สรุปคะแนนเก็บ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อนามสกุลน.1 (10)น.2 (10)น.3 (10)น. 4 (10)พฤติกรรม ความสนใจ 5พฤติกรรม ความสนใจ 5ลายเซ็นต์ 5นิทาน PPT 5รวมคะแนนตัวชี้วัด (60)คะแนนดิบคะแนนสอบกลางภาค (20)สอบแก้ตัวรวมคะแนนระหว่างภาค (80)คะแนนสอบปลายภาค (20)รวมคะแนน (100)
2
1เด็กชายณรงค์ชัยกิติสมาภรณ์00000ช่วงคะแนน
3
2เด็กชายทวีโชคเซียงหนู00000จากถึงเกรด
4
3
เด็กชายพงษ์ศักดิ์
สืบสีสุก00000049031คน
5
4เด็กชายพลวัตสุขโพธิ์พะเนา00000505410คน
6
5
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย
ไชยงาม0000055591.50คน
7
6เด็กชายพีรพัฒน์สนพะเนาว์00000606420คน
8
7
เด็กชายภาณุวัฒน์
โต้งกระโทก0000065692.50คน
9
8
เด็กชายเรืองวุฒิ
นับกระโทก00000707430คน
10
9เด็กชายสุธีอินพะเนา0000075793.50คน
11
10เด็กชายสุนทรธ์หม่อมกระโทก000008010040คน
12
11เด็กชายสุรชัยสงวนสันเทียะ00000
13
12เด็กชายอติชาติบุตรเสน00000
14
13
เด็กหญิงกรรณิการ์
ด้านกระโทก00000
15
14เด็กหญิงจิราพรเพชรกระโทก00000
16
15
เด็กหญิงจิราพัชร
ปิตาสัง00000คะแนนต่ำสุด 0
17
16เด็กหญิงชินานางเกิดพะเนา00000คะแนนสูงสุด 0
18
17
เด็กหญิงทิพย์สุดา
นาคกระโทก00000คะแนนเฉลี่ย0.00
19
18เด็กหญิงปฏิมาพรรัตนะ00000จำนวนนักเรียนสอบผ่าน0
20
19
เด็กหญิงปิญากรณ์
สนพะเนาว์00000จำนวนนักเรียนสอบไม่ผ่าน41
21
20เด็กหญิงพิชญานึกกระโทก00000
22
21เด็กหญิงมนัญญาสนามคำ00000
23
22
เด็กหญิงมาตกานต์
โต้งกระโทก00000
24
23เด็กหญิงมิรินปีกกระโทก00000
25
24เด็กหญิงวันวิสาคงนาคพะเนา00000
26
25
เด็กหญิงสุดารัตน์
ดีสันเทียะ00000
27
26เด็กหญิงสุธาสินีศรีทอง0000
28
27เด็กหญิงสุนิตาแตงกระโทก0000
29
28เด็กหญิงสุนิสาสุขอินพะเนา0000
30
29เด็กหญิงสุพรรณนิภาคงสนิท0000
31
30เด็กหญิงโสรยาขาวมะเริง0000
32
31เด็กหญิงอัจฉราคำทองพะเนา0000
33
32เด็กหญิงอาภัสราปรุงมะเริง0000
34
33เด็กหญิงไอลดานับกระโทก0000
35
34เด็กหญิงอริสราเนียดกระโทก0000
36
350000
37
360000
38
370000
39
380000
40
390000
41
400000
42
410000
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Loading...