6_7 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.6/7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1 นายพงศกร กัลณา1 6 9 2543 30 5 2561 39160
15
2 นายรชต พลายแสง1 30 9 2543 30 5 2561 75 165
16
3
นายศุภวิชญ์ เอี่ยมปลัด
1 23 6 2543 30 5 2561 79 178
17
4
นายสหัสวรรษ เกิดบุญ
1 30 3 2544 30 5 2561 56 167
18
5
นายพชรพล บัวเพชร
1 22 1 2544 30 5 2561 63 175
19
6
นายวีรภัทร แตงฉ่ำ
1 31 12 2543 30 5 2561 62 178
20
7
นายกฤษณะ ดวงดิษฐ์
1 12 4 2544 30 5 2561 64 175
21
8
นายธณัชชัย กลัดชื่น
1 14 9 2543 30 5 2561 56 165
22
9
นายนฤภัททร์ สนธิวรชัย
1 7 3 2543 30 5 2561 65 177
23
10
นายปัญจพล พลนาค
1 21 7 2543 30 5 2561 51 171
24
11
นางสาวรติรัตน์ พ่วงใจ
2 19 7 2543 30 5 2561 48 163
25
12
นางสาวสุรัสวดี สิทธิสาร
2 28 3 2543 30 5 2561 52 164
26
13
นางสาวนิรัชภรณ์ ฉิมดี
2 8 5 2544 30 5 2561 44 158
27
14
นางสาวฤทัยรัตน์ แก่นจันทร์
2 3 10 2543 30 5 2561 52 161
28
15
นางสาวอภิญญา ขุมเพ็ชร์
2 17 2 2544 30 5 2561 54 156
29
16
นางสาวอรวรา พูลพ่วง
2 27 7 2543 30 5 2561 60 172
30
17
นางสาวพชรา แก้วสอน
2 25 7 2543 30 5 2561 58 142
31
18
นางสาวศุภาวรรณ แสงนุ้ย
2 14 12 2543 30 5 2561 43 162
32
19
นางสาวปัญญ์จรีย์ อิ่มสุวรรณ์
2 15 3 2544 30 5 2561 49 155
33
20
นางสาววาสนา น้อยเอี่ยม
2 17 12 2543 30 5 2561 39 157
34
21
นางสาวพจมาน ฟักมี
2 13 11 2543 30 5 2561 50 164
35
22
นางสาวมัลลิกา เปียน้อย
2 11 5 2543 30 5 2561 47 161
36
23
นางสาวสิรินภา วิไลเลิศ
2 1 5 2544 30 5 2561 56 164
37
24
นางสาวสุชัญญา ดวงกุลสา
2 12 8 2543 30 5 2561 56 157
38
25
นางสาวสุธาสินี สุขจันทร์
2 29 12 2543 30 5 2561 54 168
39
26
นางสาวสุภาพร วงศ์พัชรพร
2 27 7 2543 30 5 2561 35 155
40
27
นางสาวสิริขวัญ วิจิตรศรี
2 12 8 2543 30 5 2561 43 160
41
28
นางสาวพิมรดา มีแสง
2 27 7 2544 30 5 2561 45 150
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu