ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
บรรจุ/ย้ายตามผลการสอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
3
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
4
1
นางสาวเบญจวรรณ โพธาสินธ์
บ้านห้วยงูกลาง
ฝาง
เกษตรกรรม
2400บรรจุ
5
2
นางสาวไหมตะวัน กะมล
บ้านหลวง
แม่อาย
ประถมศึกษา
4984บรรจุ
6
3
นางสาวกนกพรรณ ศรีพัญญะ
เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)
แม่อาย
ประถมศึกษา
4488
ย้ายตามผลการสอบ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100