อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
2
3
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิประสบการณ์ด้านการสอนประสบการณ์ในการทำวิจัยประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย
4
14
1ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)1. อ. ดร.มูฮำหมัดสุใหมี เฮงยามาPh.D. Islamic Revealed Knowledgeระดับปริญญาโท 3 ปี
1. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2557). การประเมินหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2556. ยะลา: คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
15
2. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
16
3. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2558). ผลการสังเคราะห์งานวิจัยของคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างปี 2554-2556. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
17
4. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษา มรย. ต่อการใช้บริการมัสยิด มรย.เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ. ยะลา:
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
18
5. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา. (2558). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
19
6. มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และคณะ. (2556). รายงานโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 52 หน้า.-
20
2. อ. ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะPh.D. Islamic Studies1. ระดับปริญญาตรี 2 ปี
2. ระดับปริญญาโท 3 ปี
1. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง และมูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2556). รูปแบบการจัดการความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
26
2. มูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2558). การศึกษาความต้องการต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
27
3. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง และคณะ. (2556). รายงานโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
28
4. มูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2558). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
29
5. มูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2559). บทบาทของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน.ยะลา:
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
30
6. มูหามัดรูยานี บากา, มูหัมมัดตอลาล แกมะ และคณะ. (2559). การพัฒนาการจัดการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการระดับอิสสามศึกษาตอนปลายสำหรับโปรแกรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษาระดับอิสลามศึกษาชั้นปีที่ ๑.ยะลา: สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒-
31
3. อ. ดร.อับดุลรอแม สุหลงPh.D.Islamic Civilization ระดับปริญญาโท 1 ปี
1. อับดุลรอแม สุหลง. (2558).ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ Yogyakarta State University และเขตพื้นที่จังหวัดยะลา. (กำลังดำเนินการ)-
32
2. อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
33
3. อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษา มรย. ต่อการใช้บริการมัสยิด มรย.เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ.ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
34
4. ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็งศษ.ม. หลักสูตรและการสอน1. ระดับปริญญาตรี 9 ปี
2. ระดับปริญญาโท ปี
3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ปี
1. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556). รูปแบบการจัดการความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม.ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 154 หน้า.
-
35
2. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ สาระอัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 325 หน้า.-
36
3. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556).การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ อัลกุรอาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 260 หน้า.-
37
4. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556).รายงานโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.52 หน้า.-
38
5. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2556).ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 116 หน้า
-
39
6. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2555). รายงานโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 161 หน้า-
40
7. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง รายงานการใช้คู่มือการนิเทศการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอคุระบุรี ปีการศึกษา 2545. พังงา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 152 หน้า.-
41
8. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2550).การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลู. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 292 หน้า.-
42
9. อุไรรัตน์ ยามาเร็ง. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. พังงา :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา. 125 หน้า
-
43
5. อ. ดร.ยามีละห์ โต๊ะแมปริญญาเอก (Ph.D Islamic Civilization)1.English Instructor, SamardeeSchool,Pattani, Teaching English skills for upper secondary level. (1997 – 1999)
2.อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. (2003 – 2005)
3.Tutor in Islam and Asian Civilization Subject (TITAS), for undergraduate students,UniversitiSains Malaysia. (2009)
4. อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ UniversitiSains Malaysia สอนในรายวิชา ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม (TITAS).(2012)
5 .อาจารย์พิเศษเต็มเวลาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (2012 – 2013)
6. อาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ฟอฏอนี (2013-2015)
7. อาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(ปัจจุบัน)
1. JameelahTokmae. (2003). Tengku Mahmood Mahyiddeen : His life and Thought on Social Development. Thesis.Prince of Songkla University.-
44
2. JameelahTokmae. (2012). Pengajian Islam di InstitusiPengajian Tinggi Islam di Selatan Thailand :KajianPerbandingan Antara KolejPengajian Islam(CIS) dan University Islam Yala (YIU). (Islamic Studies in Islamic Institutions of Higher Leaning in Southern Thailand : A Comparative Study Between College of Islamic Studies (CIS) and Yala Islamic University (YIU). Thesis.University Sains Malaysia.-
45
3. อับดุลรอแม สุหลงและคณะ. (2559). การแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.(กำลังดำเนินการ)
-
46
6. อ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุงปร.ด นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี1. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
2. ระดับปริญญาตรี
3. ระดับปริญญาโท
1. Phadung, M., Suksakunchai, S. and Kaewprapan, W. 2016., "Interactive whole language e-story for early literacy development in ethnic minority children", Education and Information Technologies, Vol.21, No.2, pp. 249-263.1. Phadung, M. (2016). Design and Development of Mobile App for Language Learning. The Asin Conference on Adian Studies 2016. 2-5 June 2016 (page 159-163). Kobe, Japan : The International Academic Forum.
47
2. Phadung, M. 2015., "An Interactive e-book Design and its Development to Enhance the Literacy Leaming of the Minority Language Students" ,International Journal of Sustainable Energy Development, Vol.4, No.2, pp. 228-232.2. Dermrach, P., Phadung, M., Meechaichana, Ch., Meecham, E., and Yusuf, A.(2016). The Study of the Readiness for Entering the ASEAN Community of Undergraduate Students. The Asian Conference on Asian Studies 2016. 2-5 June 2016 (page 131-136).Kobe, Japan : The International Academic Forum.
48
3.มูนีเร๊าะ ผดุง, สุรชัย สุขสกุลชัย, วชิราพันธ์ แก้วประพันธ์, สิริพร ศรเรือง, พิมพรรณ อนันทเสนา และรูซรีนา ปาแนแจกะ. (2556). สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองและแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 8. ฉบับที่ 1. หน้า 31-39.1. Phadung, M. (2016). Design and Development of Mobile App for Language Learning. The Asin Conference on Adian Studies 2016. 2-5 June 2016 (page 159-163). Kobe, Japan : The International Academic Forum.
49
4.มูนีเร๊าะ ผดุง, สุรชัย สุขสกุลชัย, วชิราพันธ์ แก้วประพันธ์, โซเฟีย คลานุรักษ์,รัตนา ต่วนสุหลง, ปรีชา สุกใส.(2555). สภาพการจัดประสบการณ์ เรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองและแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา : กรณีศึกษาจังหวัดยะลา. วารสารปาริชาต. ปีที่ 25. ฉบับที่1. หน้า 65-76.
50
2ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา)1. ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนาศศ.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
1. สันติ บุญภิรมย์. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลสายผู้สอน สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา.ยะลา :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 206 หน้า.-
51
2. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2544). การประเมินโครงการพลเรือน ตำรวจและทหารที่ 4 ส่วนแยก 2. ยะลา : กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทารที่ 43.-
52
3. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). ความต้องการศึกษาของชุมชนในวิทยาลัยชุมชนจังหวัด.นราธิวาส : วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส.-
53
4. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2548).ความต้องการศึกษาของชุมชนในวิทยาลัยชุมชนจังหวัด ยะลา. ยะลา : วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา.-
54
5. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2548). ความต้องการศึกษาของชุมชนในวิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี. ปัตตานี : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี.-
55
6. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). ทัศนะของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม. ยะลา : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน.-
56
7. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา. (วส. 912 สนภ. 4 นทพ.) ยะลา : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด.-
57
8. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). การประเมินแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด.-
58
9. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2547). พฤติกรรมการทุจริตการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
59
10. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2548). โครงการวิจัยและประเมินผลการบริหารจัดการของเทศบาลนครยะลา. ยะลา : เทศบาลนครยะลา.-
60
11. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2549). โครงการวิจัยและประเมินผลการบริหารจัดการของเทศบาล นครยะลา ปีที่สอง. ยะลา : เทศบาลนครยะลา.-
61
12. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2549). การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิจัยทางการศึกษา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
62
13. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2555).โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดสตูล.ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.-
63
14. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2555). การประเมินโครงการครูพันธ์ใหม่
พิชิตผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555. ยะลา :สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 12.
-
64
15. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และคณะ. (2555). รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการขององค์กรการบริการส่วนจังหวัดยะลา. ยะลา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-
65
2. อ. ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะวท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกตร์1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
1. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ. (2551). การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครยะลา. ยะลา : เทศบาลนครยะลา.-
66
2. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ. (2552). การติดตามและประเมินผลโครงการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้.สงขลา : สำนักส่งเสริมวิชาการ
เขต 12 จังหวัดสงขลา.
-
67
3. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ. (2552). การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปีการศึกษา 2552. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา-
68
4. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ. (2553). การประเมินโครงการ”การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.-
69
5. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ. (2554). การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา.ยะลา : คณะกรรมการการอุดมศึกษา.-
70
3. ผศ. ดร.วรพจน์ แซ่หลีปร.ด. วิจัย สถิติ และวิทยาการปัญญา1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
1. วรพจน์ แซ่หลี.(2550).การศึกษาความพึงพอใจของบุคคลในการใช้บริการศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. -
71
2. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, วรพจน์ แซ่หลี, นัทที ขจรกิตติยา และชมพูนุท ศรีพงษ์.(2555). โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จังหวัดสตูล.ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.
-
72
4. ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ สินธนากศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
1. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ. (2546). ผลของการฝึกการคิดอภิมานที่มีต่อความเชื่อในสมรรถภาพตนและความวิตกกังวลในการสอบวิชาวิจัยทางการศึกษา.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
73
2. ศุภลักษณ์ สินธนาและคณะ. (2547).การประเมินโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา.ยะลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
74
3. ศุภลักษณ์ สินธนา.(2547). วิธีเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
75
4. ศุภลักษณ์ สินธนาและคณะ. (2548).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้.ยะลา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา-
76
5. ศุภลักษณ์ สินธนาและคณะ. (2548).โครงการพัฒนาวิถีธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา:กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้.-
77
6. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ. (2549).การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพงานบาติกเพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันระยะที่ 1.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
78
7. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ. (2549). การประเมินหลักสูตรปริญญาโทสาขา บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
79
8. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ. (2550). แนวทางในการพัฒนาเพื่อเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-
80
9. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ.(2552).การวางระบบติดตามและประเมินผล
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในองค์การ:กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
81
10. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ. (2553).การพัฒนาแบบวัดความพอเพียงในการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดยะลาผ่านระบบออนไลน์.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
82
11. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ. (2553).การประเมินโครงการมหกรรมวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา.ยะลา : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง.-
83
12. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ.(2554).รูปแบบการบริหารงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
84
13. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ.(2554).การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ :กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลา :มหาวิทยาลัยมหิดล.-
85
14. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ.(2555).การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ :กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2).กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
-
86
15. เกสรี ลัดเลีย และคณะ.(2550).การพัฒนาครูพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.).-
87
16. เกสรี ลัดเลีย และคณะ. (2550). การพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. ยะลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.-
88
17. พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และคณะ. (2553). การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. ยะลา :มหาวิทยาลัยราชภัฏยลา.-
89
5. อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะศษ.ม. การวัดผลและวิจัยการศึกษา1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
1. ปราณี หลำเบ็ญสะ,มูหัมมัดตอลาล แกมะ และอิคลัส อูมา และคณะ. (2555).
การใช้แผนที่ความคิดและการทำสอบย่อยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
-
90
2. ศุภลักษณ์ สินธนา และคณะ. (2555). การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น)ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2).กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล-
91
6. อ.ดร.ศิริชัย นามบุรีPh.D.คอมพิวเตอร์
1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
--
92
7. นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับปริญญาโท
1.Lovett, D.& Yossiri, V.(in press). The Writing Difficulties Faced By EFL Students in Intermediate English Writing. The 5th National and International Conference,Yala Rajabhat University,Thailand.1. Yossiri, V.(2016).EFL Students' Perspectives towards Difficulties in Intermediate EnglishWriting. Professional Development : Essential Skills for ELT Teachers, Thailand TESOL.
93
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Loading...
 
 
 
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 
 
Main menu