ทะเบียนหนังสือเวียน ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนหนังสือเวียน ประจำปี 2561 เล่ม 2 (2183 -
2
(ห้ามลบ) ขอความกรุณาอย่าปรับรูปแบบ หรือลบข้อมูลหรือทำอื่นใดนอกจากการพิมพ์
3
(ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome)
4
กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องด้วยนะคะ
5
เลขหนังสือที่ลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติหมายเหตุ
6
2 ก.ค. 61
7
2183
8
อท 0023.3/ว2 ก.ค. 61ผวจ.
นาย อ. ทุก อ. และนายก ทม.อท.
นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
เอกรัฐ
9
2184อท 0020.1/ว2 ก.ค. 61จพด.ผวจ.
การให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและ
10
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสนง.ที่ดิน จ.อทปาริชาติ
11
2185อท 0017.3/ว2 ก.ค. 61ผวจแจ้งท้าย
เชิญประชุมการวางแผนจัดเก็บสายสัญญาณสื่อสาร และสายไฟฟ้าบริเวณ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
วีรวัฒน์
12
รอบศาลากลางจังหวัดอ่างทองอำนวยการ
13
2186อท 0023.3/ว2 ก.ค. 61ผวจ.
นายอ.ทุกอ. และนายกทม.อท.
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศุภฤกษ์
14
15
2187อท 0023.3/ว2 ก.ค. 61 ผวจ.
นายอ. ทุกอ. และนายกทม.อท.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาฯ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศุภฤกษ์
16
17
2188อท 0023.3/ว2 ก.ค. 61ผวจ.
นายอ.ป่าโมก และนายกทม.อท.
ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม "พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศุภฤกษ์
18
พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ"
19
2189อท 0018/ว2 ก.ค.61ผวจ.นอ.ทุก อ.โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯปกครองจังหวัดฯวัชราภรณ์
20
21
2190อท 0018/ว 2 ก.ค.61ผวจ.นอ. ทุก อ.โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯปกครองจังหวัดฯวัชราภรณ์
22
23
2191อท 0018/ว2 ก.ค.61
รองผู้ว่าฯ
คณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดหน่วยงานใดค้าชื่ออะไร
24
25
2192อท 0017.2/2 ก.ค. 61ผวจ.ปจ. ผบก.ภ.จว. นอ.ทุก อ.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสนจ.อท.อร่าม
26
27
2193อท 0017.3/ ว2 ก.ค. 2561ผวจ.อท.ส่วนราชการทุกส่วนฯขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบุตรของ นายเอนก สีเขียวสดฯสนจ.อท.ภานุวัฒน์
28
29
3 ก.ค. 61
30
2194อท0005/ว3ก.ค.2561ผวจ.คณะอนุกรรมการฯขอเชิญลงพื้นที่ตรวจสถานสงเคราะห์ คณะอนุกรรมการพิจารณาสนง.พัฒนาสังคมฯธงชัย
31
อนุญาต ต่อใบอนุญาต และการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กฯ
32
2195ด่วนที่สุด3 ก.ค.2561ผวจ.นายอำเภอ ทุกอำเภอการจ้างนักศึกษาช่วยงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สกุลรัตน์
33
อท 0018/ว
34
2196อท 0018/ว3 ก.ค.2561ผวจ.นายอำเภอ ทุกอำเภอหารือการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สกุลรัตน์
35
36
2197อท 0018/ว3 ก.ค.2561ผวจ.นายอำเภอ ทุกอำเภอ่ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สกุลรัตน์
37
38
2198อท 0017.1/ว3 ก.ค. 61ผวจ.แนบท้ายการอยู่เวรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
จุฬาลักษณ์
39
40
2199ด่วนที่สุด3 ก.ค.2561ผวจ.นายอำเภอ ทุกอำเภอ
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สกุลรัตน์
41
อท 0018/ว
42
2200ด่่วนที่สุด3 ก.ค.2561ผวจ.นายอำเภอ ทุกอำเภอโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สกุลรัตน์
43
อท 0018/ว
44
2201อท 0018/ว3 ก.ค. 2561ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ จพง.ปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัด
พัชราภรณ์
45
ระดับชำนาญการพิเศษ
46
2202อท 0017.1/ว3 ก.ค. 61ผวจ.
หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
วัฒนา
47
นอ. นายกอบจ. นายก ทม.
48
2203อท0005/ว3ก.ค.2561ผวจ.แจ้งท้าย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาส
สนง.พัฒนาสังคมฯธงชัย
49
เด็กแห่งชาติ
50
2204อท 0023.3/ว3 ก.ค. 61ผวจ.
นายอ.วิเศษฯ นายอ.ป่าโมก
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการยื่นหนังสือลาออกของพนักงานสถานธนานุบาลฯ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศุภฤกษ์
51
นายก ทม.อท.
52
2205อท 0023.3/ว3 ก.ค.61ผวจ.
นายอ.วิเศษฯ นายอ.ป่าโมก
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศุภฤกษ์
53
นายก ทม.อท.
54
2206อท0017.3/ว3 ก.ค.61ผวจ.
หน .ส่วนราชการในสังกัด มท.
ผลการคัดเลือกนักบริหารงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น
สนจ.อทนุชนาถ
55
นายอำเภอทุกอำเภอ"เพชรพัสดุ" ประจำปี 2561
56
2207อท 0020.3/3 ก.ค.61ผวจ.อธิบดีกรมที่ดิน
ขอส่งแบบรายงานผลคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะราย
สำนักงานที่ดินฯเกรียงไกร
57
58
2208อท 0020.3/3 ก.ค.61ผวจ.อธิบดีกรมที่ดิน
ให้เร่งรัดงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
สำนักงานที่ดินฯใส่ชื่อด้วย
59
60
2209อท 0019/ว3 ก.ค.61ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอรายงานผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
วิษณุ
61
62
2210อท 0014.3/ว3 ก.ค.61ผวจ.
อธิบดีกรมป่าไม้ ผวจ.จังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าด่านป่าไม้ประเภท 1 ทุกด่าน
แจ้งการใช้ใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ทสจ.อำไพพรรณ
63
64
2211
65
อท 0023.1/ว3 ก.ค. 61ผวจ.หัวหน้าส่วนราชการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
เอกรัฐ
66
2212นายอ. ทุกอ. นายกอบจ.อท.
67
อท 0023.1/ว3 ก.ค. 61ผวจ.และนายกทม.อท.ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
เอกรัฐ
68
2213นายอ.ป่าโมก อ.ไชโย
69
อท 0023.3/ว3 ก.ค. 61ผวจ.
อ.โพธิ์ทอง และนายกทม.อท.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายฯ
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
เอกรัฐ
70
2214
71
อท 0023.33 ก.ค. 61ผวจ.อ. ทุกอ. และนายกทม.อท.การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
เอกรัฐ
72
2215
หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นอ.
ข้อเสนอแนะการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบฯ 2561
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
วัฒนา
73
อท 0017.1/ว3 ก.ค. 61ผวจ.นายก อบจ. นายก ทม.ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
74
2216อท 0019/ว3 ก.ค.61ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอกิจกรรม Kickoff ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
วิษณุ
75
76
2217อท 0019/ว3 ก.ค.61ผวจ.ตามแนบท้ายกิจกรรม Kickoff ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
วิษณุ
77
78
2218อท 0018/ว3 ก.ค. 61ผวจ.นอ. ทุก อ.
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการฯ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
วัชราภรณ์
79
80
2219อท 0017.2/ว3 ก.ค. 61ผวจ.
คกก.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ขอเชิญร่วมประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สนจ.อท.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
กฤติยาพร
81
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2561
82
4 ก.ค. 61
83
2220อท 0023.4/ว4 ก.ค.61ผวจ.คณะอนุกรรมการ ก.ท.จ. อท.
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ ครั้งที่3/2561
สนง.ฯท้องถิ่นจังหวัดศุภฤกษ์
84
85
2221อท0018/ว4 ก.ค. 61ผวจ.นายอำเภอทุกอำเภอ
การเบิกจ่ายเงินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการ
ปค.เจณีวรรณ์
86
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลครั้งที่3
87
2222อท 0017.2/ว4 ก.ค.61ผวจ.หน.ส่วนราชการ
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
สนจ.อท.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
กฤติยาพร
88
89
2223อท 0018/ว4 ก.ค. 61ผวจคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.อท.ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.อท.ยาเสพติดใส่ชื่อด้วย
90
91
2224อท 0017.5/ว4 ก.ค. 61ผวจ.อท.ทุกสวนราชการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สนจ.อท.(กง.บริหารทรัพยากรบุคคล)
จุฑามาศ
92
93
2225อท0018/ว4 ก.ค. 61ผวจ.นอ./หัวหน้าส่วน มท.
การประชุมผู้ว่าราชการัจงหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย
ปกครองจังหวัดวรรัช
94
95
2226อท 0019/ว4 ก.ค. 61
พจ.ปฏิบัติ
นอ./ทุกอำเภอ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
สพจ.อ่างทองพิไล
96
97
2227อท0032/ว4 ก.ค.61ผวจนอ./นายกเทศมนตรีเม่ืองขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสาปราบยุงลายสสจ.อ่างทอง
ควบคุมโรคติดต่อ
98
สนง.จังหวัด
99
2228ด่วนที่สุด
หน.ส่วนมท./ส่วนราชการที่
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561
สำนักงานจังหวัดประนอม
100
อท 0017.3/4 ก.ค.61ผวจ.เกี่ยวข้อง(กลุ่มงานอำนวยการ)
Loading...
 
 
 
ส่ง(เวียน) 61 (เล่ม 2)
ส่ง(เวียน) ปี 61เล่ม 1)
 
 
Main menu