2562-1 ทรัพยากรธรรมชาติ(กลุ่ม5)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ลำดับที่รหัสประจำตัวชื่อ – สกุลกลุ่มที่
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
ครั้งที่4
กิจกรรม
รวม
2
(18 ตค.62)
(25 ตค.62)
(1 พย.62)
(8 พย.62)
จิตอาสา
(10 คะแนน)
3
1(กลุ่ม5)
60010310821
นายภูมิพัฒน์ ชาญนอก
XXXXX0
4
260012010017
นายชนวีร์ เตียกประโคน
////X8
5
360012010193นายพงศภัค ศรนิฐา////X8
6
461010213051
นางสาวนฤมล ภูมิชัยโชติ
////X8
7
561010213089
นายสุเมธี เพ็งสีแสง
////X8
8
661010213090
นางสาวสุวีรา แซ่อึ่ง
/////10
9
761010514042
นางสาวสุรัสวดี คำสอนทา
//X/X6
10
861011015019นายกีรติ ธนะแพสย์////X8
11
961011015285
นางสาวบุษกร สารศิริ
////X8
12
1061011118007
นางสาวสิรินดา รุ่งเรือง
////X8
13
1161011118009
นายนิติพงษ์ บุตรพรม
////X8
14
1261011118012นายศลาฆิน อติชาติ////X8
15
1361011212069
นางสาวศศิณา โสภากุล
XXXXX0
16
1461011212070
นายศุภวรรษ ระวังภัย
////X8
17
1561011212120
นางสาวไอลดา สุรินทร์
/////10
18
1661011310070
นางสาวกุณฐิดา ไร่สูงเนิน
X/X/X4
19
1761011716041
นางสาวณัฐธิดา เสริฐผาด
///XX6
20
1861012210053
นางสาวนรินทร์พัชญ์ เจริญธนาธิป
XXXXX0
21
1961012310041
นางสาวธัญชนก บุญกระโทก
/////10
22
2062010110001
นางสาวชนิภรณ์ ลือญาติ
////X8
23
2162010110055
นายภาคภูมิ ชิณเกตุ
////X8
24
2262010110069
นางสาวสริญญา มะลิซ้อน
///X/8
25
2362010110070
นางสาวสิริกานดา กุณโฮง
///X/8
26
2462010110075
นายกนกพงศ์ นามจันทร์
////X8
27
2562010110102
นางสาวณัฏฐณิชา มีพัฒน์
///X/8
28
2662010110104
นางสาวธนัญญา ชมเมือง
////X8
29
2762010110133
นายสิทธิศักดิ์ แสงศรี
//X/X6
30
2862010110135
นางสาวสุวรรณรัตน์ มลาเช็ด
/////10
31
2962010110136
นางสาวอารีรัตน์ จันทะคัด
////X8
32
3062010112548
นางสาวญรินดา บัญดิษฐ์
XX//X4
33
3162010310141
นางสาวกมลชนก แทนสอ
////X8
34
3262010310262นายธนกร ประดับคำ///XX6
35
3362010310320
นางสาวนิตยา สุวรรณไตรย์
////X8
36
3462010310379นายพัชรพล เฉิดฉาย/////10
37
3562010310383
นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส
XXXXX0
38
3662010310519
นางสาวสุดาพร พรมสอน
////X8
39
3762010410001
นางสาวประภาพร คำมะลา
/////10
40
3862010410040
นางสาวเจตสุภา ตัวสง่า
////X8
41
3962010410112
นางสาวญาดารัตน์ คำภู
/////10
42
4062010513004
นายเกียรติ ภูพิพัฒน์
////X8
43
4162010513008นางสาวธนพร พลอาษา////X8
44
4262010513010
นางสาวนัทชดา จิตรจักร์
///X/8
45
4362010513012
นางสาวพรนภัส สิทธิบูรณ์
////X8
46
4462010513014
นางสาวพิมพ์ลภัส เดชดำรงรักษ์
////X8
47
4562010513018นายยศธร สุขโสม////X8
48
4662010513020
นายสกุลเกียรติ เขตอนันต์
////X8
49
4762010513024
นางสาวอวัสดี แสนบุรี
/////10
50
4862010513026
นายปรีชาพล อินทร์เพ็ง
XXXXX0
51
4962010513034
นางสาวณัฐกานต์ คุ้มภัย
XXXXX0
52
5062010513036นายธนดล คุ้มบุญX//XX4
53
5162010513042
นายพงศ์ปณต ภูอินนา
///XX6
54
5262010513044
นางสาวมิรันตี ดวงแก้ว
/////10
55
5362010513046
นางสาววิชิดา ไชยรา
/X//X6
56
5462010513049
นายศุภกิตติ์ บุญวงษา
/////10
57
5562010513063
นายปณวัฒน์ ธนาวุฒิ
/////10
58
5662010513064
นายพงศภัค ศรีเมือง
/////10
59
5762010513068
นางสาวสุชานันท์ บุญตา
////X8
60
5862010514010นายเจษฎากร ลาชุม/////10
61
5962010514051
นางสาวศศิธร ทองแม้น
/////10
62
6062010514062
นายกองปราบ จันทเขต
////X8
63
6162010514076
นางสาวภาวิณี ชำนิโลก
/////10
64
6262010516003
นางสาวชมพูนุชก์ จารุภุมมิก
//X//8
65
6362010618027นายณัฐพล วงจำปาXXXXX0
66
6462010810009
นางสาวกิตติยา สุขอยู่
/////10
67
6562010812047
นางสาวเอื้อมพร รักภักดี
////X8
68
6662010815012
นางสาวปวีณา ไชยคำภา
/////10
69
6762010815030
นางสาวชมมณี วรรณฟัก
X///X6
70
6862010815068
นางสาววิลาวัณย์ เชื้อดี
////X8
71
6962010910190
นางสาวดุสิตา บาลพิทักษ์
////X8
72
7062010911144นายสรวิชญ์ ศรกล้า/X//X6
73
7162010911177นายจิรายุ คุ้มมีXXXXX0
74
7262010917126
นางสาวสุวิชชา ดาศรี
/////10
75
7362010917170
นางสาวอารียา เสนาหนอก
/////10
76
7462010917221
นางสาวจิราวรรณ เฉวียงหงษ์
/////10
77
7562010917258
นางสาวณัฐปัจฒิพร เหล่าเคน
/////10
78
7662010917312
นายนิติภูมิ สนิทพจน์
////X8
79
7762010917537
นางสาวกุลภรณ์ สุวรรณโคตร์
/////10
80
7862010917587
นางสาวทิพวรรณ วระคันธ์
////X8
81
7962010917593
นางสาวธวัลรัตน์ แสนคาร
XXXXX0
82
8062010917719
นางสาวสุนิษา สุธรรมมา
/X//X6
83
8162010917739
นางสาวอาทิติยา ทุมมา
////X8
84
8262010917762
นางสาวกานต์ธิดา ทิ้งไทยสงค์
////X8
85
8362010917844
นางสาวปิยาภัสร์ เทียบพิมพ์
//X/X6
86
8462010917920
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญชู
/////10
87
8562010917993
นางสาวลักษิกา มูลศรี
////X8
88
8662011010027
นายธีรภัทร ศรีโยหะ
//X//8
89
8762011010037
นางสาวเพ็ญพิชชา สายบุตร
////X8
90
8862011010104
นางสาวชุติกาญจน์ จารีรัตน์
////X8
91
8962011010107
นายณัฐพงษ์ ภูบุญเติม
/X//X6
92
9062011010406
นางสาวรัตนาภรณ์ อังสะนุ
////X8
93
9162011010472
นางสาวศรัณยา แสงสี
////X8
94
9262011015141
นางสาวปภัสรา อลิด ทอมป์สัน
/////10
95
9362011211062
นายพิสิษฐ์ อาวิชัย
///XX6
96
9462011211072
นายศุภัทรชัย รองศักดิ์
///XX6
97
9562011211075
นายสิรวิชญ์ อรุณาภา
///XX6
98
9662011211086
นางสาวปภัชญา เชื้อวงศ์พรหม
///XX6
99
9762011212014
นายณัฐกร บูรณ์เจริญ
/////10
100
9862011212071นายศุภกร พลศรี///XX6
Loading...