2_1 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกอบโชค อุนะพำนัก
1 6 6 2546 30 5 2560 57 170
15
2
เด็กชายกิตติพัฒน์ ครุทพันธ์
1 26 3 2547 30 5 2560 53 155
16
3
เด็กชายจักรภัทร หมวกศรี
1 15 8 2546 30 5 2560 63 170
17
4
เด็กชายจีรวัฒน์ จันทร์เปรม
1 7 12 2546 30 5 2560 40 156
18
5
เด็กชายชุติพงศ์ กุลศิริบุญญานนท์
1 23 1 2547 30 5 2560 50 163
19
6
เด็กชายณัฐภัทร ชายทะเล
1 8 12 2546 30 5 2560 47 159
20
7
เด็กชายณัฐภัทร พึ่งพวก
1 28 7 2546 30 5 2560 50 150
21
8
เด็กชายธนบดี โตแฉ่ง
1 24 7 2547 30 5 2560 44 157
22
9
เด็กชายธนพล ค้าธัญญะ
1 8 7 2546 30 5 2560 92 168
23
10
เด็กชายธนภัทร พลาลำ
1 20 10 2546 30 5 2560 78 172
24
11
เด็กชายธนาคม คงคารักษ์
1 29 8 2546 30 5 2560 50 166
25
12
เด็กชายธภัทร ปภากรเกตุรัตน์
1 17 6 2546 30 5 2560 82 173
26
13
เด็กชายพชรพล แจ่มทรัพย์ไพศาล
1 8 12 2546 30 5 2560 60 170
27
14
เด็กชายพชรพล เอี่ยมสงคราม
1 8 3 2547 30 5 2560 55 140
28
15
เด็กชายพีรศิลป์ ปานกลาง
1 29 6 2547 30 5 2560 64 160
29
16
เด็กชายวัศพล บัวแก้ว
1 19 2 2547 30 5 2560 60 170
30
17
เด็กชายศรัณย์ ประเสริฐ
1 17 7 2546 30 5 2560 40 156
31
18
เด็กชายสาทิทธิ์ ยิ้มจู
1 7 5 2547 30 5 2560 62 160
32
19
เด็กหญิงกชพร ภวังครัตน์
2 12 12 2546 30 5 2560 39 155
33
20
เด็กหญิงกรชนก บัวผัน
2 3 2 2547 30 5 2560 44 158
34
21
เด็กหญิงกันยารัตน์ ไม้น้อย
2 29 10 2546 30 5 2560 68 158
35
22
เด็กหญิงจริยาศิริ จิรโพธิพัฒน์
2 28 6 2546 30 5 2560 64 163
36
23
เด็กหญิงณัชชา สิงห์ดำรงค์
2 14 11 2546 30 5 2560 40 155
37
24
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โมรา
2 22 9 2546 30 5 2560 44 159
38
25
เด็กหญิงธัญรดา ดอกชะบา
2 8 12 2546 30 5 2560 55 160
39
26
เด็กหญิงนริศรา สมวงษ์
2 18 2 2546 30 5 2560 55 166
40
27
เด็กหญิงนวนันต์ อริยวงค์
2 5 1 2547 30 5 2560 38 151
41
28
เด็กหญิงน้ำขิง โพธิ์เพ็ชร์
2 10 9 2546 30 5 2560 55 160
42
29
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เงินช้าง
2 13 4 2547 30 5 2560 48 163
43
30
เด็กหญิงประภาพันธ์ เฮี๊ยะหลง
2 22 10 2546 30 5 2560 51 167
44
31
เด็กหญิงปวริศา เที่ยงธรรม
2 9 10 2546 30 5 2560 58 176
45
32
เด็กหญิงปัญฑิตา แก้วใหญ่
2 27 4 2547 30 5 2560 40 158
46
33
เด็กหญิงปัณณาภรณ์ ม่วงทอง
2 8 4 2547 30 5 2560 45 161
47
34
เด็กหญิงปาณิศา ทัดทอง
2 29 7 2546 30 5 2560 43 160
48
35
เด็กหญิงปาลิตา รอดเกษม
2 10 9 2546 30 5 2560 55 150
49
36
เด็กหญิงพรรณวิษา กาญณา
2 17 7 2546 30 5 2560 47 161
50
37
เด็กหญิงพิชชาภา โสภา
2 19 3 2547 30 5 2560 85 163
51
38
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สอนฮวบ
2 15 1 2547 30 5 2560 65 165
52
39
เด็กหญิงภัทรนันท์ ขวัญมงคล
2 1 7 2547 30 5 2560 43 164
53
40
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศีลลา
2 7 10 2546 30 5 2560 60 167
54
41
เด็กหญิงภาวินี ยิ้มศรี
2 2 12 2546 30 5 2560 39 153
55
42
เด็กหญิงลลิตา มาคุ้ม
2 31 8 2546 30 5 2560 54 159
56
43
เด็กหญิงวรรณสมร เอี่ยมผล
2 1 12 2546 30 5 2560 47 155
57
44
เด็กหญิงวรัญญา ใบตองอ่อน
2 12 6 2546 30 5 2560 44 159
58
45
เด็กหญิงวราลี สนธิรักษ์
2 24 8 2546 30 5 2560 60 163
59
46
เด็กหญิงสิริญญา โอบอ้อม
2 24 6 2547 30 5 2560 39 155
60
47
เด็กหญิงสุพิชชา อิ่มทองใบ
2 1 4 2547 30 5 2560 55 152
61
48
เด็กหญิงอชิรญา ทรัพย์พ่วง
2 19 2 2547 30 5 2560 44 158
62
49
เด็กหญิงอุไรวรรณ นุชภู่
2 21 9 2546 30 5 2560 32 156
63
50
เด็กหญิงปุญญิศา ปฎิภาภรณ์
2 28 5 2547 30 5 2560 45 147
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
 
 
 
Menu
Data
NUSTA
NUSTA2
Report
 
 
Main menu