ม.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4
5
ที่ห้อง
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุลแผนการเรียน
6
1128242
นายจักรพรรดิ์ ชัยศิริ
ศิลป์ - สังคม
7
2128251นายบัณฑิต ธิโนชัยศิลป์ - สังคม
8
3128260
เด็กชายเอกราช มุ่งจันทร์
ศิลป์ - สังคม
9
4128270
นางสาวเพ็ญนภา ชัยชนะ
ศิลป์ - สังคม
10
5128278นางสาวสุจิตรา คำมาศิลป์ - สังคม
11
6128295นายพิทวัส บัวหลวงศิลป์ - สังคม
12
7128301
นายกวีภัทร วัฒนภาวงษ์
ศิลป์ - สังคม
13
8128325นางสาวสุวิมล ประวังศิลป์ - สังคม
14
9128333นายชญานิน คำถินศิลป์ - สังคม
15
10128338นายณัฐพล อิ่นคำศิลป์ - สังคม
16
11128340
เด็กชายเทพทัต กองมงคล
ศิลป์ - สังคม
17
12128347นายวาทการณ์ ละราคีศิลป์ - สังคม
18
13128350นายสรรคชัยบุรี ยานะศิลป์ - สังคม
19
14128354
นางสาวกุลวดี มั่นเหมาะ
ศิลป์ - สังคม
20
15128355
เด็กหญิงจิณณพัต มาปัญญา
ศิลป์ - สังคม
21
16128363นางสาวพิยดา เบิกบานศิลป์ - สังคม
22
17128364
นางสาวเพ็ญนภา พูลจวง
ศิลป์ - สังคม
23
18128365นางสาวภัชนี สุริผัดศิลป์ - สังคม
24
19128381นายณัฐวุฒิ ธนะวันศิลป์ - สังคม
25
20128391นายรัฐชาติ ไชยวุฒิศิลป์ - สังคม
26
21128397
นางสาวกรรณิกา อะทะวงศา
ศิลป์ - สังคม
27
22128399
นางสาวกานติมา อินาวัง
ศิลป์ - สังคม
28
23128416นางสาวสุภาพร วงค์อินศิลป์ - สังคม
29
24128417
นางสาวสุภารัตน์ แสงศรีจันทร์
ศิลป์ - สังคม
30
25128468
เด็กชายชูเกียรติ มังคลาด
ศิลป์ - สังคม
31
26128475เด็กชายนิทัศ ฐานะราชศิลป์ - สังคม
32
27128514นายไตรภพ แสงรื่นศิลป์ - สังคม
33
28128533นายชนนภัส วงศ์ใหญ่ศิลป์ - สังคม
34
29128549
นางสาวสกุลทิพย์ เย็นใจ
ศิลป์ - สังคม
35
30128561
นายสิทธิโชค แสงศรีจันทร์
ศิลป์ - สังคม
36
31128864นายชนาธิป คำเงินศิลป์ - สังคม
37
32128883
เด็กหญิงณัฐชยา คำเผ่า
ศิลป์ - สังคม
38
33129483
เด็กชายคณิน ป้อมสันเทียะ
ศิลป์ - สังคม
39
34130092
เด็กชายดวงตะวัน ขำนาค
ศิลป์ - สังคม
40
35130586นางสาวศุภดา นัยติ๊บศิลป์ - สังคม
41
36130587
นางสาวสุทธิดา เสาร์จันทร์
ศิลป์ - สังคม
42
37130588
นางสาวสุภาพร ภักดีหาร
ศิลป์ - สังคม
43
38130589นางสาวอรัญญา มะลางศิลป์ - สังคม
44
39130590นายณภัทสกรณ์ พรหมเทพศิลป์ - สังคม
45
40130591
นายธวัชชัย กระภูฤทธิ์
ศิลป์ - สังคม
46
41130592นายประกาศิต มหาวรรณ์ศิลป์ - สังคม
47
48
49
50
51
1228255
นายศักดิธัช ทองจันทร์
ศิลป์ - ภาษาจีน
52
2228262
นางสาวจิราภรณ์ เสาร์จันทร์
ศิลป์ - ภาษาจีน
53
3228264
นางสาวฐาปนี เรี่ยวสกุลชาติ
ศิลป์ - ภาษาจีน
54
4228271
นางสาวมัชฌิมา กาติ๊บ
ศิลป์ - ภาษาจีน
55
5228280
เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์แก้ว
ศิลป์ - ภาษาจีน
56
6228281
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทรงกลด
ศิลป์ - ภาษาจีน
57
7228284
นางสาววรรณวิษา ปัญญาอินทร์
ศิลป์ - ภาษาจีน
58
8228327
เด็กหญิงอักษร ใจซื่อ
ศิลป์ - ภาษาจีน
59
9228361
นางสาวปิยะภรณ์ ทานันท์
ศิลป์ - ภาษาจีน
60
10228396
เด็กหญิงกมลพรรณ วงศ์ดาว
ศิลป์ - ภาษาจีน
61
11228402
นางสาวชนัญญา โอภาสวงศ์
ศิลป์ - ภาษาจีน
62
12228409
นางสาวธาวิกา แก่นท้าว
ศิลป์ - ภาษาจีน
63
13228419
นางสาวอังสุมารินทร์ แซ่โซ้ง
ศิลป์ - ภาษาจีน
64
14228464
นางสาวอัญมณี แข็งแรง
ศิลป์ - ภาษาจีน
65
15228482นายสหรัตน์ อิ่นคำศิลป์ - ภาษาจีน
66
16228571
เด็กหญิงธัญสินี มหามังกร
ศิลป์ - ภาษาจีน
67
17228615
นางสาวธาริณี ศรีตระการ
ศิลป์ - ภาษาจีน
68
18228884
เด็กหญิงธนัญชนก มีสุข
ศิลป์ - ภาษาจีน
69
19230095นางสาวสาลินี ผาด่านศิลป์ - ภาษาจีน
70
20230593
นางสาวกมลรัตน์ นาปรัง
ศิลป์ - ภาษาจีน
71
21230594นางสาวกรกนก ศรีพลศิลป์ - ภาษาจีน
72
22230595
นางสาวณัฏฐณิชา กาติ๊บ
ศิลป์ - ภาษาจีน
73
23230596
นายธีรภัทร เต็มสิริมงคล
ศิลป์ - ภาษาจีน
74
24228243นายจิรประชัย ใจชื่น
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
75
25228273
นางสาวรัตติยา เมืองมูล
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
76
26228358
นางสาวชุติมนต์ เถื่อนปาน
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
77
27228426นายปกรณ์ กันทะสอน
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
78
28228449
เด็กหญิงธนภรณ์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
79
29228469นายณพล คำอร่าม
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
80
30228479นายพีระพงศ์ ศรีคำ
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
81
31228492นางสาวชลดา ขันคำ
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
82
32228493
นางสาวชลพินทุ์ ดีจิต
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
83
33228521นายพนธกร ไชยติขะ
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
84
34228528นายอาทิตย์ ดอกบัว
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
85
35228539
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โอภาสนิธิวัฒน์
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
86
36228565
นางสาวจิรนันท์ บัญชา
ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น
87
37228318นางสาวรมิตา นินคำ
ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
88
38228369
นางสาววิลาสินี พวงเล็ก
ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
89
39228485นางสาวกรวิภา สมฤทธิ์
ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
90
40228491เด็กหญิงชนิดา ชาบา
ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
91
41228541
นางสาวพรรณณภัทร์ อนุกุล
ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
92
42228574
นางสาวเพ็ญพิชา สุมนวิวัฒน์
ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
93
43230085นางสาวอรษา สมานพงษ์
ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
94
44230597
เด็กหญิงชมพูนุท ใจกว้าง
ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส
95
96
1328286นายจัสติน ซานทิอะโก
ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
97
2328359
นางสาวนามิดา กลิ่นหอม
ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
98
3328413
เด็กหญิงศิริพรรณ อิ่นคำ
ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
99
4328424เด็กชายธนโชติ เบ็ญชา
ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
100
5328434นายวรากร จรบูรณ์
ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
Loading...
 
 
 
ชื่อมอสี่
 
 
Main menu