ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Thứ
Tuần
STTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
2
743LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịCD3MLN21Sáng14/7/2018743D.2.211
3
743NoKTLê Thị NởKhảo thíCD3MLN21Sáng14/7/2018743D.2.311
4
743ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBCD3MLN21Sáng14/7/2018743D.3.111
5
743TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVCD3MLN21Sáng14/7/2018743D.3.211
6
743LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐCD3MLN21Sáng14/7/2018743D.3.311