สำเนาของ ม.2/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ผู้ประเมิน 1 นางสมปอง จันทป 2. .นางดวงชีวัน นิลรัตนานนท์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายทัศน์พล ปกครอง
4444444444444.00ดีมาก
8
2
เด็กชายอานันท์ บู่แก้ว
4444444444444.00ดีมาก
9
3
เด็กชายพงศธร ธานี
4444444444444.00ดีมาก
10
4
เด็กชายณัฏฐกิตต์ วงศ์สวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายณัฐดนัย ดิษด้วง
4444444444444.00ดีมาก
12
6
เด็กหญิงณัฏฐชา พันธ์โบ
4444444444444.00ดีมาก
13
7
เด็กหญิงตุลยดา แสงแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
14
8
เด็กหญิงพรพิมล คงคุด
4444444444444.00ดีมาก
15
9
เด็กหญิงศิริกัญญา เทียนแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
16
10
เด็กหญิงเสาวนิตย์ ศรีจันทร์
4444444444444.00ดีมาก
17
11
เด็กหญิงอรีนันท์ วัชรพิชิตศักดิ์
4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กหญิงมาริษาชนมน ศิริศรีหมอก
4444444444444.00ดีมาก
19
13
เด็กหญิงกัญฐณา ณิชชาชัยกุล
4444444444444.00ดีมาก
20
14
เด็กหญิงธนพร คงแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
21
15
เด็กหญิงอารียา มหาไชย
4444444444444.00ดีมาก
22
16
เด็กหญิงพรวลัย ฟ็อกซ์ออล
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กหญิงกนกนุช เพิ่มพูล
4444444444444.00ดีมาก
24
18
เด็กหญิงกมลชนก สะอาด
4444444444444.00ดีมาก
25
19
เด็กหญิงจิดาภา แก้วดำ
4444444444444.00ดีมาก
26
20
เด็กหญิงณิชกานต์ มูลสาร
4444444444444.00ดีมาก
27
21
เด็กหญิงวรพิชชา อนุพันธางกูร
4444444444444.00ดีมาก
28
22
เด็กหญิงศิริกัญณภา ประทาน
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงเขมิกา ยืนยิ่ง
4444444444444.00ดีมาก
30
24
เด็กหญิงศิริญญา บูระพันธ์
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงพรณภัส พูนไนย์
4444444444444.00ดีมาก
32
26
เด็กหญิงมธุพร วิเศษแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงอุบลวรรณ สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวณัฎฐณิชา พรมทา
4444444444444.00ดีมาก
35
290.00FALSE
36
300.00FALSE
37
310.00FALSE
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu