แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้ามตัดแก้ไขตางรางนะคะ ให้กรอกเฉพาะตัวเลข ในข้อที่ท่านรับผิดชอบ หากต้องการปริ้น ให้ไปที่ ไฟล์ > ดาวน์โหลดเป็น > Microsoft Excel
2
ติดต่อสอบถาม 084-1888439 (กิ๊ก)
3
แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
4
รายงานผลประจำสัปดาห์ที่ 22 กรกฎาคม - 28กรกฎาคม 2559
5
6
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
7
1.1 จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวน(กิจกรรม)จำนวน(เข้าร่วมกิจกรรม)
8
ผู้รับผิดชอบ : ปกครองจังหวัดพังงา มีกิจกรรมจำนวน1กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน600คน
9
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอท้ายเหมือง มีกิจกรรมจำนวน3กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คน
10
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเมืองพังงา มีกิจกรรมจำนวนกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
11
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเกาะยาว มีกิจกรรมจำนวนกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
12
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วทุ่ง มีกิจกรรมจำนวนกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
13
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วป่า มีกิจกรรมจำนวนกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
14
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอคุระบุรี มีกิจกรรมจำนวน4กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน366คน
15
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอทับปุด มีกิจกรรมจำนวนกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
16
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอกะปง มีกิจกรรมจำนวนกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
17
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจำนวนกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
18
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจำนวนกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
19
รวมจำนวน8กิจกรรมรวมจำนวน1166คน
20
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน(กิจกรรม)จำนวน(เข้าร่วมกิจกรรม)
21
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดพังงา มีโครงการจำนวนโครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
22
ผู้รับผิดชอบ : เกษตรจังหวัดพังงา มีโครงการจำนวนโครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
23
ผู้รับผิดชอบ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา มีโครงการจำนวน0โครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน0คน
24
รวมจำนวน0โครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน0คน
25
1.3 โครงการ/กิจกรรมเด่นหรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 1
(ส่งไฟล์แนบหรือภาพในหัวข้อนี้ ทาง Email : phangnga.plan@gmail.com)
26
2.1 การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม (หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา)
จำนวน
27
2.1.1 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดจำนวน87ครั้ง
28
พบการกระทำความผิดจำนวน8คดี
29
ผู้ต้องหาจำนวน8คน
30
2.1.2 การตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันอาชญากรรม (โรงแรม โรงงาน สถานบริการ หอพักฯ)
จำนวน120ครั้ง
31
สถานประกอบการจำนวน120แห่ง
32
พบการกระทำความผิดจำนวน0คดี
33
2.1.3 การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนจำนวน11คดี
34
ผู้ต้องหาจำนวน11คน
35
2.1.4 การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันจำนวน4คดี
36
ผู้ต้องหาจำนวน9คน
37
2.1.5 คดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจำนวน0คดี
38
ผู้ต้องหาจำนวน0คน
39
2.1.6 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมจำนวน12เครือข่าย
40
สมาชิกเครือข่ายจำนวน185คน
41
2.2.1 จับกุมคดียาเสพติดจำนวน (คดี)จำนวนผู้ต้องหา (คน)
42
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศพจ.)
จำนวนคดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวนคน
43
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอท้ายเหมืองจำนวนคดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวนคน
44
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเมืองพังงาจำนวน0คดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวน0คน
45
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเกาะยาวจำนวนคดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวนคน
46
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วทุ่งจำนวนคดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวนคน
47
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วป่าจำนวนคดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวนคน
48
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอคุระบุรีจำนวน0คดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวน0คน
49
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอทับปุดจำนวนคดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวนคน
50
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอกะปงจำนวนคดีมีผู้ผู้ต้องหาจำนวนคน
51
รวมจำนวน0คดีรวมจำนวน0คน
52
2.2.2 การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟูจำนวน (คน)
53
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศพจ.)
จำนวนคน
54
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอท้ายเหมืองจำนวนคน
55
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเมืองพังงาจำนวน0คน
56
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเกาะยาวจำนวนคน
57
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วทุ่งจำนวนคน
58
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วป่าจำนวนคน
59
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอคุระบุรีจำนวน0คน
60
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอทับปุดจำนวนคน
61
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอกะปงจำนวนคน
62
รวมจำนวน0คน
63
2.2.3 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน (คน)
64
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศพจ.)
จำนวนคน
65
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอท้ายเหมืองจำนวนคน
66
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเมืองพังงาจำนวน0คน
67
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเกาะยาวจำนวนคน
68
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วทุ่งจำนวนคน
69
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วป่าจำนวนคน
70
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอคุระบุรีจำนวน5คน
71
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอทับปุดจำนวนคน
72
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอกะปงจำนวนคน
73
รวมจำนวน5คน
74
2.2.4 การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด
จำนวน (หมู่บ้าน/ชุมชน)
75
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศพจ.)
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
76
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอท้ายเหมืองจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
77
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเมืองพังงาจำนวน3หมู่บ้าน/ชุมชน
78
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วทุ่งจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
79
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
80
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วป่าจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
81
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอคุระบุรีจำนวน5หมู่บ้าน/ชุมชน
82
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอทับปุดจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
83
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอกะปงจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
84
รวมจำนวน8หมู่บ้าน/ชุมชน
85
2.3 การป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว
86
2.3.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และคนเข้าเมือง
จำนวน (คดี)จำนวน (ผู้เสียหาย)
87
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาจำนวนคดีผู้เสียหายจำนวนคน
88
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
จำนวนคดีผู้เสียหายจำนวน0คน
89
รวมจำนวน0คดีรวมจำนวน0คน
90
2.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวจำนวน (ครั้ง)
91
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาจำนวนครั้ง
92
2.4 จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูปการจัดกิจกรรม (ครั้ง)ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
93
ผู้รับผิดชอบ : ปกครองจังหวัดพังงา มีกิจกรรมจำนวน0ครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน0คน
94
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอท้ายเหมือง มีกิจกรรมจำนวนครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
95
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเมืองพังงา มีกิจกรรมจำนวน3ครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คน
96
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอเกาะยาว มีกิจกรรมจำนวนครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
97
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วทุ่ง มีกิจกรรมจำนวนครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
98
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอตะกั่วป่า มีกิจกรรมจำนวนครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
99
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอคุระบุรี มีกิจกรรมจำนวน4ครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน366คน
100
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอทับปุด มีกิจกรรมจำนวนครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนคน
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
แผ่น3
แผ่น2