ตรวจสอบสถานะโครงการ WUEC
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ความคืบหน้าการพิจารณาโครงการที่ยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2
IDรหัสโครงการหัวหน้าโครงการระหว่างการพิจารณาผลการพิจารณาเลขที่ใบรับรองวันที่รับรองส่งรายงานความก้าวหน้านักวิจัยแจ้งปิดโครงการ
3
ID-1168
WU-EC-LI-0-013-63
ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
4
ID-1348
WU-EC-AR-0-241-62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
อนุมัติ
WUEC-19-223-01
20/12/2562
5
ID-1353
WU-EC-NA-0-246-62
อาจารย์ศรินทร์รัตน์ จิตจำอนุมัติ
WUEC-20-014-01
31/1/2563
6
ID-1356
WU-EC-AH-0-249-62
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาทอนุมัติ
WUEC-20-018-01
31/1/2563
7
ID-1360
WU-EC-MA-0-253-62
อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์อนุมัติ
WUEC-20-013-01
31/1/2563
8
ID-1361
WU-EC-MA-0-254-62
นางสาวสรัสวันต์ อมรกล และคณะอนุมัติ
WUEC-20-012-01
31/1/2563
9
ID-1362
WU-EC-AH-4-255-62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
Full baord 5/2/63
ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่
10
ID-1363
WU-EC-AR-0-256-62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์อนุมัติ
WUEC-20-019-01
31/1/2563
11
ID-1364
WU-EC-MA-0-257-62
นางสาวกมลวรรณ หงส์ชู และคณะอนุมัติ
WUEC-20-010-01
31/1/2563
12
ID-1367
WU-EC-AR-2-260-62
อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนาอนุมัติ
WUEC-20-023-01
7/2/2563
13
ID-1370
WU-EC-MD-2-263-62
อาจารย์แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยงปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
14
ID-1371
WU-EC-IN-2-264-62
อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุลอนุมัติ
WUEC-20-011-01
31/1/2563
15
ID-1373
WU-EC-AH-2-002-63
อาจารย์กนก เตียประพงษ์ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-030-01
17/2/2563
16
ID-1374
WU-EC-LI-0-003-63
นายณัฐกานต์ แน่พิมายปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
17
ID-1375
WU-EC-AH-2-004-63
อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-001-01
8/1/2563
18
ID-1376
WU-EC-LI-2-005-63
อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อยปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
19
ID-1377
WU-EC-LI-0-006-63
นายวิทยา อาภรณ์ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-037-01
25/2/2563
20
ID-1378
WU-EC-AR-2-007-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่
21
ID-1379
WU-EC-LI-2-008-63
อาจารย์อนุชรา เรืองมากปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
22
ID-1380
WU-EC-LI-2-010-63
อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
23
ID-1381
WU-EC-LI-0-011-63
นางสาวพรรณวดี พลสิทธิ์ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
24
ID-1382
WU-EC-LI-0-012-63
นางสาวอริสา สายศรีโกศลปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
25
ID-1384
WU-EC-LI-2-014-63
นางกีฟละห์ ดารากัยปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
26
ID-1386
WU-EC-AH-2-015-63
อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ
Full baord 5/2/63
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-034-01
25/2/2563
27
ID-1387
WU-EC-AH-2-017-63
อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช
Full baord 5/2/63
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-036-01
25/2/2563
28
ID-1388
WU-EC-MD-2-018-63
อาจารย์ ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์
Full baord 5/2/63
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
29
ID-1389
WU-EC-MA-0-019-63
นางสาวเสาวลักษณ์ ห่อทองปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
30
ID-1390
WU-EC-AH-2-120-62
อาจารย์สุพัตรา ไชยบาลปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-029-01
13/2/2563
31
ID-1391
WU-EC-AH-2-121-63
อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุลอนุมัติ
WUEC-20-015-01
31/1/2563
32
ID-1392
WU-EC-AH-2-122-63
อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูลอนุมัติ
WUEC-20-016-01
31/1/2563
33
ID-1393
WU-EC-NS-2-123-63
นางสาวศรีพร รอดแก้วอนุมัติ
WUEC-20-017-01
31/1/2563
34
ID-1394
WUEC-NA-0-124-63
นางสาวเจตนา อินยะรัตน์ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
35
ID-1395
WU-EC-AH-2-125-63
นางสาวเทียนสว่าง เฉวียงหงส์ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-033-01
20/2/2563
36
ID-1396
WU-EC-AH-2-126-63
อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-031-01
20/2/2563
37
ID-1397
WU-EC-LI-2-127-63
อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
WUEC-20-032-01
20/2/2563
38
ID-1398
WU-EC-MA-0-128-62
นางสาวธัญวรัตน์ สุทธิพันธ์และคณะปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
39
ID-1399
WU-EC-AH-2-129-63
อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศอนุมัติ
WUEC-20-020-01
31/1/2563
40
ID-1400
WU-EC-AH-0-130-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จันทรวิโรจน์อนุมัติ
WUEC-20-021-01
31/1/2563
41
ID-1401
WU-EC-NA-0-131-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ยปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
42
ID-1402
WU-EC-AH-2-132-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์6/2/2563ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่
WUEC-20-027-01
7/2/2563
43
ID-1403
WU-EC-NS-4-133-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ24/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
44
ID-1404
WU-EC-NS-2-134-63
อาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล
Full baord 5/2/63
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
45
ID-1405
WU-EC-MD-0-135-63
อาจารย์ พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย6/2/2563อนุมัติ
WUEC-20-024-01
7/2/2563
46
ID-1406
WU-EC-MD-4-136-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว6/2/2563
47
ID-1407
WU-EC-AH-2-137-63
นางสาวอาสมะห์ กอแต และคณะอนุมัติ
WUEC-20-022-01
31/1/2563
48
ID-1408
WU-EC-IN-4-138-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
Full baord 5/2/63
ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่
49
ID-1409
WU-EC-LI-0-139-63
อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์24/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
50
ID-1411
WU-EC-AH-2-141-63
อาจารย์ ดร.สุวรรณา มู่เก็ม24/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
51
ID-1412
WU-EC-AH-2-142-63
อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ24/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
52
ID-1413
WU-EC-LI-2-143-63
อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์24/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
53
ID-1414
WU-EC-AH-2-144-63
อาจารย์ ดร.อรุณ หล้าอูบ24/2/2563
54
ID-1415
WU-EC-AR-2-145-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์24/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
55
ID-1416
WU-EC-AH-2-146-63
อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ24/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
56
ID-1417
WU-EC-MD-2-147-63
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
28/2/2563
ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
57
ID-1418
WU-EC-AH-2-148-63
นางสาวชุตินันท์ บุตรรัตน์28/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
58
ID-1419
WU-EC-AH-2-149-63
อาจารย์มลชฎาภร สุขการ28/2/2563ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ
59
ID-1420
WU-EC-MD-4-150-63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น28/2/2563อนุมัติ
WUEC-20-035-01
25/2/2563
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...