งบหน้ากรอกภาษีพค59.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
งบหน้ารายชีอกรอกภาษี หัก ณ ที่จ่าย ปี 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
2
ที่
รหัสโรงเรียน
ชื่อ นามสกุล
จำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ต่อเดือน
3
1101นางธนพร มุกสง2000ประสงค์หักเพิ่ม
4
2101นายสุระกำพล รักษ์วงศ์2560
5
3101นายสุชาติ อ่อนรักษ์1820
6
4101นางสาวรุจิรา ศีลบุตร1880
7
5101นางเสาวรส เพิ่มพูล400ประสงค์หักเพิ่ม
8
6101นางอรวรรณ พุทธมนต์ทักษิณ3940
9
7101นายโอฬาร เสริมสุทธิ์0
10
8101นางละไมย์ กิตติวรุณโรจน์610
11
9101นางพูนสุข สุวรรณรัตน์2840
12
10101นางอาซีซ๊ะ บากา500ประสงค์หักเพิ่ม
13
11101นางบุญรินทร์ คำทองแก้ว390
14
12101นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์2500ประสงค์หักเพิ่ม
15
13101นางสาวรจนา อุศรัตนิวาส3960
16
14101นางจีราภรณ์ ศรีสุวรรณ4190
17
15101นางบุณยวีร์ ณ พัทลุง1170
18
16101นางวชิราภรณ์ วิไลลักษ์2940
19
17101นางภิญญดา บิลหมัด3500ประสงค์หักเพิ่ม
20
18101นางสุภาณี พูลช่วย1260
21
19101นางบุปผา คงจันทร์400ประสงค์หักเพิ่ม
22
20101นางดวงพร โชติรัตน์1890
23
21101นางสุมณฑา บุญเรือง2040
24
22101นางปิยวรรณ จินตปวิช2290
25
23101นายธำรงค์ มณีนวล860
26
24101นางศุลีพร ชนะโชติ1090
27
25101นางสำเนียง ช่วยประสม460
28
26101นางวัลลา ชุมแก้ว1470
29
27101นายสน ทองนุ้ย1840
30
28101นางนัดดา ทองนุ้ย980
31
29101นางรัตนาภรณ์ พิศคำ910
32
30101นางเพ็ญแข จำปา1800
33
31101นายโชค บุญเรือง1450
34
32101นายมูฮำหมัด หมะประสิทธิ์1130
35
33101นางพิรานันท์ เหร็ม220
36
34101นางลัดดา กิจนุรักษ์3340
37
35101นางดวงเดือน ผลกล้า500
38
36101นางสุภรณ์ ผุดผ่อง1320
39
37101นางปราณี เสาวคนธ์2350
40
38101นางลดา ประกอบพันธ์3000ประสงค์หักเพิ่ม
41
39101นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้ว80
42
40101นางสุพรรณี หนิแส๊ะ580
43
41101นางอังสนา แสงจันทร์ศิริ700ประสงค์หักเพิ่ม
44
42101นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์70
45
43101นางสาวฉนันท์นภัส มากทองน้อย0
46
44101นางกอซีย๊ะ ผอมเขียว0
47
45101นายอุทิศ เพชรรัตน์0
48
46101นายณรงค์ แก้วเพชร0
49
47102นายจารึก ยกรัตน์1890
50
48102นายสามารถ จันทลิกา3070
51
49102นางมานิดา กรดเต็ม520
52
50102นายศุภชัย ใบสนิ1900
53
51102นางอารีย์ จันทร์คล้าย3020
54
52102นายเกษม เนาวรัตน์1450
55
53102นางสาวสุนีย์ ถีราวุฒิ1510
56
54102นางณัฎฐิรา สังหาด1900
57
55102นางจำนงค์ ราชแก้ว600
58
56102นางยุวดี ไชย์สุวรรณ์540
59
57102นางอุทัยวรรณ์ เหล่าทอง870
60
58102นายยะเบต หมัดสา0
61
59103นายพจนาถ มากรักษ์2080
62
60103นางสุนิศา จันอิ2660
63
61103นางเบญจมาศ เนตรสว่าง660
64
62103นางปาจารีย์ รัตนสุวรรณ430
65
63103นางสาวธนวรรณ ศิริสกุล1730
66
64103นางสายใจ ทองสุข0
67
65103นายสนอง ชูมาปาน3380
68
66103นางสารภี อ่อนรอด570
69
67103นางสุทธิชา เพิ่มบุญ570
70
68103นางชยานี เพ็ชรกาศ1100
71
69103นางหามีด๊ะ ชำนาญวารี1610
72
70103นายอภินันท์ สะอาด1820
73
71103นายเกษม ตะลุง470
74
72103นางกัลยาณี ไชยรัตน์860
75
73103นางยุวดี อนันทบริพงค์640
76
74103นางจันทร์จิรา พรหมใหม่0
77
75104นางศกลวรรณ สุขมี
78
76104นางอำไพ ช่วยมณี
79
77104นางชุติกาญจน์ หวั่นห้วย
80
78104นางฟารีดา สมจิตร1580
81
79104นายยะยา สันสะและ1970
82
80104นางอัชณา ชูมาปาน
83
81104นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชย85
84
82105นายสมคิด ชนะชัย490
85
83105นายธนาวุฒิ หมะขะเหร็ม390
86
84105นางเนตรชนก กัญจนกาญจน์0
87
85105นายมนตรี ธรรมโร970
88
86105นางอำมริสา นิติธรรมตระกูล280
89
87105นายสักการียา บินรัตแก้ว0
90
88105นายชัยวัฒน์ บัวหนู0
91
89106นางจุรารัตน์ จันทร์กลับ490
92
90106นางสายใจ พิรุณ2000
93
91106นางสาวปรีดา แก้วสวัสดิ์1300
94
92106นางสุดา พงษ์พันธ์1970
95
93106นางภาพมณี นวลละม้าย2220
96
94106นางสุนันท์ ศรีอ่อน1660
97
95106นายหะหม๊ะ เต๊ะเกะ2220
98
96106นางอรพรรณ แก้วกับทอง1310
99
97106นางสมมาตร พร้อมมูล2260
100
98106นางสาฝีเย๊าะ หวังเก็ม0
Loading...
Main menu