คะแนนสอบกลางภาค 5-2 1-58
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนกลางภาคเต็ม 20
2
3
126161นายพิชัยยุทธ สุริหะ2
4
226207นายฐิติพัชร์ ธนรัชต์ธำรงกุล2
5
326309นายปฏิภาณ โพธิสังวาล5
6
426315นายวงศธร ช่วยจิตต9
7
526418นายภาธร เรืองปรีชา1
8
626422นายโสภณวิชญ์ บุญญไกร7
9
725936นางสาวฐิติรัตน์ อันประเสริฐ5
10
825940นางสาวปิ่นมณี เครือคำอ้าย10
11
925944นางสาวรจนา ศิริสุทธิ์7
12
1025945นางสาวทรงกรต หาญชนะ11
13
1125947นางสาวกวินทิพย์ ดาวศรประศาสน์11
14
1225952นางสาวสุภัค ขันธรักษา5
15
1325955นางสาวสุวิมล รอดสุด12
16
1425999นางสาวลันดา ชื่นครุฑ8
17
1526026นางสาวกฤษณา สนเปี่ยม8
18
1626038นางสาวฑาฑิม สีดาดวง13
19
1726041นางสาวณัฐชา รอดเจริญ6
20
1826047นางสาวเพชรกรณ์ ภู่สาย11
21
1926054นางสาวอรพินท์ แซ่ลิ้ม5
22
2026093นางสาวรัฐฌา บุญคุ้ม9
23
2126101นางสาวสิธากร บุตรฉ่ำ7
24
2226135นางสาวดุษฎี เติมประยูร6
25
2326138นางสาวเบ็ญจมาศ เอมอมร7
26
2426190นางสาวมุทิตา เชื่อมสุข7
27
2526198นางสาวสุทัสสา ภูมิชัยสุวรรณ์5
28
2626200นางสาวสุภาพร สารเสวก9
29
2726225นางสาวกมลรส ทองพุ่ม9
30
2826233นางสาวธนภรณ์ เมฆวิทยา9
31
2926237นางสาวปทุมรัตน์ เจริญมาตร6
32
3026242นางสาวภานุมาศ เพ็งศรี9
33
3126245นางสาววิฬาวรรณ เฮี้ยนชาศรี9
34
3226289นางสาวศรสวรรค์ สุทธิสำเริง4
35
3326298นางสาวสุรีรัตน์ เหลียง8
36
3426330นางสาวทวินัน อุดง10
37
3526331นางสาวนาตาลี ภู่งาม12
38
3626334นางสาวพรนภัส สุขสาคร5
39
3726345นางสาวศิริวรรณ แก้วทอง6
40
3826349นางสาวสุมิตรา ไชยศรี6
41
3926371นางสาวกุลธิดา กล่อมกลาง5
42
4026372นางสาวชณัฐกาญจน์ จันทร์ตา5
43
4126391นางสาวรุจิรา มาชาวนา7
44
4226431นางสาวณัฐพร ปิ่นทอง4
45
4326433นางสาวทัศสิฌา จันทร์มล6
46
4426436นางสาวนภัสวรรณ มะโนเลิศ9
47
4526466นางสาวกชมน พุ่มมณี9
48
4626473นางสาวญาณภร อันทะเกตุ5
49
4726477นางสาวธนัชชา คุ่ยเสงี่ยม3
50
4826498นางสาวศุภากร ภูธง2
51
4927985นางสาวภัททิยา กิตติวโรดม6
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100