ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
שעה/כיתהגומאגפןדובדבןדרדרדקלדולבהרריתהרדוףהדסהדרצוות
60
61
יום ראשון 22.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכותמפגש צוות 8:30
62
אנגלית: פרסום משימות והקלטות של היצירות הרלוונטיות. (במייל)אנגלית: פרסום משימות והקלטות של היצירות הרלוונטיות. (במייל)0
63
09-12מתמטיקה 5 יח"להיסטוריה : זמן עבודה על מטלה והגשההיסטוריה מפגש ומשימהתנ"ךמגמות: מדמח, אזגל, עיצוב גלובלי, אמנות, תאטרון
64
65
66
67
12:30-15:30אזרחות אזרחות
(החל משעה 13:00)
מגמות אמנות מדמח, אזגל, תאטרוןספרותמתמטיקה
68
69
מפגש צוות ניהול 16:00
70
יום שני 23.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
71
72
09-12מגמות.
תקשורת, ביולוגיה, עיצוב
עברית פרטני: לו"ז יפורסם על ידי המורותהיסטוריהספרותספרות9-10:30 עברית
73
10:30-12 עברית
74
75
76
12:30-15:30מגמות: אמנות | מדמ"ח מגמות עיצוב, ביולוגיה, תקשורת (מיקה)עבריתמגמות: תקשורת, ביולוגיה, עיצוב גלובלי
77
78
79
15:30חונכות חונכותחונכות חונכות חונכות חונכות חונכות חונכות חונכות חונכותמפגש מנטורים 19:00
80
יום שלישי 24.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכותמפגש צוות 8:30
81
82
09-12מתמטיקהעברית עבודה עצמאית : הגשה בערבתנ"ך9-10:30 עבריתספרותספרות
83
10:30-12 עברית
84
85
86
12:30-15:30תנךתנךמתמטיקהאנגליתספרותספרות
87
88
89
16:00
90
17:00
91
יום רביעי 25.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
92
חונכות חונכות חונכות חונכות חונכות חונכות חונכות חונכות חונכותחונכות
93
09-12תנךתנךמתמטיקהתקשורתאנגלית - זמן עבודה חופשי אישי על משימות ההגשה.
4 יח"ל נתן - מפגש מקוון 8:30-9:30
תאריכי הגשה: 5 יחל (לוג) - 7.4.20 | 4/5 יחל רויטל (לוג) - 17.4.20 | 4 יחל נתן (מבחן בית) - 30.3.20
94
95
96
97
12:30-15:30מגמות: תקשורת תיק הפקה | אמנותתנ"ךתנ"ךספרותמתמטיקה
98
תנ"ך
99
100
יום חמישי 26.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכותמפגש צוות 8:30
101
102
09-12מגמות: מדמח, עיצוב8:30-9:30 אנגלית 4 יחל נתןהיסטוריה מגמות: תקשורת, ביולוגיה, אמנות
103
10:00-12:00תאטרון
104
105
106
12:30-15:30מתמטיקה 4 יח"להיסטוריה : זמן עבודה על מטלה והגשההיסטוריה מפגש ומשימהאנגלית משימה ומפגשים אישיים וירטואלייםמגמות: מדמח, אזגל, תאטרון, עיצוב גלובלי, עיצוב
107
108
109
שישי שבת
110
111
יום ראשון 29.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכותמפגש צוות 8:30
112
הגשה תנ"ך
113
09-12אזרחות מבחן בית להגשה בשעה 17:00תנךתנךחונכותעבריתמתמטיקה
114
היסטוריה
115
116
117
12:30-15:30חונכותחונכותתנךמתמטיקהמתמטיקהספרותספרות
118
119
120
יום שני 30.308:30בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות בדיקת נוכחות חונכות
121
היסטוריה: הגשת מטלות
122
09-12מגמות: אזגל, מדמח, אמנותמגמות: עיצוב, תקשורת, ביולוגיהמתמטיקהספרותספרות
123
124
חונכותחונכות
125
126
12:30-15:30חונכותחונכותמתמטיקהספרותספרותספרותחונכותחונכות
127
תקשורת מעשי, עיצוב
128
129
130
22אזרחות
131
33333ספרות
132
3333323333מתמטיקה
133
1 (נתן)1 (נתן)1 (נתן)21111אנגלית
134
22221111עברית
135
222222תנך
136
2232היסטוריה
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158