ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แนวทางการให้สิทธิโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปี2563
2
สิทธิ/เงื่อนไขอุบัติเหตุจราจรOPDIPDหมายเหตุ
3
ใบรับรองแพทย์
อุบัติเหตุฉุกเฉิน(ER)
เจ็บป่วยทั่วไป
ทันตกรรม
รับยาตามนัด
ฝากครรภ์หลังคลอด
เจ็บป่วยทั่วไป
คลอด
4
บัตรทองใน/นอกเขต- มี พรบ.ใช้ พรบชำระเงินปั้ม 30 บาทปั้ม 30 บาทปั้ม 30 บาทปั้ม 30 บาทปั้ม 30 บาทปั้ม 30 บาทปั้ม 30 บาทปั้ม 30 บาทชำระเงิน -ตรวจสุขภาพ
5
- ไม่มีใช้สิทธิ ชำระเงิน
-เจาะเลือดไม่เกี่ยวกับรักษาพื้นฐาน
6
บัตรทองต่างจังหวัดมี พรบ.ใช้ พรบชำระเงิน*ฟรี 2 ครั้ง ต่อปี*ฟรี 2 ครั้ง ต่อปีชำระเงินชำระเงินฟรีชำระเงินฟรีตามสิทธิ
เจ็บป่วยทั่วไป ฟรี2ครั้งต่อปีเฉพาะเหตุสมควร
7
*ไม่มีใช้สิทธิ ชำระเงิน
ที่ไม่ใช่รับยาประจำ แนะนำให้ผู้ป่วยย้ายสิทธิ์
8
ประกันสังคมในจังหวัด- มี พรบ.ใช้พรบชำระเงินฟรีฟรี
ฟรีทันตกรรม900บาท:ปี
ฟรีฟรีฟรีฟรีชำระเงิน
9
*ไม่มีพรบใช้สิทธิประกันสังคม
ชำระเงิน
10
ประกันสังคมต่างจังหวัดมี พรบ.ใช้ พรบชำระเงินฟรีฟรี
ฟรีทันตกรรม900บาท:ปี
ชำระเงินฟรีชำระเงินฟรีชำระเงิน*ฟรีแนบเอกสารประกันสังคม
11
*ไม่มีใช้สิทธิ ประกันสังคม
ชำระเงินสปส2-15 + สำเนาบัตรประชาชน
12
ประกันสังคมทุพพลภาพมี พรบ.ใช้ พรบชำระเงินฟรีฟรี**ฟรี*ฟรีตามสิทธิ*ฟรีแนบเอกสารประกันสังคม
สปส2-19
13
*ไม่มีใช้สิทธิ ประกันสังคม
* หากรถมีพรบ. ยืนเอกสาร
14
พรบ.มี พรบ ใช้พรบ.
*หากรถไม่มีพรบ. ชำระเงิน3หมื่นแรก
15
*ไม่มีใช้สิทธิ ชำระเงิน3หมื่นแรก
หลังจากนั้นใช้สิทธิเดิม
16
สิทธิเบิกข้าราชการ(จ่ายตรง)
17
- กรมบัญชีกลางมี พรบ.ใช้ พรบชำระเงิน*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ยกเว้นทำฟันบางรายการ
18
ไม่ต้องสแกนนิ้วใช้สิทธิได้เลย
*ไม่มีใช้สิทธิ ชำระเงิน
ชำระเงิน
*ฟรี กรณี พกบัตรประจำตัวมาทุกครั้งที่มารักษา
19
- กรมบัญชีกลาง(บำนาญ)มี พรบ.ใช้ พรบชำระเงิน*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*อุบัติเหตุจราจร ไม่มี พรบ
20
ไม่ต้องสแกนนิ้วใช้สิทธิได้เลย
*ไม่มีใช้สิทธิ ชำระเงิน
ชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินเอง3หมื่นแรก
21
- สวัสดิการส่วนท้องถิ่น(อปท)มี พรบ.ใช้ พรบชำระเงิน*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรี*ฟรีไม่สามารถเบิกได้
22
ไม่ต้องสแกนนิ้วใช้สิทธิได้เลย
*ไม่มีใช้สิทธิ ชำระเงิน
ชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงิน
23
สิทธิเบิกข้าราชการ(สังกัดอื่น)สำรองจ่ายและนำเบิกต้นสังกัด
24
-สิทธิเบิกข้าราชการ(กทม)มี พรบ.ใช้ พรบชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินชำระเงินฟรีชำระเงินขอหนังสือรับรองสิทธิ*อุบัติเหตุจราจร ไม่มี พรบ
ชำระเงินเอง3หมื่นแรก
25
*ไม่มีใช้สิทธิ ชำระเงิน
26
-สิทธิเบิกข้าราชการ (รัฐวิสาหกิจ)มี พรบ.ใช้ พรบสำรองจ่ายและนำเบิกต้นสังกัดขอหนังสือรับรองสิทธิไม่สามารถเบิกได้
27
*ไม่มีใช้สิทธิ ชำระเงิน
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100