ข้อมูลจ้างงาน 2-2563 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOP
1
ชื่อหน่วยงาน (ส่วน/ศูนย์/สถาบัน/สำนักวิชา)ฝ่าย/งานลักษณะงานที่ปฏิบัติคุณสมบัตินักศึกษา
จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ (คน)
วัน เวลา สถานที่ สัมภาษณ์ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์e-mail
2
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)งานพัฒนาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล ตามที่ผู้พัฒนาระบบมอบหมายงาน 1.เพศชาย หรือ หญิง 2.ต้องมี Notebook ส่วนตัวมาปฏิบัติงานทุกครั้ง 223 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเวลา 14.00 สำนักงาน MIS อาคารวิชาการ 2 นางสาวบุษบงก์ ปิ่นเพ็ชร 044224076ิbootsabong@sut.ac.th
3
สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษางานบริหารปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ / ช่วยงานเอกสารห้องสำนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ / ใช้คอมพิวเตอร์ได้425 พฤศจิกายน 2563นางสาวสุชญา ศรีไทย044225249jant@sut.ac.th
4
ส่วนกิจการนักศึกษางานทุนการศึกษาช่วยงานสำนักงาน และช่วยงาน กยศ. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ขยัน สุภาพ ตรงต่อเวลา
2. สามารถปฏิบัติงานได้ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
(หมายเหตุ) ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในใบสมัคร + แนบตารางเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มาพร้อมเพื่อประกอบการสัมภาษณ์)
5
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09 -00 - 15.00 น. ห้องงานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
ศิริพร พิทักษ์ธีรังกูร 044223115siriporn@sut.ac.th
5
ส่วนแผนงานงานวิจัยสถาบันฯ งานวางแผนฯ งานงบประมาณ งานธุรการ
สำรวจข้อมูลการมีงานทำ ช่วยจัดทำเอกสารในการจัดการความรู้ ช่วยจัดทำเอกสารงานวิจัยสถาบัน ตรวจสอบคำถูกผิด ตัวเลขของเอกสารงบประมาณ ช่วยปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี ช่วยปฏิบัติงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ สำเนาเอกสาร การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม word โปรแกรม excel ได้เป็นอย่างดี มีความขยัน / รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
324 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ส่วนแผนงานน.ส.ภัททิยา แซ่เตียว044224838phattiya@sut.ac.th
6
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์งานสำนักงาน สวพยช่วยงานเอกสารของสำนักมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี325 พ.ย.63 เวลา 13.00 น เป็นต้นไปนางสาวปนัดดา แซ่เล้า044223918panadda@sut.ac.th
7
งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการส่วนกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการนักศึกษาพิการ3งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการนายจตุรวัฒน์ ศรีเรืองรัตนกุล044223126santie@sut.ac.th
8
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานบริหาร อพ.สธ-มทส. หน่วยบริหารงานกลาง
Support กระบวนการทำงานของศูนย์ฯ และหรือสำนักงานบริหาร หน่วยบริหารงานกลาง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านระบบสารสนเทศ (MIS)และหรือด้านการจัดการเทคโนโลยี มาออกแบบ ประยุกต์ใช้การทำงานของศูนย์ฯให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อการทำงานและสร้างคุณค่าต่องานได้
ความรู้ความสามารถทักษะทางด้านระบบสารสนเทศ (MIS) และมีความรู้ความสามารถทักษะทางด้านการจัดการเทคโนโลยี (สน.เทคโนโลยีสังคม) ทักษะ Project Management & Process Analytics & Working Planning-Design Thinking และหรือสำนักวิศวกรรมศาสตร์ หากมีคุณสมบัติความรู้และทักษะข้างต้นตามที่กล่าวมา
223-26 พ.ย.2563 สถานที่เทคโนธานี ชั้น3 ห้องบริการงานค่ายและนวัตกรรม
นายสุเมธ เพลิดสระน้อย และ นางสาวระพีพร ศรีภักดี
044224817 , 044224824
rspg_center@g.sut.ac.th
9
ส่วนอาคารสถานที่หน่วย Call Centerช่วยงานด้านเอกสาร1. ช่วยงานด้านเอกสาร word excel
2. นักศึกษาผู้หญิง
123 - 24 พ.ย. 63ธีรตา044225151Thirara@sut.ac.th
10
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ/งานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
- จัดเก็บเอกสาร
- การลงตารางจองเครื่องมือ งานการเรียนการสอน งานวิจัย
- ถ่ายเอกสาร
- จัดทำแฟ้มประวัติการบริการใช้เครื่องมือจากหน่วยงานภายใน
- การลงข้อมูลการรับตัวอย่าง
- พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ชาย / หญิง
- ขยัน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ต่าง ๆ ได้
1
- สัมภาษณ์ วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- สถานที่ ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ห้อง F11206A
อาคารสิรินธรณ์วิศวพัฒน์ (F11) ชั้น 2
กรรณิการ์ กันทะวงศ์044223280kunnikar@sut.ac.th
11
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ/งานวิเคราะห์น้ำ
- ช่วยงานถ่ายเอกสารต่าง ๆ
- ช่วยจัดเอกสารระบบ ISO
- ช่วยล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วทางวิทยาศาสตร์
- ช่วยเตรียมน้ำเจือจางสำหรับวิเคราะห์ BOD
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ชาย / หญิง ที่ผ่านการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน 1
- มีความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทำงาน
- มีเวลาว่างไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง
1
- สัมภาษณ์ วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- สถานที่ ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำ อาคารสิรินธรณ์วิศวพัฒน์ (F11) ชั้น 2
ชุติมณฑน์ ชูพุดซา 044223273chutimon@sut.ac.th
12
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ / งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
- เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ / สารละลายสำหรับการทดสอบ
- ล้างเครื่องแก้วและอุปกรณ์
- เตรียมอบอุปกรณ์เครื่องแก้วรอใช้ทดสอบ
- จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องแก้วสำหรับทดสอบ
- ถ่ายเอกสารและจัดพิมพ์เอกสาร
- มีพื้นฐานปฏิบัติการจุลชีววิทยา / ชีววิทยา
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์เอกสารได้
1
- สัมภาษณ์ วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- สถานที่ ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
อาคารสิรินธรณ์วิศวพัฒน์ (F11) ชั้น 2
อมลวรรณ แสงอ่อน หรือ นิตยา สมพงษ์
044223272 หรือ 044223161
amolwan@sut.ac.th หรือ nittaya_s@sut.ac.th
13
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ /งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง
- พิมพ์เอกสาร
- จัดเก็บเอกสาร
- ถ่ายเอกสาร
- ล้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
- ชาย / หญิง
- มีความขยัน
- มีความกระตือรือร้น
- มีความรับผิดชอบ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ต่าง ๆ ได้
1
- สัมภาษณ์ วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- สถานที่ ห้องปฏิบัติการงานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง อาคารสิรินธรณ์วิศวพัฒน์ (F11) ชั้น 2
วิมลพร โสภณ044223293vim@sut.ac.th
14
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยีฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ/งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี - เตรียมสารเคมี
- ล้างเครื่องแก้ว
- พิมพ์งาน
- ถ่ายเอกสาร
- จัดเก็บเอกสาร
- ชาย / หญิง
- ผ่านการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน 1
1
- สัมภาษณ์ วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- สถานที่ ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
อาคารเครื่องมือ 10 (F10)
จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา044223233-4jan@sut.ac.th
15
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ / งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
- เตรียมอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ทดสอบ
- เตรียมชิ้นงานสำหรับถ่ายภาพด้วย SEM
- เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ
- ถ่ายเอกสาร / พิมพ์เอกสาร
- ชาย / หญิง
- มีเวลาว่าง 10 ชม./สัปดาห์
- ขยัน ตรงเวลา
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการพิมพ์งานได้
1
- สัมภาษณ์ วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- สถานที่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อาคารเครื่องมือ 10 (F10) ชั้น 1
เกวลี พร้อมพิพัฒนพร 044223193kewalee@sut.ac.th
16
สถานพัฒนาคณาจารย์สารสนเทศและบริหารจัดการสำนักงานรับ-ส่งเอกสาร บันทึกข้อมูล งานด้านสารสนเทศใช้ Microsoft Office ได้ มีทักษะการพิมพ์ / บันทึกข้อมูล2วันจันทร์ 23 พ.ย. 63 เวลา 14.00 น. สถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1นางสุดารัตน์ น้อยมะโน044224661sudarat@sut.ac.th
17
ศูนย์สหกิจศึกษาฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. คีย์ข้อมูล แบบประเมิน 2.งานประชุม/อบรมต่าง ๆ 3. จัดเก็บเอกสาร/งานธุรการ 4. งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
1. มีความสามารถในการใช้คอมพิงเตอร์พื้นฐาน (Word Excel PPT) 2.ทักษะการจัดทำสื่อ วิดิทัศน์
827 พ.ย. 63 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปนางผ่องพัตรา บุญระมาตร044223048pongpatt@sut.ac.th
18
ส่วนกิจการนักศึกษางานกิจกรรมนักศึกษาช่วยงานด้านเอกสาร ด้านบริการต่างๆมีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม Microsoft office และมีใจรักงานบริการ226 พ.ย.2563 ที่ งานกิจกรรมนักศึกษาธนิตศักดิ์ จาตุรัตน์ทวีโชติ044223130tanitsak@sut.ac.th
19
สถานกีฬาและสุขภาพงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์Receptionist ต้อนรับและบริการสมาชิก ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป / มีเวลาปฏิบัติงานช่วงเวลา 17.00 - 20.00 น. / มีทักษะการสื่อสาร / มีใจรักงานบริการ
126 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 12.00 - 20.00 น.คุณอธิมน แสงเสถียร (พี่แอน)044223427sal@sut.ac.th
20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯคีย์ข้อมูล ช่วยงานด้านเอกสาร ด้านบริการต่างๆ
ชาย / หญิง
- มีความขยัน
- มีความกระตือรือร้น
- มีความรับผิดชอบ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ต่าง ๆ ได้
227-30 /11/2563ปวริศ นิลพันธุ์044223214-5pawarit@sut.ac.th
21
สถานกีฬาและสุขภาพงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีทักษะในการจัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆ มีทักษะในการออกแบบสื่อ 4
9 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 ห้องหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถานกีฬาและสุขภาพ
ศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์ (พี่โอ๋)044223424sal@sut.ac.th
22
ส่วนพัสดุส่วนพัสดุพิมพ์งาน บันทึกข้อมูล ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้4วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.นภัสวรรณ ภิญโญดม044224138aphinya@sut.ac.th
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...