BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วันที่แข่งขันระดับชั้นรหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมลำดับที่ ๑ลำดับที่ ๒ลำดับที่ ๓ลำดับอื่นๆ
2
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
185
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้)
โรงเรียนบ้านแก้งใหม่/90/ทองโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/88/ทองโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก/86/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่/84/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง/82/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองนาง/80/ทอง
3
22/7/2016
มัธยมศึกษา (เรียนร่วม)
109
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้)
โรงเรียนบ้านนางิ้ว/80/ทองโรงเรียนธนากรสงเคราะห์/78/เงินโรงเรียนบ้านว่าน/75/เงิน-
4
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
175
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เด็กบกพร่องทางสติปัญญา)
โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/92/ทอง---
5
22/7/2016
มัธยมศึกษา (เรียนร่วม)
284ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1-3 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/91/ทองโรงเรียนบ้านว่าน/90/ทองโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่/89/ทอง-
6
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
177
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 (เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้)
โรงเรียนพระพุทธบาลเทสรังสีวิทยา/91.30/ทอง
โรงเรียนโนนสง่าหนองแวง/90.6/ทองโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/85/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก/84/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่/83/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา/81/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านหนองนาง/69/ทองแดง
7
22/7/2016
มัธยมศึกษา (เรียนร่วม)
283ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกาย) ม.1-3โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์/95/ทองโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/91/ทอง--
8
22/7/2016
มัธยมศึกษา (เรียนร่วม)
282ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา) ม.1-3โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/90.4/ทอง---
9
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
226การจัดสวนถาดแบบชื้น ป.1-ป.6 (ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้)โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4/93/ทองโรงเรียนอาโอยาม่า2/91/ทอง
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)/89/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่/87/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19/85/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา/82/ทอง
10
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
197การร้อยมาลัยดอกไม้สด ป.1-ป.6 (ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้) โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา/96/ทองโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย/92/ทองโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก/90/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่/86/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก/84/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสังคม/82/ทอง
11
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
171การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ป.1 - ป.6โรงเรียนโกมลวิทยาคาร/92/ทองโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์/90/ทองโรงเรียนบ้านตาดเสริม/87/ทองลำดับที่ 4 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4/64/ทองแดง
12
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
108
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้)
โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง/90/ทองโรงเรียนป่าสักวิทยา/86/ทองโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์/78/เงิน
ลำดับที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ/77/เงิน
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองนาง/73/เงิน
13
22/7/2016
มัธยมศึกษา (เรียนร่วม)
242การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้)โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา/95/ทองโรงเรียนบ้านห้วยโซงัว/94.4/ทองโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่/87.2/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/78.4/เงิน
ลำดับที่ 5 โรงเรียนอาโอยาม่า 2/75.4/เงิน
14
22/7/2016
มัธยมศึกษา (เรียนร่วม)
240การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เด็กบกพร่องทางร่างกาย)โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา/90/ทองโรงเรียนธนากรสงเคราะห์/78/เงินโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/73.50/เงิน-
15
22/7/2016
มัธยมศึกษา (เรียนร่วม)
249การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เด็กบกพร่องทางออทิสติก)โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา/82.75/ทอง---
16
22/7/2016
มัธยมศึกษา (เรียนร่วม)
237การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เด็กบกพร่องทางสติปัญญา)โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/86.05/ทอง---
17
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
128มารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.1-6โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา/87.66/ทอง---
18
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
287เต้นหางเครื่องประกอบเพลงโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่/90/ทองโรงเรียนโกมลวิทยา/89.60/ทองโรงเรียนบ้านนางิ้ว/84/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน/81.40/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4/81.20/ทอง
19
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
135มารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1-6โรงเรียนบ้านพานพร้าว/87.17/ทองโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/86.58/ทองโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา/81.83/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านนางิ้ว/80/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก/80/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา/79.58/เงิน
ลำดับที่ 7 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่/77.17/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4/76.24/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ/75.17/เงิน
ลำดับที่ 10 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/74.58/เงิน
ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านหนองนาง/70.83/เงิน
20
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
208วาดภาพโปรแกรม Paint (สติปัญญา)โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา/85/ทอง---
21
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
213วาดภาพโปรแกรม Paint (การเรียนรู้)โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/95/ทองโรงเรียนอนุบาลคอกช้าง/94/ทองโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน/92/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำทอน/87/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร/85/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านนางิ้ว/85/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี/83/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านปากโสม/83/ทอง
ลำดับที่ 9 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/81/ทอง
ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ/80/ทอง
ลำดับที่ 10 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา/80/ทอง
ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่/80/ทอง
ลำดับที่ 10 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา/80/ทอง
ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ"หลวงปู่เหรียญอุปถัมป์"/80/ทอง
22
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
277การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6 (บกพร่องทางการเรียนรู้)โรงเรียนบ้านไร่/93/ทองโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์/92/ทองโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/89/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์/86/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านนางิ้ว/85/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์/84/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์/82/ทอง
ลำดับที่ 8 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่/80/ทอง
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านปากโสม/79/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านว่าน/79/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านหนองนาง/79/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)/79/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา/79/เงิน
23
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
275การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6 (บกพร่องทางสติปัญญา)โรงเรียนโกมลวิทยาคาร/85/ทองโรงเรียนบ้านหนองบ่อ/83/ทอง--
24
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
276การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6 (บกพร่องทางด้านร่างกาย)โรงเรียนบ้านว่าน/89/ทอง---
25
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
274การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6 (บกพร่องทางการมองเห็น)โรงเรียนโกมลวิทยาคาร/84/ทอง---
26
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
280การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6 (บกพร่องออทิสติก) โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน/86/ทองโรงเรียนโกมลวิทยาคาร/84/ทอง--
27
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
236วาดภาพระบายสี ป.1-6 (สติปัญญา)โรงเรียนบ้านหนองบ่อ/90/ทองโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา/83/ทอง--
28
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
233วาดภาพระบายสี ป.1-6 (การได้ยิน)โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา/92/ทอง---
29
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
239วาดภาพระบายสี ป.1-6 (ร่างกาย)โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4/85/ทอง---
30
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
248วาดภาพระบายสี ป.1-6 (ออทิสติก)โรงเรียนธนากรสงเคราะห์/90/ทองโรงเรียนบ้านหนองบ่อ/86/ทองโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19/77/เงิน-
31
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
241แข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (การเรียนรู้)โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว/96/ทองโรงเรียนบ้านพานพร้าว/95/ทองโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน/94/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี/93/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนป่าสักวิทยา/92/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา/78/เงิน
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ"หลวงปู่เหรียญอุปภัมภ์"/77/เงิน
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก/76/เงิน
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านว่าน/75/เงิน
ลำดับที่ 10 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน/74/เงิน
ลำดับที่ 11 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์/73/เงิน
ลำดับที่ 12 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง/72/เงิน
ลำดับที่ 13 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา/71/เงิน
ลำดับที่ 14 โรงเรียนบ้านหนองนาง/70/เงิน
32
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
231การจัดสวนถาดแห้ง ป.1-6 (การเรียนรู้) โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์/95/ทองโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน/92/ทองโรงเรียนบ้านม่วง/90/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19/88/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่/86/ทอง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนชุมชนปราสงเคราะห์ 4/85/ทอง
ลำดับที่ 7 โรงเรียนบ้านหมอเหนือ"หลวงปูเหรียญอุปภัมภ์"/82/ทอง
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ /80/ทอง
33
22/7/2016
ประถมศึกษา (เรียนร่วม)
162การแข่งขันทำอาหาร ป.1-6 (การเรียนรู้)โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง/95/ทองโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา/94/ทองโรงเรียนบ้านนางหนอง/90/ทอง
ลำดับที่ 4 โรงเรียนสังกะลีนาขาม/88/ทอง
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านหนอง/87/ทอง
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100