สำเนาของ ม.3/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายคามิน ผลดี
0.00FALSE
8
2
เด็กชายจินตรัย ใจภักดี
0.00FALSE
9
3
เด็กชายณภัทร ซันเหมือน
0.00FALSE
10
4
เด็กชายณภุต สมสิทธิ์พร
0.00FALSE
11
5
นายณัฐนนท์ แก้วใส
0.00FALSE
12
6
เด็กชายทัพฟ้า อานนท์
0.00FALSE
13
7
นายทินกร เงาเพ็ชร
0.00FALSE
14
8
นายธีรภัทร แสงโชติ
0.00FALSE
15
9
เด็กชายธีรวัฒน์ อุณาภาคย์
0.00FALSE
16
10
เด็กชายนิติพงษ์ พรจันทร์
0.00FALSE
17
11
นายพีรวิชญ์ ภูผา
0.00FALSE
18
12
เด็กชายภูวเดช พรหมลาศ
0.00FALSE
19
13
เด็กชายรักษิต องค์สวัสดิ์
0.00FALSE
20
14
เด็กชายวีระพงษ์ จารุไชย
0.00FALSE
21
15
นายศิวกร สีหาบุตร
0.00FALSE
22
16
เด็กชายสิรธรรม วงศ์สวัสดิ์
0.00FALSE
23
17
เด็กชายสุวิจักขณ์ พิมพ์บูลย์
0.00FALSE
24
18
นายอชิตพล วิลาเลิศ
0.00FALSE
25
19
เด็กชายอดิศักดิ์ สายแวว
0.00FALSE
26
20
เด็กชายชาญวิทย์ แก้วเวหา
0.00FALSE
27
21
เด็กชายวริศ บัวถา
0.00FALSE
28
22
เด็กหญิงจิตรลดา บุญเรือง
0.00FALSE
29
23
เด็กหญิงชนาภา ยุรอด
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงชลธิญา สีแสด
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงธีรนุช ข่าขันมะลี
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงนมิดา แก้วสวัสดิ์
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงนริศรา วันดี
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงนันท์ธิดา ไชยรักษ์
0.00FALSE
35
29
นางสาวนันท์นภัส พูลเพิ่ม
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงปลายฟ้า อยู่เจริญสุข
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุระมาศ
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงพิชชาพร นางาม
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงมนัสนันท์ เงินจันทร์
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงวิยะดา เกษมสุข
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงศิรินภา ชาตะเคน
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงสุชาวดี ขุนแก้ว
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาววงศ์
0.00FALSE
44
38
นางสาวหทัยชนก ภิรมย์ไกรภักดิ์
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ สินธุโกศล
0.00FALSE
46
40
นางสาวอารีญา อุดมศรี
0.00FALSE
47
41
เด็กหญิงธนัญญา จันทร์ศรี
0.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1