sarabun213_2560.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่
ลงวันที่เรื่องจากถึงฝ่าย/งาน
2
104/01/2560รายงานผู้ป่วยประกันสังคมผอ.รพ.สต.ผู้อำนวยการ รพ.ศรีสะเกษ
3
205/01/2560เบิกวัสดุชันสูตรผอ.รพ.สต.ผอ.รพ.ขุขันธ์
4
305/01/2560
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
5
405/01/2560ขอโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
6
506/01/2560ขอส่งแบบรายงานการเงิน ธ.ค.2559ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
7
609/01/2560ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
8
710/01/2560ประชาสัมพันธ์ตรวจหาไข่หนอนพยาธิผอ.รพ.สต.ผู้้ใหญ่ม.14
9
810/01/2560ประชาสัมพันธ์ตรวจหาไข่หนอนพยาธิผอ.รพ.สต.ผู้้ใหญ่ม.19
10
910/01/2560ประชาสัมพันธ์ตรวจหาไข่หนอนพยาธิผอ.รพ.สต.ผู้้ใหญ่ม.9
11
1010/01/2560ประชาสัมพันธ์ตรวจหาไข่หนอนพยาธิผอ.รพ.สต.
ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านปรือคัน
12
1110/01/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาปรับถมที่ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
13
1210/01/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาปรับถมที่ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
14
1310/01/2560รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาปรับถมที่ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
15
1413/01/2560รายงานการตรวจรับการจ้างเหมาปรับถมที่ ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
16
1513/01/2560ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาปรับถมที่ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
17
1620/01/2560ขออนุเคราะห์ออกซิเจนผอ.รพ.สต.ผอ.รพ.ขุขันธ์รักษา
18
1720/01/2560ขออนุมัติไปราชการผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
19
1831/01/2560ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
20
1931/01/2560ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
21
2031/01/2560ขอโอนเงินเดือนเข้าบัญชีผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
22
2101/02/2560รายงานผู้ป่วยประกันสังคมผอ.รพ.สตผอ.รพ.ศรีสะเกษบริหาร
23
2201/02/2560ขอส่่งเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือน ต.ค.2559 คืนผอ.รพ.สตปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
24
2301/02/2560
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
25
2401/02/2560ขอโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
26
2501/02/2560เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผอ.รพ.สตปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
27
2601/02/2560ขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
28
2706/02/2560ขออนุมัติจ่ายค่่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
29
2806/02/2560ขออนุมัติจ่ายค่่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
30
2906/02/2560ขอส่งคืนเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
31
3006/02/2560การรับเงินคืนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือคันผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
32
3106/02/2560
ขอส่งข้อมูลตารางจัดเก็บการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
33
3206/02/2560ขอส่งแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผอ.รพ.สต.ประธานกองทุนฯ อบต.บริหาร
34
3316/02/2560เบิกยาฉุกเฉินผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
35
3416/02/2560ขอส่งแบบรายงานการเงิน ธ.ค.2559ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
36
3516/02/2560ขอส่งแบบรายงานการเงิน ม.ค.2560ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
37
3616/02/2560ขอส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
38
3720/02/2560เบิกเบี้ยเลี้ยงอบรม CMผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
39
3821/02/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
40
3921/02/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
41
4021/02/2560
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
42
4121/02/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครือข่ายเฉพาะที่ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
43
4221/02/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครือข่ายเฉพาะที่ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
44
4321/02/2560
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครือข่ายเฉพาะที่
ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
45
4427/02/2560รายงานการตรวจรับการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
46
4527/02/2560ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
47
4627/02/2560รายงานการตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครือข่ายเฉพาะที่ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
48
4727/02/2560
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครือข่ายเฉพาะที่
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
49
4827/02/2560ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
50
4927/02/2560ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
51
5027/02/2560ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ตกเบิก)ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
52
5127/02/2560
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(ตกเบิก)
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
53
5227/02/2560ขอโอนเงินเดือนเข้าบัญชีผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
54
5301/03/2560
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
55
5401/03/2560ขอโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
56
5501/03/2560เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผอ.รพ.สตปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
57
5602/03/2560ข้อมูลผู้ป่วยประกันสังคมผอ.รพ.สตผอ.รพ.ศรีสะเกษบริหาร
58
5703/03/2560ขอส่งแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อลงนามอนุมัติผอ.รพ.สต.ประธานกองทุนฯ อบต.บริหาร
59
5807/03/2560เบิกวัสดุซัพพลายผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
60
5908/03/2560ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
61
6008/03/2560ขออนุมัติจ่ายค่่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
62
6108/03/2560ขออนุมัติจ่ายค่่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
63
6213/03/2560ขอส่งใบเสร็จรับเงินโอนโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าผอ.รพ.สต.ผอ.รพ.ขุขันธ์บริหาร
64
6314/03/2560ขอสิทธิการเข้าใช้งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผอ.รพ.สต.
เลขาธิการสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิทธิบัตร
65
6414/03/2560เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผอ.รพ.สตปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
66
6514/03/2560ขอส่งโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติผอ.รพ.สตสสอ.ขุขันธ์บริหาร
67
6617/03/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาซ่่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
68
6717/03/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาซ่่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
69
6817/03/2560
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาซ่่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่
ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
70
6917/03/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
71
7017/03/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
72
7117/03/2560
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์
ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
73
7220/03/2560
ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ผอ.รพ.สตสสอ.ขุขันธ์ส่งเสริม
74
7320/03/2560
ขออนุมัติยืมเงินโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ผอ.รพ.สตสสอ.ขุขันธ์ส่งเสริม
75
7421/03/2560ขอเชิญวิทยากรผอ.รพ.สตรพ.สต.นิคมซอยกลางส่งเสริม
76
7522/03/2560รายงานการตรวจรับการจ้างเหมาซ่่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
77
7622/03/2560
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาซ่่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
78
7722/03/2560รายงานการตรวจรับการจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
79
7822/03/2560ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
80
7922/03/2560ขอส่งใบเสร็จรับเงินโอนค่าบริการผู้ป่วยประกันสังคมผอ.รพ.สต.ผอ.รพ.ศรีสะเกษบริหาร
81
8022/03/2560ขอส่งใบเสร็จรับเงินโอนโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าผอ.รพ.สต.ผอ.รพ.ขุขันธ์บริหาร
82
8122/03/2560ส่งแผนการดำเนินการตามโครงการผอ.รพ.สต.ประธานกองทุนฯ อบต.บริหาร
83
8227/03/2560ขอเชิญประชุมประชาคมผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
84
8327/03/2560
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทีมสุขภาพโดยกระบวนการเรียนรู้ฯ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
85
8427/03/2560
ขออนุมัติจ่ายเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมโครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกฯ
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.ส่งเสริม
86
8529/03/2560ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
87
8629/03/2560ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
88
8729/03/2560ขอโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเข้าบัญชี ธกส.สาขาขุขันธ์ผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
89
8803/04/2560
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
90
8903/04/2560
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ(ฉ11)
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
91
9003/04/2560ขอโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
92
9103/04/2560เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผอ.รพ.สตปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
93
9203/04/2560ขออนุมัติจ่ายค่่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
94
9303/04/2560ขออนุมัติจ่ายค่่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
95
9404/04/2560ส่งข้อมูลผู้รับบริการประกันสังคมเดือนมีนาคมผอ.รพ.สต.ผอ.รพ.ศรีีสะเกษสิทธิบัตร
96
9505/04/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจัดซื้อวัสดุเคมีกำจัดยุงผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
97
9605/04/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจัดซื้อวัสดุเคมีกำจัดยุงผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
98
9705/04/2560รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุเคมีกำจัดยุงผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
99
9805/04/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
100
9905/04/2560ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
Loading...
 
 
 
หนังสือส่ง2560
หนังสือรับ2560
หนังสือ ว
เลขสัญญา-ใบสั่ง
สัญญายืม
คำสั่ง
ใบรับรอง
ใบหัก ณ ที่จ่าย
คลังมิใช่ยา
คลังยา
วัสดุการแพทย์