Danh sách nhà tài trợ trường Đoàn Kết, Hà Giang.xlsx : DS ủng hộ Đoàn Kết