ABCDEFGHIJKLMPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
ระบบรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนออนไลน์
กรุณาอย่าเปลี่ยนวันที่เองนะครับ
2
วันที่
1เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2561
ให้คลิ๊กแท็บชีตด้านล่างครับ
3
โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
4
ที่ชั้น/ห้องจำนวนนักเรียน (คน)มาเรียนร้อยละครูประจำชั้นสรุปจำนวนนักเรียนรายชั้น
5
ชายหญิง
ทั้งหมด
ป่วยลาขาดมาเรียน
6
1อ.บ.2/11116271012592.59
นางสาวสุพรรณี แก้วกัลยา
7
2อ.บ.2/21016260202492.31
นายกฤตพร ใยแก้ว
รวม อบ.253
8
4อ.บ.3/112233500035100.00
นางลัดดาวัลย์ นาวิเศษ
9
5อ.บ.3/21320330103296.97
นางนันทยา ท้าวพา
10
6อ.บ.3/31618341003397.06
นายยุทธนา สอนสุภาพ
รวม อบ.3102
11
7ป.1/11413270012696.30
นางอารยา หาญเชิงชัย
12
8ป.1/21213250022392.00
นางสาววิริญญา พลทอง
น.ส.ดวงใจ สิมมาสุข
13
9ป.1/311122300023100.00
นางณัฐกมล แก้วทอง
นางบัวผัน วงเวียน
9
14
10ป.1/411142500025100.00
นางสาวมนัญญา อามาตย์มนตรี
นายพีร์เตชิน สินธุวาปี
รวม ป.1100
15
11ป.2/117143100031100.00
นายอุดมศักดิ์ วงษ์แก้ว
16
12ป.2/21813310022993.55
นางสาวผาณิต ใจเย็น
นางวิภาดา แก้วพิภพ
17
13ป.2/31913320013196.88นายสมาน หงษี
นางรัชนี มีเบ้า
18
14ป.2/41714311003096.77
นางสาวรัตนาพร ทองทุม
นายเฉลิมพล จันทรดี
รวม ป.2125
19
15ป.3/12620461004597.83
ครูณฤมล อินทรมนต์
20
16ป.3/229174600046100.00
นางสาวกาญจนา ภารบุญ
นายคณาวุฒิ กุตัน
21
17ป.3/325204500045100.00
นางสุริดา สิมพะราช
22
18ป.3/424234700047100.00
นายณัฐพล ไชยเดช
นายอักษร อุดมฤทธิ์
รวม ป.3184
23
19ป.4/118234100041100.00
นายอนุสิทธิ์ สุทธิสงค์
24
20ป.4/215274200042100.00
นายอเนก ระรื่นสุข
นางจิราภรณ์ ผิวดี
25
21ป.4/319234200042100.00
นางสุฎาภรณ์ โคตรเพชร
นายทินกร ออระดี
26
22ป.4/421224300043100.00
นายยุทธชัย คำมุกชิก
รวม ป.4168
27
23ป.5/125194400044100.00
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
ธนบดี
28
24ป.5/220204000040100.00นายบัญชา ไทยมา
29
25ป.5/325194400044100.00
นางสุมาลัย แสงเกตุ
นางวิยดา ชินบุตร
30
26ป.5/410283800038100.00นางรัดดา พาน้อยรวม ป.5166
31
27ป.6/12016360103597.22นางสุพัตรา อดทน
นายยุทธนินทร์ โสภกิจ
32
28ป.6/22314370103697.30นางนุชรี แสนนา
มานะ ถนอมจิตร
33
29ป.6/322173900039100.00
นางสาวรัตนาวดี แสนยศ
นายมนตรี พลแพงขวา
34
30ป.6/410293900039100.00
นางสาวสุทธิดา ผาแดง
นายคมสันต์ แข็งแอ
รวม ป.6151
35
สรุป5135361049457103398.47รวมทั้งโรงเรียน894
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100