ปฏิทินประจำกลุ่มอำนวยการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2561
2
3
เดือน/พ.ศ.งานกิจกรรมผู้รับผิดชอบ
4
ทุกเดือนงานประชาสัมพันธ์
(1)ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเวบไซต์ lp2.go.th ทุกวันที่มีกิจกรรม
(2)ประชาสัมพันธ์ทางเสียง แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทุกวัน เวลา09.00 น
(3)จัดทำจุลสาร ประชาสัมพันธ์ ทุกเดือน
(4)จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับรวมเรื่องเด่น ปีละ 2 ฉบับ
นางสาวพรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุล
5
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนงานช่วยอำนวยการ
ประชุมทีมบริหารทุกสัปดาห์
ประชุมครู ผู้บริหารสถานศึกษา
นางสุกันดา สารแสง
6
การประชุมบุคลากรของสพป.ลำพูน เขต 2
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
7
การประชุมบุคลากรของกลุ่มอำนวยการ
นางสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์
8
ทุกเดือนงานช่วยอำนวยการรายงานการไปราชการของ ผอ.สพป. ต่อ สพฐ.
นางสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์
9
ทุกสัปดาห์งานยานพาหนะ1. ตรวจสอบรถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ ถ้าพบมีบัญหา ให้เสนอเรื่องขออนุมัติซ่อม
2. ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ
นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์
10
เกรียงศักดิ์ เบอร์ 1 , 12
นายเกรียงศักดิ์ แซ่ตัน
11
พิทักษ์ รถเบอร์ 2 , 5 , 7 , 8นายพิทักษ์ มาลาจักร
12
บุญส่ง รถเบอร์ 3 , 6 , 9 , 10นายบุญส่ง แสงศรี
13
นายส่ง ช่วยล้างรถเบอร์ 8นายวีระ สิทธิกาน
14
นายอนุชา ช่วยล้างรถเบอร์ 11นายส่ง ปัญญาวงศ์
15
นายวีระ ช่วยล้างรถเบอร์ 10นายอนุชา ปารมี
16
ทุก 2 เดือนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรณรงค์และทำกิจกรรม 5 ส. 2 เดือนต่อ1ครั้ง หรือตามกิจกรรมวันสำคัญ/ประเมิน รายงานผลนางปริศนา โสภาบุญ
17
นางสุกันดา สารแสง
18
ทุกเดือน ทุกวันงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. ดูแลสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ตลอดจนวางแผน ขอปรับปรุง ต่างๆ
นางปริศนา โสภาบุญ
19
2. งานแต่งตั้งผู้อยู่/ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน
นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์
20
3. บันทึกการอยู่/ตรวจเวร รักษาการณ์เสนอ ผู้บังคับบัญชา
นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์
21
4. ดูแลทำความสะอาด ห้องทำงาน / ห้องประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางอำพร คำโฮ่ง
นางสาวกัญญาภัค ใจเตี้ย
นายบุญส่ง แสงศรี
22
5. ดูแล ภาคสนาม สวน ต้นไม้ ดอกไม้ และบริเวณโดยรอบ ให้สะอาด ร่มรื่น
นายวีระ สิทธิกาน
23
6. การอยู่ ยาม รักษาการณ์ และ ช่วยทำความสะอาด ดูแลภาคสนาม
นายส่ง ปัญญาวงศ์
นายอนุชา ปารมี
24
ทุกสิ้นเดือนการจัดระบบบริหาร
1. จัดทำสั่งและมาตรการประหยัดพลังงาน นำเสนอผู้บริหารและ อัพเดต ใน www.energy.go.th
2. สรุปการใช้พลังงานทุกชนิด อาทิ ไฟฟ้า น้ำมัน ทุกสิ้นเดือน บันทึกใน www.energy.go.th
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์
25
วันที่ 20 ของทุกเดือน
งานกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานฯ
การกู้ยืมเงินสวัสดิการของบุคลากรภายในสำนักงาน
นางสุกันดา สารแสง
26
ตุลาคม 2560งานจัดระบบบริหาร
ถอดแบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการและดำเนินการ ประมวลผลฯ
นางปริศนา โสภาบุญ
27
ตุลาคม 2560ระบบการควบคุมภายใน
รายงานการติดตามการควบคุมภายในทั้งระบบ /รายงานแบบปอ.1
นางสุกันดา สารแสง
28
13 ตุลาคม 2560งานการประสานกิจกรรมวันสำคัญ
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
ประสานการเข้าร่วมกิจรรม โดย
1. แจ้งและเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วม
2. เสร็จสิ้น รายงาน ผอ.สพป. ทราบ
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
29
23 ตุลาคม 2560งานการประสานกิจกรรมวันสำคัญ
(วันปิยะมหาราช)
ประสานการเข้าร่วมกิจรรม โดย
1. แจ้งและเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วม
2. ขออนุมัติงบประมาณ และจัดจ้างทำพวงมาลา
3. เสร็จสิ้น รายงาน ผอ.สพป. ทราบ
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
30
ตุลาคม 2560งานจัดระบบบริหาร
ควบคุมการลาและสรุป
สรุปวันลาทุกประเภท เสนอ ผอ.สพป. และ แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
31
5 ธันวาคม 2560
งานการประสานกิจกรรมวันสำคัญ
(วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)
ประสานการเข้าร่วมกิจรรม โดย
1. แจ้งและเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วม
2. ขออนุมัติงบประมาณ และจัดจ้างทำพวงมาลา
3. เสร็จสิ้น รายงาน ผอ.สพป. ทราบ
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
32
ธันวาคม 2560งานจัดระบบบริหาร
งานโครงการมองหน้าแลหลังเติมพลังบุคลากร (สิ้นปี-ต้นปี)
นางปริศนา โสภาบุญ
33
ธันวาคม 2560งานประชาสัมพันธ์
จัดทำ ส.ค.ส. (สมุดโทรศัพท์ เป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ ใน นาม ผอ.สพป.)
นางสาวพรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุล
34
มกราคม - กุมภาพันธ์
2561
งานสารบรรณ
การทำลายหนังสือราชการ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน
นางปริศนา โสภาบุญ
35
31 มีนาคม 2561
งานการประสานกิจกรรมวันสำคัญ
(วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
ประสานการเข้าร่วมกิจรรม โดย
1. แจ้งและเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วม
2. เสร็จสิ้น รายงาน ผอ.สพป. ทราบ
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
36
เมษายน 2561
การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานข้อมูล ประจำปี รอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
37
เมษายน 2561ระบบการควบคุมภายในรายงานการติดตามการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนนางสุกันดา สารแสง
38
6 เมษายน 2561
งานการประสานกิจกรรมวันสำคัญ
(วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาจักรีบรมราชวงศ์)
ประสานการเข้าร่วมกิจรรม โดย
1. แจ้งและเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วม
2. เสร็จสิ้น รายงาน ผอ.สพป. ทราบ
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
39
เมษายน 2561
งานการประสานกิจกรรมวันสำคัญ
(รดน้ำดำหัว ผวจ. , รอง ผวจ. , เจ้าคณะ และนายอำเภอ)
ประสานการเข้าร่วมกิจรรม โดย
1. แจ้งและเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วม
2.ประสานการไปรดน้ำดำหัว ผวจ. /รอง.ผจว. , เจ้าคณะจังหวัด, เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง และนายอำเภอ 4 อำเภอ
3.เตรียมวัสดุของดำหัว
4. เสร็จสิ้น รายงาน ผอ.สพป. ทราบ
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
นางสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์
40
เมษายน 2561งานจัดระบบบริหาร
งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
(รดน้ำดำหัว ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.)
นางปริศนา โสภาบุญ
41
28 กรกฎาคม 2561
งานการประสานกิจกรรมวันสำคัญ
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ร.10)
ประสานการเข้าร่วมกิจรรม โดย
1. แจ้งและเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วม
2. ขออนุมัติงบประมาณ และจัดจ้างทำพวงมาลา
3. เสร็จสิ้น รายงาน ผอ.สพป. ทราบ
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
42
12 สิงหาคม 2561
งานการประสานกิจกรรมวันสำคัญ
(วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่))
ประสานการเข้าร่วมกิจรรม โดย
1. แจ้งและเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วม
2. ภาคเช้าและภาคค่ำ (เตรียมพานพุ่มเงินพุ่มทอง โคม (เทียน)
3. เสร็จสิ้น รายงาน ผอ.สพป. ทราบ
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
43
กันยายน 2561
การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานข้อมูล ประจำปี รอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน)
นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน
44
กันยายน 2561งานจัดระบบบริหาร
ประเมินและสรุปผลการดำเนิน งานตามภารกิจกลุ่มอำนวยการ และ งานโครงการพิเศษต่างๆ
นางปริศนา โสภาบุญ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...