สำเนาของ ม.3/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายคามิน ผลดี
2231233333332.58ดี
8
2
เด็กชายจินตรัย ใจภักดี
3344333444433.50ดี
9
3
เด็กชายณภัทร ซันเหมือน
3444444444443.92ดีมาก
10
4
เด็กชายณภุต สมสิทธิ์พร
1112222222221.75พอใช้
11
5
นายณัฐนนท์ แก้วใส
2343333333333.00ดี
12
6
เด็กชายทัพฟ้า อานนท์
2222222222222.00พอใช้
13
7
นายทินกร เงาเพ็ชร
3333333333333.00ดี
14
8
นายธีรภัทร แสงโชติ
3332233333332.83ดี
15
9
เด็กชายธีรวัฒน์ อุณาภาคย์
3333333333333.00ดี
16
10
เด็กชายนิติพงษ์ พรจันทร์
2222222222222.00พอใช้
17
11
นายพีรวิชญ์ ภูผา
3333333333333.00ดี
18
12
เด็กชายภูวเดช พรหมลาศ
3443434443343.58ดีมาก
19
13
เด็กชายรักษิต องค์สวัสดิ์
2232222233322.33พอใช้
20
14
เด็กชายวีระพงษ์ จารุไชย
4444444444444.00ดีมาก
21
15
นายศิวกร สีหาบุตร
3444444444443.92ดีมาก
22
16
เด็กชายสิรธรรม วงศ์สวัสดิ์
2222122221221.83พอใช้
23
17
เด็กชายสุวิจักขณ์ พิมพ์บูลย์
2222222222222.00พอใช้
24
18
นายอชิตพล วิลาเลิศ
1221122222221.75พอใช้
25
19
เด็กชายอดิศักดิ์ สายแวว
3333333333333.00ดี
26
20
เด็กชายชาญวิทย์ แก้วเวหา
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
27
21
เด็กชายวริศ บัวถา
2332233333232.67ดี
28
22
เด็กหญิงจิตรลดา บุญเรือง
1221122221321.75พอใช้
29
23
เด็กหญิงชนาภา ยุรอด
3444444444443.92ดีมาก
30
24
เด็กหญิงชลธิญา สีแสด
3333333333333.00ดี
31
25
เด็กหญิงธีรนุช ข่าขันมะลี
3443333333333.17ดี
32
26
เด็กหญิงนมิดา แก้วสวัสดิ์
3344333333333.17ดี
33
27
เด็กหญิงนริศรา วันดี
4444444444444.00ดีมาก
34
28
เด็กหญิงนันท์ธิดา ไชยรักษ์
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาวนันท์นภัส พูลเพิ่ม
3333333333333.00ดี
36
30
เด็กหญิงปลายฟ้า อยู่เจริญสุข
2333333333332.92ดี
37
31
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุระมาศ
2333333333332.92ดี
38
32
เด็กหญิงพิชชาพร นางาม
3333333333333.00ดี
39
33
เด็กหญิงมนัสนันท์ เงินจันทร์
3322333332332.75ดี
40
34
เด็กหญิงวิยะดา เกษมสุข
2222222222222.00พอใช้
41
35
เด็กหญิงศิรินภา ชาตะเคน
4444444444444.00ดีมาก
42
36
เด็กหญิงสุชาวดี ขุนแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาววงศ์
3334444433333.42ดี
44
38
นางสาวหทัยชนก ภิรมย์ไกรภักดิ์
1222222221111.67พอใช้
45
39
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ สินธุโกศล
2222222222222.00พอใช้
46
40
นางสาวอารีญา อุดมศรี
3333333333333.00333
47
41
เด็กหญิงธนัญญา จันทร์ศรี
3334343333333.00ดี
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu