ตารางสอบรวบยอด ครั้งที่ 1-2560 ปชส..xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Update 18/12/60
3
ประกาศตารางสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 /2560 ภาคปฏิบัติการ (OSPE)
4
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
สอบวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 (เวลา 13.00 - 15.00 น.) นิสิตรายงานตัว ณ ห้องไชยานุภาพ 4 เวลา 12.30 น.
6
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
7
ห้องสอบปฏิบัติการ
13.00 - 15.00 น.
-
สอบรวบยอด แบบบูรณาการ (OSPE)
 56210014 - 5621038026
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
8
PHA 5103
(Lec 2 ชม.)
( เลขที่ประจำตัวสอบ 60000001 - 60000026 )
คณะเภสัชศาสตร์
9
อาคาร 5 ชั้น 1
10
11
12
ห้องสอบปฏิบัติการ
13.00 - 15.00 น.
-
สอบรวบยอด แบบบูรณาการ (OSPE)
 56210397 - 5621078626
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
13
PHA 5203
(Lec 2 ชม.)
( เลขที่ประจำตัวสอบ 60000027 - 60000052 )
คณะเภสัชศาสตร์
14
อาคาร 5 ชั้น 2
15
16
17
ห้องสอบปฏิบัติการ
13.00 - 15.00 น.
-
สอบรวบยอด แบบบูรณาการ (OSPE)
 56210809 - 5621107326
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
18
PHA 5304
(Lec 2 ชม.)
50210591,
คณะเภสัชศาสตร์
19
อาคาร 5 ชั้น 3
54210542 - 54210658,
20
55210183 - 55211043
21
( เลขที่ประจำตัวสอบ 60000053 - 60000078 )
22
23
24
25
26
27
28
Update 18/12/60
29
ประกาศตารางสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 /2560 ภาคบรรยาย (MCQ)
30
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
31
สอบวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
32
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
33
ไชยานุภาพ 3
09.00 - 12.00 น.
111111
ข้อสอบรวบยอด (MCQ)
 56210014 - 5621056439ผศ.ภญ.ศิรินทร
34
(ภ.6203)
(Lec 3 ชม.)
( เลขที่ประจำตัวสอบ 60000001 - 60000039 )
ผศ.ดร.ภก.ธนศักดิ์
35
อาคาร 6 ชั้น 2
36
37
38
ไชยานุภาพ 5
09.00 - 12.00 น.
111111
ข้อสอบรวบยอด (MCQ)
56210588 - 5621107339
ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์
39
(ภ.6304)
(Lec 3 ชม.)
50210591
อ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ
40
อาคาร 6 ชั้น 3
54210542 - 54210658
41
55210183 - 55211043
42
( เลขที่ประจำตัวสอบ 60000040 - 60000078 )
43
สอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
44
ห้องสอบเวลา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชารหัสนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ
จำนวน
กรรมการคุมสอบ
45
ไชยานุภาพ 3
09.00 - 12.00 น.
222222
ข้อสอบรวบยอด (MCQ)
 56210014 - 5621056439ผศ.ภญ.อรรัตน์
46
(ภ.6203)
(Lec 3 ชม.)
( เลขที่ประจำตัวสอบ 60000001 - 60000039 )
อ.ดร.ภญ.ประภาพรรณ
47
อาคาร 6 ชั้น 2
48
49
ไชยานุภาพ 5
09.00 - 12.00 น.
222222
ข้อสอบรวบยอด (MCQ)
56210588 - 5621107339
ผศ.ภก.อรรถวิทย์
50
(ภ.6304)
(Lec 3 ชม.)
50210591
อ.ดร.ภญ.อรนันท์
51
อาคาร 6 ชั้น 3
54210542 - 54210658
52
55210183 - 55211043
53
( เลขที่ประจำตัวสอบ 60000040 - 60000078 )
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...