2_1 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายชุติพนธ์ ชื่นเรือง
1 24 10 2547 30 5 2561 65 165
15
2
เด็กชายณัฐวร อินทนาม
1 29 7 2547 30 5 2561 65 175
16
3
เด็กชายทิวากร คุ่ยเจริญ
1 4 7 2547 30 5 2561 63 163
17
4
เด็กชายธงชัย ไผ่กอ
1 25 12 2547 30 5 2561 41 167
18
5
เด็กชายธนดล กิ่งไทร
1 18 8 2547 30 5 2561 44 164
19
6
เด็กชายธีรภัทร สอนสุข
1 12 10 2547 30 5 2561 51 161
20
7
เด็กชายนราสินธุ์ บุญมา
1 1 3 2548 30 5 2561 42 160
21
8
เด็กชายปัณนวิชญ์ ปานไม้
1 30 1 2548 30 5 2561 45 168
22
9
เด็กชายปาราเมศ บุญรัตน์
1 22 7 2547 30 5 2561 55 168
23
10
เด็กชายพัทธกานต์ จันทิสา
1 22 4 2548 30 5 2561 43 165
24
11
เด็กชายภูติพัฒน์ สร้อยพราย
1 3 4 2548 30 5 2561 60 167
25
12
เด็กชายภูมิพัฒน์ ไวสาริกรรม
1 1 4 2548 30 5 2561 50 165
26
13
เด็กชายวงศ์วริศ ภูริศิริพัฒน์
1 27 12 2547 30 5 2561 44 165
27
14
เด็กชายวิชิตชัย บุญปั้น
1 18 12 2547 30 5 2561 60 161
28
15
เด็กหญิงกมลชนก ปัญญามัง
2 9 8 2547 30 5 2561 63 158
29
16
เด็กหญิงกาญจนา ศรีมนตรี
2 21 4 2548 30 5 2561 55 157
30
17
เด็กหญิงจิตธนา วิบูลย์ชัยสิทธิ์
2 21 1 2548 30 5 2561 39 155
31
18
เด็กหญิงชนิกันต์ มาแจ้ง
2 19 11 2547 30 5 2561 41 163
32
19
เด็กหญิงชิสา อินทร์เมือง
2 3 12 2547 30 5 2561 41 155
33
20
เด็กหญิงณิชชาภัทร นิลเนตร
2 25 7 2547 30 5 2561 64.5 170
34
21
เด็กหญิงณัฐณิชา เสชัง
2 17 3 2548 30 5 2561 63 165
35
22
เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยวงษา
2 11 7 2547 30 5 2561 60 165
36
23
เด็กหญิงณัฐนิชา พรหมสละ
2 4 7 2547 30 5 2561 68 168
37
24
เด็กหญิงณัฐมน ส้มแก้ว
2 20 8 2547 30 5 2561 53 163
38
25
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ จำบุญ
2 21 11 2547 30 5 2561 45 159
39
26
เด็กหญิงดาปนีย์ ลาภสวัสดิ์มงคล
2 31 8 2547 30 5 2561 47 160
40
27
เด็กหญิงดุษฎี สังข์ประเสริฐ
2 3 8 2547 30 5 2561 50 153
41
28
เด็กหญิงธนกาญจน์ อรุณไพร
2 8 10 2547 30 5 2561 60 153
42
29
เด็กหญิงธนารีย์ เปรมปาน
2 23 2 2548 30 5 2561 62 158
43
30
เด็กหญิงธีร์ริศรา กลัดอิ่ม
2 8 2 2548 30 5 2561 31.5 149
44
31
เด็กหญิงนันทิกานต์ สุรเณร
2 10 4 2547 30 5 2561 74.5 158
45
32
เด็กหญิงน้ำฟ้า เจียมตระกูล
2 5 1 2548 30 5 2561 56 159
46
33
เด็กหญิงปณิตา กล่ำโต
2 19 4 2547 30 5 2561 53 163
47
34
เด็กหญิงปุณยวีร์ ณรงค์ศักดิ์
2 9 11 2547 30 5 2561 31 156
48
35
เด็กหญิงพันธ์ฑิตา คำแบน
2 1 10 2547 30 5 2561 39 154
49
36
เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์ สีปิ่นเป้า
2 5 11 2547 30 5 2561 49 165
50
37
เด็กหญิงแพรนวล อ้นอยู่
2 14 7 2547 30 5 2561 80 174
51
38
เด็กหญิงภัทรภร อินทร์วัน
2 22 2 2548 30 5 2561 39 157
52
39
เด็กหญิงภัทราพร กองยอด
2 22 1 2548 30 5 2561 40 160
53
40
เด็กหญิงมัญชุพร จ้อยปาน
2 20 5 2547 30 5 2561 60 161
54
41
เด็กหญิงเมธาพร เอกนิล
2 12 10 2547 30 5 2561 48 158
55
42
เด็กหญิงรตพร รอดนิ่ม
2 8 11 2547 30 5 2561 48 160
56
43
เด็กหญิงวชิรญาณ์ มีสัตย์
2 12 4 2548 30 5 2561 42 159
57
44
เด็กหญิงศศิภา ศิริมงคล
2 2 12 2547 30 5 2561 58 157
58
45
เด็กหญิงสุกาญจน์ดา กองเดช
2 6 11 2547 30 5 2561 52 160
59
46
เด็กหญิงสุภัทรา ลายิ้ม
2 26 3 2548 30 5 2561 58 166
60
47
เด็กหญิงอริญชย์สิริ กลิ่นบุญนาค
2 5 9 2547 30 5 2561 37 154
61
48
เด็กหญิงอารียา ทองศรี
2 31 1 2547 30 5 2561 59 162
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
PrintMenu
96
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
97
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
98
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
99
{branch \0}
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu