สถาบันวิจัยและพัฒนา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJWXYZAAAB
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สถาบันวิจัยและพัฒนา.........
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน งบที่ได้รับ รวมจ่าย รวมเบิกจ่ายร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
5
ผล ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 22,801,100.00 8,727,894.00 38.28 8,727,894.00 6,180,460.00 2,547,434.00 -
7
ผล
งบแผ่นดิน
16,458,700.00 2,531,434.00 15.38 2,531,434.00 - 2,531,434.00 -
8
งบรายได้
6,342,400.00 6,196,460.00 97.70 6,196,460.00 6,180,460.00 16,000.00 -
9
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แผน 60,000.00 2,146.00 3.58 2,146.00 - 2,146.00 -
10
ผล
งบแผ่นดิน
41,300.00 2,146.00 5.20 2,146.00 - 2,146.00
11
งบรายได้
18,700.00 - - - - -
12
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ
แผน 60,000.00 15,200.00 25.33 15,200.00 - 15,200.00 -
13
ผล
งบแผ่นดิน
41,300.00 9,200.00 22.28 9,200.00 - 9,200.00
14
งบรายได้
18,700.00 6,000.00 32.09 6,000.00 - 6,000.00
15
3. ค่าวัสดุสำนักงาน แผน 35,000.00 - - - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
24,100.00 - - - - -
17
งบรายได้
10,900.00 - - - - -
18
4. ค่าสาธารณูปโภค แผน 20,000.00 10,000.00 50.00 10,000.00 - 10,000.00 -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - - -
20
งบรายได้
20,000.00 10,000.00 50.00 10,000.00 - 10,000.00 -
21
5. ค่าดำเนินงานประกันคุณภาพ
แผน 10,000.00 - - - - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
6,800.00 - - - - -
23
งบรายได้
3,200.00 - - - - -
24
6. ค่าบำรุง ซ่อมแซม ดูแลครุภัณฑ์
แผน 25,000.00 3,560.00 14.24 3,560.00 560.00 3,000.00 -
25
ผล
งบแผ่นดิน
15,000.00 3,000.00 20.00 3,000.00 - 3,000.00
26
งบรายได้
10,000.00 560.00 5.60 560.00 560.00 -
27
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
แผน 50,000.00 4,000.00 8.00 4,000.00 - 4,000.00 -
28
ผล
งบแผ่นดิน
34,500.00 4,000.00 11.59 4,000.00 - 4,000.00
29
งบรายได้
15,500.00 - - - - -
30
8. อุดหนุนศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
แผน 50,000.00 - - - - - -
31
ผล
งบแผ่นดิน
34,500.00 - - - - -
32
งบรายได้
15,500.00 - - - - -
33
9. อุดหนุนวารสารวิชาการ มรอ.
แผน 200,000.00 - - - - - -
34
ผล
งบแผ่นดิน
150,000.00 - - - - -
35
งบรายได้
50,000.00 - - - - -
36
10. อุดหนุนกองทุนวิจัย
แผน 22,291,100.00 8,692,988.00 39.00 8,692,988.00 6,179,900.00 2,513,088.00 -
37
ผล
งบแผ่นดิน
16,111,200.00 2,513,088.00 15.60 2,513,088.00 2,513,088.00
38
งบรายได้
6,179,900.00 6,179,900.00 100.00 6,179,900.00 6,179,900.00
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu