วิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาค 2 ปีก.ศ.56
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
3
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ห้องเรียน
4
ระดับชั้น
วิชา
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
จำนวน (คน)
รวม
5
ม.201-ม.204ค20207 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น1.0เสาวนีย์096
6
ค20217 สัมมนาทางคณิตศาสตร์1.0เบญจพร15247
7
ว20215 เปิดโลกเคมี1.0
นางสาวประภาพร
6225
8
ว20216 เปิดโลกฟิสิกส์1.0
นายธวัช,นางลัดดาวัลย์
24325
9
อ20208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว,อ20209 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.0สมชาย8234
10
ง20214 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ
1.0ฐปนวัฒน์ 25246
11
ง20215 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ1.0พรพิมล18233
12
ข้อมูลการเปิดเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
13
ระดับชั้น
วิชา
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
จำนวน (คน)
รวมห้องเรียน
14
ม.201-ม.204จ20201 ภาษาจีน 11.0
Ms. Li Chunmei
3796217
15
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น 11.0วราภรณ์34232
16
ฝ20201 ฝรั่งเศส 11.0ราตรี11247
17
ต20201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น1.0จารุวรรณ 14222
18
19
20
Loading...
Main menu