ABC
1
***Navigation + Composition***
2
NotesNota
3
MenuMenu
4
DoneSiap
5
SaveSimpan
6
CancelBatal
7
SettingsSeting
8
Open SettingsBuka Seting
9
Empty TrashKosongkan Sampah
10
TrashSampah
11
EmptyKosongkan
12
Delete ForeverBuang Selamanya
13
Search notesCari nota
14
Search deleted notesCari nota terbuang
15
Show NotesTunjukkan Nota
16
Refresh NotesSegar Semula Nota
17
PreferencesKeutamaan
18
No HeaderTanpa Pengepala
19
Header %dPengepala %d
20
Find NoteCari Nota
21
Go ForwardPergi Ke Hadapan
22
Go BackwardPergi Ke Belakang
23
NextSeterusnya
24
25
***Note Actions***
26
Publish as WebsiteTerbit sebagai Laman Web
27
Send as EmailHantar sebagai E-mel
28
Share in iMessageKongsi dalam iMessage
29
Share + ExportKongsi + Eksport
30
Pin Note to TopPin Nota ke Atas
31
Pin NotePin Nota
32
UnpinBatal Pin
33
Add Todos to CalendarTambah Untuk Dibuat ke KalendarIs there a shorter variant?
34
Open in New WindowBuka dalam Tetingkap Baru
35
MoreLebih Lanjut
36
Create PDFBina PDF
37
Export as HTMLEksport sebagai HTML
38
Export as TXTEksport sebagai TXT
39
Export as MarkdownEksport sebagai Markdown
40
Move to TrashPindah ke Sampah
41
Edit Note ActionsEdit Tindakan Nota
42
Copy to ClipboardSalin ke Papan Klip
43
Save as FileSimpan sebagai Fail
44
45
***Collaboration***
46
Add CollaboratorTambah Rakan Kerjasama
47
Manage CollaborationUrus Kerjasama
48
is typing...sedang menaip...This will be preceeded by the collaborator's initials -> "AV is typing..."
49
collaboratingsedang bekerjasama
50
invitedtelah dijemput
51
%@ invited you to collaborate on '%@.'%@ menjemput anda untuk bekerjasama pada '%@.'The first %@ parameter becomes the friend's name. The second %@ parameter becomes the title of the note.
52
You are now collaborating on '%@.'Anda kini bekerjasama pada '%@.'The %@ parameter becomes the title of the note.
53
You have full permission to view the note, make edits, publish as website, and more.
Anda mempunyai kebenaran penuh untuk melihat nota, membuat pengeditan, menerbit sebagai laman web dan banyak lagi.
54
You have view-only access. To request permission to edit, reach out to the person who invited you.
Anda mempunyai kebenaran untuk melihat sahaja. Untuk meminta kebenaran untuk mengedit, hubungi orang yang menjemput anda.
55
Open NoteBuka Nota
56
Learn About CollaborationKetahui Lebih Lanjut Tentang Kerjasama
57
58
***Publish as Website***
59
View Published WebsiteLihat Laman Web Diterbitkan
60
Would you like to publish this note as a website?Adakah anda ingin menerbitkan nota ini sebagai satu laman web?
61
Anyone can view the website. Only you can make edits.Sesiapa sahaja boleh melihat laman web. Hanya anda boleh membuat pengeditan.
62
As you edit your note, your website automatically updates.Apabila anda mengedit nota anda, laman web anda dikemas kini secara automatik
63
PublishTerbit
64
Publishing...Menerbitkan...
65
Unpublishing...Nyahterbit...
66
Share LinkKongsi Pautan
67
Copy LinkSalin Pautan
68
UnpublishNyahterbit
69
Are you sure you want to unpublish?Adakah anda pasti anda ingin nyahterbit?
70
The website will no longer be available. You can always publish this note again later.
Laman web tidak akan tersedia. Anda boleh lagi menerbitkan nota ini nanti.
71
Visit WebsiteLawati Laman Web
72
73
***Folders, Tags***
74
Create FolderBina Folder
75
folder-namenama-folderThese cannot have spaces, use dashes
76
welcome-notesnota-selamat-datang
77
published-websiteslaman-web-diterbitkan
78
todo-listssenarai-perkara-untuk-dibuat
79
expiring-soontamat-tempoh-tidak-lama-lagi
80
pending-invitesjemputan-belum-dijawabrefers to people who have not yet responded to an invite to collaborate
81
82
***Find in Note***
83
Find in NoteCari dalam Nota
84
%lu of %lu%lu daripada %luThese %lu will be replaced by numbers. For example: "3 of 5"
85
no matchestiada padanan
86
87
***Note Import***
88
Add to...Tambah ke...
89
90
***Quick Actions, Spotlight***
91
Open %@Buka %@
92
New NoteNota Baru
93
New Todo ListSenarai Perkara Untuk Dibuat Baru
94
Create New NoteBina Nota Baru
95
Create New Todo ListBina Senarai Perkara Untuk Dibuat Baru
96
97
***Settings Menu***
98
Be simple.Jadikannya mudah.
99
Thank you for writing with Minimal.Terima kasih kerana menulis dengan Minimal.
100
Cloud SyncSegerak Cloud