เตชทัต หมู่หัวนา
4 กุมภาพันธ์ 2554
328/10กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
พีระพงศ์
สุดาทิพย์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
79
73
1-1043-01333-78-6
เด็กหญิง
อรุณภัสร์ หลักดี
7 มิถุนายน 2554
335กถ.หฤทัย
ในเมือง
เมือง
อดิศักดิ์
อุษา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
80
74
1-3699-00975-51-6
เด็กหญิง
ญาณิศา จรแก้ว
18 ตุลาคม 2554
336/230ก
ถ.โนนม่วง
ในเมือง
เมือง
อานนท์
ประไพร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
81
75
1-3699-00967-31-9
เด็กหญิง
พิชชาพร บำรุงญาติ
18 สิงหาคม 2554
336/236ก
ถ.โนนม่วง
ในเมือง
เมือง
พชรพล
จิราวรรณ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
82
76
1-3699-00973-02-5
เด็กหญิง
กุลธิดา ศรีไตรรัตน์
30 กันยายน 2554
336/237ก
ถ.โนนม่วง
ในเมือง
เมือง
นาวิน
เยาวเรศ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
83
77
1-1499-01197-89-6
เด็กหญิง
ฐิตารีย์ สีสุวอ
17 มกราคม 2554
360/42ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
สมพร
วารุณี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
84
78
1-3699-00951-85-4
เด็กชาย
ศิวภัทร เสวตวงษ์
20 มีนาคม 2554
366/1ก
ถ.บรรณาการ
ในเมือง
เมือง
อนุวัฒน์
ศิวนาถ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
85
79
1-3699-00969-21-4
เด็กหญิง
มาศธนภรณ์ ถนอมชีพ
30 สิงหาคม 2554
367/6ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
ธนต
สุภัทรา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
86
80
1-3699-00980-08-1
เด็กชาย
มงคลพงษ์ ชุมศรี
28 พฤศจิกายน 2554
372/3ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
กฤตาคม
วาสนา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
87
81
1-3699-00950-96-3
เด็กหญิง
รัญชิดา ภูมิคอนสาร
9 มีนาคม 2554
374ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
รังสันติ
ศิริรัตน์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
88
82
1-3699-00944-28-9
เด็กหญิง
เบญจวรรณ เหล่าวิชัยภูมิ
1 มกราคม 2554378/91ก
ถ.บรรณาการ
ในเมือง
เมือง
ทรงภพ
เบญจภรณ์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
89
83
1-3699-00971-41-3
เด็กชาย
ธนพล อุตมะพันธุ์
19 กันยายน 2554
379/88ก
ถ.บรรณาการ
ในเมือง
เมือง
ยุทธพงศ์
มธุรส
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
90
84
1-3699-00962-19-8
เด็กชาย
ภคภูมิ แสงกล้า
30 มิถุนายน 2554
380/6ก
ถ.โนนม่วง
ในเมือง
เมือง
เอกลักษณ์
แสงเทียน
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
91
85
1-3699-00976-96-2
เด็กหญิง
เพ็ญพิชชา เสนพะเนา
3 พฤศจิกายน 2554
381/9ก ซ.วิทยานารี
ถ.โนนม่วง
ในเมือง
เมือง
ภูมินันท์
อมรรัตน์
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
92
86
1-3699-00967-16-5
เด็กหญิง
ยิ่งลักษณ์ ก่อสร้าง
12 สิงหาคม 2554
381/11ก ซ.วิทยานารี
ถ.โนนม่วง
ในเมือง
เมือง
สำเริง
มยุรี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
93
87
1-3699-00963-85-2
เด็กชาย
ณฐพงศ์ แก้วดี
21 กรกฎาคม 2554
381/41ก ซ.วิทยานารี
ถ.โนนม่วง
ในเมือง
เมือง
นาวินวิภา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
94
88
1-3699-00947-36-9
เด็กหญิง
ณัฐริกา แขหินตั้ง
30 มกราคม 2554
383/13ถ.บูรพา
ในเมือง
เมือง
หนูกัน
พัฒนี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
95
89
1-3699-00950-71-8
เด็กหญิง
อรธิดา ประเสริฐชัย
10 มีนาคม 2554
383/32ถ.บูรพา
ในเมือง
เมือง
อนันตศักดิ์
สุมิตรา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
96
90
1-3099-03865-52-5
เด็กชาย
ศรัณย์เลิศ ตั้งเทอดชนะกิจ
3 มีนาคม 2554
383/218ถ.บูรพา
ในเมือง
เมือง
เสฏฐศิษฎ์
ศศิพัชร
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
97
91
1-1005-00594-17-1
เด็กชาย
ชนุดม เพ็ยศรีชล
12 สิงหาคม 2554
383/364
ถ.นิเวศรัตน์
ในเมือง
เมือง
ปัญญา
ชัญญานุช
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
98
92
1-3699-00974-09-9
เด็กชาย
อชิรวัชร์ วัฒกี
9 ตุลาคม 2554
383/368
ถ.นิเวศรัตน์
ในเมือง
เมือง
จเด็ดภณิดา
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
99
93
1-3699-00949-91-4
เด็กชาย
ภูสิทธิ กุลหินตั้ง
4 มีนาคม 2554
383/399
ถ.นิเวศรัตน์
ในเมือง
เมือง
ณรงค์ชัย
จุฑามาศ
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
100
94
1-3699-00946-87-7
เด็กชาย
กองทัพ นครพล
28 มกราคม 2554
395ข
ถ.เมืองเก่า
ในเมือง
เมือง
เอกชัย
มนัสวี
อนุบาลชัยภูมิ / สุนทรวัฒนา
Loading...