ตรวจสอบสถานะโครงการ WUEC
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ความคืบหน้าการพิจารณาโครงการที่ยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (วิธีค้นหา ctrl+f )
https://qrgo.page.link/72PEq
2
แบบประเมินความพึงพอใจ
shorturl.at/foANP
3
เลขที่บัญชี ชำระค่าธรรมเนียม
กรุงไทย/ท่าศาลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 828-1-14776-8
4
แจ้งชำระค่าธรรมเนียม
shorturl.at/psPT8
5
IDรหัสโครงการหัวหน้าโครงการวันที่รับเข้าระบบ
(เอกสารครบ)
วันที่แจ้งสถานะโครงการสถานะโครงการ/ผลการพิจารณาเลขที่ใบรับรองวันที่รับรองกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าPI ส่งรายงานความก้าวหน้านักวิจัยแจ้งปิดโครงการหมายเหตุ
6
ID-1779
WU-EC-MD-3-001-64
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
7/1/25642/4/2564
approve/อนุมัติแก้ไขหลังรับรอง
WUEC-21-017-01
8/4/2564
แก้ไข: ระยะเวลาดำเนินการ
7
ID-1780
WU-EC-IN-2-002-64
นางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์7/1/25648/2/2564approve
WUEC-21-021-01
8/2/2564
8
ID-1781
WU-EC-MA-2-003-64
นายอรรณพ ผลรัตนไพบูลย์7/1/256421/1/2564ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
9
ID-1782
WU-EC-AG-1-004-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช
7/1/256421/1/2564ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
10
ID-1783
WU-EC-AG-1-005-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช
7/1/256424/2/2564ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ ครั้งที่2
11
ID-1784
WU-EC-AG-1-006-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช
7/1/256421/1/2564ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
12
ID-1785
WU-EC-AG-1-007-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช
7/1/256421/1/2564ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
13
ID-1786
WU-EC-OT-2-008-64
นางสาวสุนิสา โคจีจุล7/1/25642/3/2564approve
WUEC-21-029-01
25/2/2564
14
ID-1787
WU-EC-NU-1-009-64
อาจารย์พัชรินทร์ พรมสอน19/1/256416/3/2564approve
WUEC-21-039-01
10/3/2564
15
ID-1788
WU-EC-NU-2-010-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
14/1/25649/3/2564approve
WUEC-21-035-01
4/3/2564
16
ID-1789
WU-EC-MD-1-011-64
อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
14/1/256418/2/2564รับโครงการฉบับแก้ไข
WUEC-21-023-01
8/2/2564
17
ID-1790
WU-EC-SC-3-012-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
14/1/25649/3/2564approve
WUEC-21-033-01
4/3/2564
18
ID-1791
WU-EC-AL-4-013-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
14/1/256420/1/2563approve
อว75230200/149
20/1/2564
19
ID-1792
WU-EC-EX-2-014-64
อาจารย์กัญทร ยินเจริญ14/1/256422/3/2564อนุมัติ
WUEC-21-043-01
16/3/2564
20
ID-1793
WU-EC-EX-3-015-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ เลาหประภานนท์
14/1/256423/3/2564ส่งโครงการฉบับแก้ไข
21
ID-1794
WU-EC-PO-3-016-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจินตนา คุ้มภัย
20/1/25649/3/2564approve
WUEC-21-032-01
4/3/2564
22
ID-1795
WU-EC-AL-4-017-64
อาจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร
20/1/256424/2/2564approve
WUEC-21-027-01
19/2/2564
23
ID-1796
WU-EC-EX-3-018-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฏาพร เกลี้ยงจันทร์
26/1/256426/1/2564
ระหว่างพิจารณา
24
ID-1797
WU-EC-IN-2-019-64
อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
26/1/256429/1/2564approve
อว75230200/199
27/1/2564
25
ID-1798
WU-EC-AL-1-020-64
อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม26/1/256416/3/2564approve
WUEC-21-041-01
11/3/2564
26
ID-1799
WU-EC-MD-2-021-64
นางสาวสุดา ใจห้าว26/1/256415/2/2564approve
WUEC-21-025-01
17/2/2564
27
ID-1800
WU-EC-PO-3-022-64
อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี26/1/25649/3/2564approve
WUEC-21-031-01
4/3/2564
28
ID-1801
WU-EC-AG-3-023-64
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ (นางสาวหทัยรัตน์ เพชรสังข์)
26/1/256431/3/2564approve
WUEC-21-045-01
22/3/2564
29
ID-1802
WU-EC-SC-3-024-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
26/1/256428/1/2564approve
อว75230200/204
27/1/2564
30
ID-1803
WU-EC-SC-3-025-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
26/1/256428/1/2564approve
อว75230200/205
27/1/2564
31
ID-1804
WU-EC-OT-0-026-64
Mark Treve3/2/256418/2/2564approve
WUEC-21-024-01
15/2/2564
32
ID-1805
WU-EC-MA-2-027-64
อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม3/2/25649/3/2564approve
WUEC-21-036-01
5/3/2564
33
ID-1806
WU-EC-AR-2-028-64
อาจารย์ณัฐกานต์ แสงแก้ว3/2/25649/3/2564approve
WUEC-21-034-01
4/3/2564
34
ID-1807
WU-EC-MD-2-029-64
อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
4/2/256431/3/2564approve
WUEC-21-047-01
24/3/2564
35
ID-1808
WU-EC-MD-3-030-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
18/2/256431/3/2564approve
WUEC-21-048-01
26/3/2564
36
ID-1809
WU-EC-AL-1-031-64
อาจารย์ ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
18/2/25642/4/2564approve
WUEC-21-054-01
8/4/2564
37
ID-1810
WU-EC-MA-1-032-64
อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี
16/3/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
38
ID-1811
WU-EC-NU-0-033-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฏาภรณ์ จันทสุวรรณ์
18/2/256416/3/2564approve
WUEC-21-040-01
10/3/2564
39
ID-1812
WU-EC-DE-1-034-64
นายปภณ จงธนะวณิช18/2/25642/4/2564approve
WUEC-21-052-01
8/4/2564
40
ID-1813
WU-EC-OT-2-035-64
นายสุชาติ ใจจาง23/2/256422/3/2564อนุมัติ
WUEC-21-042-01
16/3/2564
41
ID-1814
WU-EC-PH-1-036-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์
23/2/25649/3/2564approve
WUEC-21-037-01
5/3/2564
42
ID-1815
WU-EC-PH-1-037-64
อาจารย์ ภญ.ดร.ธิดา โสตถิโยธิน
23/2/256431/3/2564approve
WUEC-21-046-01
22/3/2564
43
ID-1816
WU-EC-AL-1-038-63
รองศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง
23/2/256431/3/2564approve
WUEC-21-049-01
26/3/2564
44
ID-1817
WU-EC-MA-1-039-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น
10/3/256419/4/2564
รับโครงการฉบับแก้ไข
45
ID-1818
WU-EC-LI-2-040-64
อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร10/3/256431/3/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
46
ID-1819
WU-EC-OT-2-041-64
Mark Bedoya Ulla10/3/256419/4/2564Revise
47
ID-1820
WU-EC-OT-1-042-64
อาจารย์ศิริพร แทนสุวรรณ์9/3/2564approve
อว75230200/414
9/3/2564
48
ID-1821
WU-EC-PU-1-043-64
อาจารย์กิตติทัต สุดชู24/3/25648/4/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
49
ID-1822
WU-EC-LI-2-044-64
นางสุพรรษา รู้รักษ์10/3/256431/3/2564approve
WUEC-21-044-01
18/3/2564
50
ID-1823
WU-EC-MA-2-045-64
นายพชรพงศ์ ศรีรัตนพันธ์13/3/256431/3/2564ปรับปรุงแก้ไขนำเข้าที่ประชุมใหม่
51
ID-1824
WU-EC-LI-1-046-64
นางสาวอินทิรา โซ๊ะประสิทธิ์
13/3/256431/3/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
52
ID-1825
WU-EC-MD-2-047-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี ชินนาพันธ์
13/3/25642/4/2564approve
WUEC-21-053-01
8/4/2564
53
ID-1826
WU-EC-EX-3-048-64
นายพลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์24/3/25648/4/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
54
ID-1827
WU-EC-PU-2-049-64
นางสาวชญานิศ ชมบุญ24/3/25648/4/2564
ปรับปรุงแก้ไขนำเข้าที่ประชุมใหม่
55
ID-1828
WU-EC-PU-2-050-64
นางสาวหยาดพิรุณ ศิริ24/3/256424/3/2564
ระหว่างพิจารณา
56
ID-1829
WU-EC-MA-0-051-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น
24/3/256424/3/2564approve
WUEC-21-050-01
2/4/2564
57
ID-1830
WU-EC-PU-2-052-64
นางสาวพรพิมล ทองคำ24/3/25648/4/2564approve
WUEC-21-051-01
2/4/2564
58
ID-1831
WU-EC-MA-1-053-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
24/3/25648/4/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
59
ID-1832
WU-EC-MD-1-054-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
29/3/25648/4/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
60
ID-1833
WU-EC-OT-0-055-64
Dr. Janet Casta Sudango24/3/25648/4/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
61
ID-1834
WU-EC-PU-0-056-64
นางสาวกนกวรรณ บำรุงสุข24/3/25648/4/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
62
ID-1835
WU-EC-OT-1-057-64
อาจารย์ณัญศศรณ์ ขุนสวัสดิ์
24/3/25648/4/2564
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
63
ID-1836
WU-EC-AR-1-058-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภริตภร แก้วแกมเสือ
2/4/25642/4/2564
ระหว่างพิจารณา
64
ID-1837
WU-EC-AR-1-059-64
นายชิติพัทธ์ เปรมสง่า20/4/256420/4/2564
ระหว่างพิจารณา
65
ID-1838
WU-EC-PU-3-060-64
ผู้ช่่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
2/4/25642/4/2564
ระหว่างพิจารณา
66
ID-1839
WU-EC-OT-1-061-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
9/4/25649/4/2564
ระหว่างพิจารณา
67
ID-1840
WU-EC-PU-0-062-64
นางสาวอัญชลี หนูทอง9/4/25649/4/2564
ระหว่างพิจารณา
68
ID-1841
WU-EC-PU-3-063-64
นายอธิวัต อาจหาญ9/4/25649/4/2564
ระหว่างพิจารณา
69
ID-1842
WU-EC-PU-2-064-64
นางสาวสิรินยา เอ้งฉ้วน9/4/25649/4/2564
ระหว่างพิจารณา
70
ID-1843
WU-EC-PU-2-065-64
นายปรัชญา จีนประชา9/4/25649/4/2564
ระหว่างพิจารณา
71
ID-1844
WU-EC-PU-1-066-64
อาจารย์เกษมศักดิ์ จันดี9/4/25649/4/2564
ระหว่างพิจารณา
72
ID-1845
WU-EC-MA-3-067-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง
9/4/25649/4/2564
ระหว่างพิจารณา
73
ID-1846
WU-EC-MA-2-068-64
นายศุภกิตติ์ สาธุ8/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
74
ID-1847
WU-EC-MA-0-069-64
นางสาวสุพิชชา รัตนชู8/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
75
ID-1848
WU-EC-MA-0-070-64
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิรพงษ์พันธ์ (นายกฤศกร จิรภานุเมศ)
8/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
76
ID-1849
WU-EC-OT-0-071-64
Thinley Wangdi8/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
77
ID-1850
WU-EC-OT-0-072-64
Uswatun Khasanah8/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
78
ID-1851
WU-EC-OT-0-073-64
Uswatun Khasanah8/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
79
ID-1852
WU-EC-OT-0-074-64
Thinley Wangdi 21/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
80
ID-1853
WU-EC-NU-2-075-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล
21/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
81
ID-1854
WU-EC-IN-2-076-64
ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์21/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
82
ID-1855
WU-EC-MA-1-077-64
นางสาวธยาวี แก่นทอง21/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
83
ID-1856
WU-EC-PU-1-078-64
นางสาวกรรณิการ์ คำสด21/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
84
ID-1857
WU-EC-PU-2-079-64
นางสาวรัตนาพร กายแก้ว21/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
85
ID-1858
WU-EC-EX-3-080-64
นางธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์
21/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
86
ID-1859
WU-EC-PU-3-081-64
อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
21/4/2564
ตรวจสอบเอกสาร
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100