นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเชียงคาน ปีงบประมาณ 2562
2
วิสัยทัศน์ :
โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
3
พันธกิจ :
1) พัฒนาระบบและให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
4
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
5
3) บริหารจัดการบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ อัตรากำลังเพียงพอต่อภาระงาน สร้างเสริมสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สุขภาพดีและมีความสุข
6
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
7
ค่านิยม :
ปลอดภัย สามัคคี รู้หน้าที่ มีใจบริการ
8
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาและจัดการระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
9
กลยุทธ์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
หมายเหตุ
10
1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของโรงพยาบาล1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ DM ร้อยละ40 HTร้อยละ 50NCD
11
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต2.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yrNCD
12
3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Fast Track3.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการวินิจฉัยภายใน 30 นาที> 80PCT
13
4.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired < 30PCT
14
4.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช5.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร หรือลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 5
งานจิตเวช
15
5. พัฒนาระบบยาเพื่อให้มีการให้ยาที่เหมาะสม6.ผ่านเกณฑ์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)ผ่านเกณฑ์PTC
16
2.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบและนักท่องเที่ยว7.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ECS ร้อยละ 50ผ่านเกณฑ์ER
17
3.การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ1.พัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล8.ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)ผ่านQST
18
2.ระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพ 9. หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 5 ดาวผ่านPCU
19
10.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ85PCT
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...