sarabun213_2560.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่รับฃ
ที่หนังสือลงวันที่จากถึงเรื่องปฎิบัติ
2
1ศก0418/013 4 มค. 2560
ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อ
3
ระดมทุนทรัพย์สร้างอนุสาวรีย์ฯรัชกาลที่๕
4
2ศก 0432/ว45 มค. 2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.
การเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
5
3ศก 71304/ว229 มค. 2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.ขอเชิิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
6
4ศธ 04140.115/ว911 มค. 2560รร.บ้านปรือคันผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
7
51/256013 มค. 2560นายเกษม ปรือปรัง
ประธานคณะกรรมการตรวจรับ
ขอส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้างเหมา
8
6ศก 71304/5417 มค. 2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขออนุเคราะห์แพทย์ประจำสนามในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
9
ปรือใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 20
10
7ศก 0031/ว1212 มค. 2560
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
11
8ศก 71305/ว6923 มค. 2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
12
เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560
13
9ศก 70301/226 มค. 2560
สปสช.อบต.ปรือใหญ่
ผอ.รพ.สต.ขอเชิญส่งการจัดทำโครงการ
14
10สธ 0203.097/วุ6319 มค. 2560
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
ผอ.รพ.สต.ขอส่่งตัวผู้เข่าอบรมกลับต้นสังกัด
15
11วฉก 029.01/256031 มค. 2560ม.เฉลิมกาญจนาผอ.รพ.สต.
ขอเรียนเชิญอาจารย์พี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
16
ในการออกฝึกปฏิบัติงาน
17
12สก 0614.2/ว0319 กพ. 2560วัดปรือคันผอ.รพ.สต.เชิญประชุม
18
13ศก 0423/ว3671 กพ. 2560
ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
ผอ.รพ.สต.แจ้งรณรงค์หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคติดต่อ
19
14ศก 71505/ว1296 กพ. 2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
20
และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่
21
15ศก 71301(สปสช)/320 กพ. 2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญประชุุมพิจารณาโครงการที่เสนอคณะกรรมการกองทุนหลัก
22
ปรืะกันสุขภาพ อบต.ปรือใหญ่
23
16ศก 0432/11427 กพ. 2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.ขอแจ้งเรื่องการเขียน Care planผ่องศรี
24
17ศก0032.202/13393 มี.ค.2560รพ.ศรีสะเกษผอ.รพ.สต.ส่งวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข
25
18วฉก.051/256021 กพ. 2560ม.เฉลิมกาญจนาผอ.รพ.สต.ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
26
19ศก 0432.17/463 มี.ค. 2560รพ.สต.สมบูรณ์ผอ.รพ.สต.ขอความอนุเคราะห์ใช้โต๊ะเก้าอี้ ประชุม
27
20ศก 0432/ว1338 มี.ค. 2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.ขอเชิญประชุม
28
21
ฌส.สอ.สธ.001/ว006/60
10 มี.ค. 2560
สมาคมฌาปนกิจฯผอ.รพ.สต.ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
29
22สช.สช.ว0121/256025 ม.ค. 2560
สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผอ.รพ.สต.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์
30
23ศก 0032.201/175916มี.ค2560รพ.ศรีีสะเกษผอ.รพ.สต.ส่งเงินประกันสังคมตค.-พย.59
31
2403/2560
22 มี.ค. 2560
นายเฉลียว ปรือปรัง
ประธานคณะของส่งมอบงาน
32
กรรมการตรวจรับ
33
25ศธ 04140.115/ว8
27 มี.ค. 2560
รร.บ้านปรือคันผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรประจำ
34
ปีการศึกษา 2559
35
26ศก 71304/276
27 มี.ค. 2560
อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขออนุุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู่พิการและผู้ด้อยโอกาส
36
ประจำปี 2560
37
27ศก 71304/277
27 มี.ค. 2560
อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
เชิิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
38
ด้อยโอกาสประจำปี 2560
39
28ศธ 04140.115/ว10
29 มี.ค. 2560
รร.บ้านปรือคัน
นายสุทธิรักษ์
ขอเชิญประชุม
40
จงราช
41
2911 ม.ค.2560
บมจ.แอลบีพีเมดิคอลแอนด์ซายน์
ผอ.รพ.สต.ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา
42
30สก 0614/ว5
10 เม.ย. 2560
วัดตาเบ๊าะ เกษมงคล
ผอ.รพ.สต.
ขออุปถัมภ์ภัตตาหารเพล โครงการปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม
43
31ศก 71305/ว343
10 เม.ย. 2560
อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการ
44
32ศก 71305/342
10 เม.ย. 2560
อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการ
45
33ศก 71301/ว35318 เม.ย 2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการประกวด โครงการพัฒนาและรณรงค์
46
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
47
34ศก 71301/359
19 เม.ย. 2560
อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรในการอบรม
48
35ศก 71301/ว367
21 เม.ย. 2560
อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขอเชิิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
49
บริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ฯ
50
36ศก 0432/ว21421 เม.ย 2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.แจ้งแผนรณรงค์โครงการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่
51
37ศก 0432/16727 เม.ย.2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.
แจ้้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2560 ส่วน 90%
52
หน่วยบริการ
53
38ศก 0432/2424 พ.ค.2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.
ขอให้ส่งเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559
54
39ศก 71301/ว4229 พ.ค. 2560อบต.ปรือคันผอ.รพ.สต.
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเพื่อเฉลิม
55
พระเกียรติ 60 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
56
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
57
40ศธ 04140.115/ว1114 พ.ค. 2560รร.บ้านปรือคัน
นายสุทธิรักษ์
ขอเชิญทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 89 ปี
58
จงราช
59
41ศก 0432/2342 พ.ค. 2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมออกสำรวจสภาวะทันตสุขภาพประจำปี'งบประมาณ 2560
60
61
4222 พ.ค. 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินสกล(๒๐๑๓)
ประธานคณะกรรมการตรวจรับ
ขอส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์
62
43ศธ 04140.140/12431 พ.ค. 2560รร.บ้านมะขามผอ.รพ.สต.ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
63
44ศธ 04140.140/12531 พ.ค. 2560รร.บ้านมะขามผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการสุขภาพแข็งแรง
64
ด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
65
45ศสพ.60/629 พ.ค. 2560
รร.สุดารัตน์การแพทย์ฯ
ผอ.รพ.สต.ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
66
461/25608 มิ.ย. 2560ที่ทำการผญบ.ม.19ผอ.รพ.สต.
ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องมุงหลังคาเพื่อทำโรงเรือนธนาคารขยะ
67
47
ศก 0032.305.10/ว77
8 มิ.ย. 2560ศสช.ห้วยเหนือผอ.รพ.สต.ขอเชิิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม Care Giver
68
486/25609 มิ.ย. 2560นายสวาท บุญขาว
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หนังสือส่งมอบงาน
69
49ศก 71301/ว 534
12 มิ.ย. 2560
อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
เชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
70
๖๐ พรรษา ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
71
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
72
50ศก 0432.18/186
14 มิ.ย. 2560
ผอ.รพ.สต.
นางสิริลักษณ์ พูลเพิ่ม
ขอมอบหมายงาน
73
51ศธ 04140.115/ว1516มิ.ย.2560ร.ร.บ้านปรือคัน
สุทธิรักษ์ จงราช
ขอเชิญประชุม
74
52
ศก.0032.305.10/ว.81
14/06/2560ศสมช.ห้วยเหนือผอ.รพ.สต.
ขอส่่งตัวผู้เข้าอบรมcgเพื่อฝึกปฏิบัติในหน่วยบริการ
ผ่องศรี
75
53ศก 71301/59221/6/2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.ขอสนับสนุนบุคคลากรโครงการปั่นจักรยานฯ
76
54ศธ 04140.115/988 มิ.ย. 2560รร.บ้านปรือคันผอ.รพ.สต.ขอความอนุเคราะห์เวชภัณฑ์ยา
77
55ศก 71301/ว53512 มิ.ย 2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่่วมกิจกรรมและขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
78
ปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
79
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
80
56กษ 2604.16/ว43
14 มิ.ย. 2560
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุรินทร์
ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
81
การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
82
นาแปลงใหญ่ ปี 2560
83
57ศธ 04140.115/99
13 มิ.ย. 2560
รร.บ้านปรือคันผอ.รพ.สต.ขอขอบคุณ
84
58ศก 71304.6/7
20 มิ.ย. 2560
ศพด.บ้านปรือคันผอ.รพ.สต.ขอความอนุเคราะห์วิิทยากร
85
59ศก 0409/ว2571
12 มิ.ย. 2560
ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
86
(Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่ ปี 2560
87
60ศก 0432/33027มิ.ย.2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
88
61ศก 04140.115/ว173 ก.ค. 2560รร.บ้านปรือคัน
นายสุทธิรักษ์ จงราช
ขอเชิญร่วมพิธีถวยราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกอง
89
ลูกเสือโรงเรียนบ้านปรือคัน
90
62สก 0614/ว109 กค. 2560
สนง.เจ้าคณะตำบลปรือใหญ่
ผอ.รพ.สต.
การถวายสังฆทานคณะสงฆ์ตำบลปรือใหญ่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2560
91
63ศก 71304.7/2017 กค. 2560ศพด.วัดปรือคันผอ.รพ.สต.
ขอเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพฟัน
92
64ศก 71301(สปสช)/1117 กค. 2560อบต.ปรือใหญ่ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญประชุุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปรือใหญ่
93
65ศก 71304.5/318 กค. 2560ศพด.บ้านเนินแสงผอ.รพ.สต.
เชิิญเป็นวิทยากรโครงการเชิงปฏิบัติการ ฟันสวยด้วยมือหนู
94
66ศก 0432/37118 กค. 2560สสอ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลระยะยาว(LTC)
95
67ศก0033.301/ว61918ก.ค2560รพ.ขุขันธ์ผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน
ผอ.
96
68ฌส อสม ขข/ว2/256020 ก.ค. 2560
สมาคมฌาปนกิจ อสม.
ผอ.รพ.สต.ขอเชิญประชุม
97
69ศธ 04140.115/ว1824 ก.ค. 2560รร.บ้านปรือคันผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมพิิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
98
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
99
70ศธ 04140.115/ว2131 ก.ค. 2560รร.บ้านปรือคันผอ.รพ.สต.
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและ
100
การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
Loading...
 
 
 
หนังสือรับ2560
หนังสือส่ง2560
หนังสือ ว
เลขสัญญา-ใบสั่ง
สัญญายืม
คำสั่ง
ใบรับรอง
ใบหัก ณ ที่จ่าย
คลังมิใช่ยา
คลังยา
วัสดุการแพทย์
คลังยา2561
คลังมิใช่ยา2561
วัสดุการแพทย์2561