10 10 62 - 12.00-14.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
1/10/2019, 11:24:35
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
591403022
นางสาวพิมพ์พิศา จินดาอินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3
1/10/2019, 11:24:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143039
นางสาวธารินทร์ จินดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4
1/10/2019, 11:26:12
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143026
นางสาว ศิริลักษณ์ ไชยชนะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5
1/10/2019, 11:26:54
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143049
นางสาวพิมฤทัย เหล็กยอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6
1/10/2019, 11:27:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143027
นางสาวกิตติมา พลอยแดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
7
1/10/2019, 11:29:54
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143008
นางสาวรัตนาภรณ์ อะมูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
8
1/10/2019, 11:31:21
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143046
นางสาวจุฑามาศ เหลือบุญนุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
9
1/10/2019, 11:34:58
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143028นาย มนัสดา ต๊ะผัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10
1/10/2019, 11:36:57
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143049
นางสาวพิมฤทัย เหล็กยอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
11
1/10/2019, 11:37:01
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143026
นางสาว ศิริลักษณ์ ไชยชนะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
12
1/10/2019, 11:37:05
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143039
นางสาวธารินทร์ จินดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
13
1/10/2019, 11:37:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143043
นายจตุรพล กิตติศุภวณิชย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14
1/10/2019, 12:05:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143013
นางสาวนฤมล อินต๊ะรักษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
15
1/10/2019, 12:29:11
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143005ศุภกัณย์ ถามถ้วน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
16
1/10/2019, 13:00:44
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143018
นาย จรรย์อมร อุ่นปวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
17
1/10/2019, 13:01:58
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143002นายพงศกร หมอกมาเมิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
18
1/10/2019, 13:24:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143009
นางสาว ธัญลักษณ์ วังแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
19
1/10/2019, 13:26:23
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143042
นางสาว แสงเดือน เพชรประกายไพร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
20
1/10/2019, 13:53:42
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143010
นางสาว พิชชา แสนสุขอุดมบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
21
1/10/2019, 14:03:10
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143016
นางสาวฐานิกา ดารากุลดิลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
22
1/10/2019, 18:04:27
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143012
นางสาวสิริวรัญญา สีติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
23
1/10/2019, 18:35:32
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143038นายเนวิน ลุงใส่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
24
2/10/2019, 11:55:22
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123314
นางสาวทวินันท์ แสนสี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์อาหาร
25
2/10/2019, 12:06:27
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143007นางสาวอริสรา ยะมะโน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
26
2/10/2019, 12:55:41
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123340
นางสาวสุพรรณิการ์. นิลวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
27
2/10/2019, 12:59:01
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123338
นางสาวจุฑาลักษณ์ ปัญญาเหล็ก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
28
2/10/2019, 12:59:39
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123337
นายศุภวิชญ์ ยะสารวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
29
2/10/2019, 13:02:15
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123306
นางสาวเกษราภรณ์ คำอุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
30
2/10/2019, 13:03:11
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123307
นางสาวกนกวรรณ พรมมินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
31
2/10/2019, 13:04:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123323
นางสาวศศินา ถนอมวารี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
32
2/10/2019, 16:45:54
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123374
นางสาวเกษมา อินต๊ะเลย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
33
2/10/2019, 17:20:10
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123355
นางสาว ศิวาพร ไชยเทียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
34
2/10/2019, 17:48:01
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123391
นาย​ ฟลอเรียน​ ชไนเดอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ
35
2/10/2019, 20:25:40
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123302นางสาวมาลี บุตรสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
36
3/10/2019, 0:39:02
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123325
นางสาวเมทินี พรมใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
37
3/10/2019, 17:48:18
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124903
นางสาวณิชานันท์ วันตัน
วิทยาการจัดการการบัญชี
38
3/10/2019, 17:48:39
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124866
นางสาวกนกรัตน์ พิมลรัตน์
วิทยาการจัดการการบัญชี
39
3/10/2019, 17:48:46
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124906
นางสาวรัชฎาภรณ์ ปาคำ
วิทยาการจัดการการบัญชี
40
3/10/2019, 17:49:06
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124878
นางสาว ณิชติยา กองคำ
วิทยาการจัดการการบัญชี
41
3/10/2019, 17:50:03
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124926
นางสาว ณัฐริกา เผ่าเต็ม
วิทยาการจัดการการบัญชี
42
3/10/2019, 17:50:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124883นางสาววิทยาการจัดการการบัญชี
43
3/10/2019, 17:50:49
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124914
นางสาวภานุชนาถ หยาดยศทะ
วิทยาการจัดการการบัญชี
44
3/10/2019, 17:53:39
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124883
นางสาว กฤษดาพร ธุระกิจ
วิทยาการจัดการการบัญชี
45
3/10/2019, 18:20:46
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124895
นางสาวสลิลทิพย์ แก้วประเสริฐ
วิทยาการจัดการการบัญชี
46
3/10/2019, 18:41:45
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124947
นางสาว ศรีสมร บุญสุขประสิทธิ์
วิทยาการจัดการการบัญชี
47
3/10/2019, 18:42:21
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124946
นางสาว นริศราภรณ์ เลายี่ปา
วิทยาการจัดการการบัญชี
48
3/10/2019, 18:42:47
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124955
นางสาว ศรีสมร บุญสุขประสิทธิ์
วิทยาการจัดการการบัญชี
49
3/10/2019, 18:44:03
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124928นาวสาววิทยาการจัดการการบัญชี
50
3/10/2019, 18:45:04
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124955
นางสาว สาธิตา อยู่ดี
วิทยาการจัดการการบัญชี
51
3/10/2019, 18:45:47
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124941
นางสาว ปานตะวัน เงินดี
วิทยาการจัดการการบัญชี
52
3/10/2019, 18:47:36
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124971นางสาว กันยา เลซ่อวิทยาการจัดการการบัญชี
53
3/10/2019, 18:53:54
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124890
นาย อิสระพงษ์. โชคสันติพร
วิทยาการจัดการการบัญชี
54
4/10/2019, 8:58:50
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142228ฐิติมา ทำเอี่ยม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝรั่งเศสธุรกิจ
55
4/10/2019, 8:59:17
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142218
นางสาว ธัญญารัตน์ หงษ์สิบสอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
56
4/10/2019, 9:00:37
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142207
นางสาวสิริยากร กัญญโรจน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
57
4/10/2019, 9:14:58
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142227
นางสาวฐิติมา แย้มขยาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝรั่งเศสธุรกิจ
58
4/10/2019, 13:43:41
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152001นางสาว​ อรยา​ ลาภโชค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
59
4/10/2019, 14:38:15
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144872นางสาวศิปาง ธิแจ้วิทยาการจัดการการจัดการ
60
4/10/2019, 14:38:18
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144909
นายนันทพงษ์ แก้วส้าว
วิทยาการจัดการการจัดการ
61
4/10/2019, 14:38:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144956
นางสาวจันทนันท์ ไพรสถิตสวาท
วิทยาการจัดการการจัดการ
62
4/10/2019, 14:38:26
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144949นาย อานันต์ อ่วมบุญวิทยาการจัดการการจัดการ
63
4/10/2019, 14:38:29
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144907
นางสาวเบญจภรณ์ ดวงคำสัวสดิ์
วิทยาการจัดการการจัดการ
64
4/10/2019, 14:38:51
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144906นางสาวอัจฉพร ไชยาวิทยาการจัดการการจัดการ
65
4/10/2019, 14:38:52
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144946นางสาวสุพัตรา​ สุนทรวิทยาการจัดการการจัดการ
66
4/10/2019, 14:39:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144958นางสาหลาน เฉิงวิทยาการจัดการการจัดการ
67
4/10/2019, 14:39:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144953นายวีรพล แซ่เท้าวิทยาการจัดการการจัดการ
68
4/10/2019, 14:40:14
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144954นายหยินเชิ้ง เฉินวิทยาการจัดการการจัดการ
69
4/10/2019, 14:43:34
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144854
นางสาวจิราพร จักร์วาฬ
วิทยาการจัดการการจัดการ
70
4/10/2019, 14:45:40
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144877
นางสาวภานิดา มูลหิ่ง
วิทยาการจัดการการจัดการ
71
4/10/2019, 15:23:28
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144933
นาย สิทธิพงษ์ ทองศิริ
วิทยาการจัดการการจัดการ
72
4/10/2019, 15:23:35
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144933
นาย สิทธิพงษ์ ทองศิริ
วิทยาการจัดการการจัดการ
73
4/10/2019, 15:24:44
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144944นาย อำนาจ มณีศรีวิทยาการจัดการการจัดการ
74
4/10/2019, 15:35:49
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144963นางสาวอรวรรณ ขอนรักวิทยาการจัดการการจัดการ
75
4/10/2019, 15:37:18
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144959
นางสาว พิทยารัตน์ เครือน้อย
วิทยาการจัดการการจัดการ
76
4/10/2019, 15:38:06
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144นางสาวสุปรีญา พลูคำวิทยาการจัดการการจัดการ
77
4/10/2019, 15:38:22
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144951
นางสาวสุพรรณรัศมิ์ ปลอดภัย
วิทยาการจัดการการจัดการ
78
4/10/2019, 15:41:16
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144939นางสาวสุปรีญา พลูคำวิทยาการจัดการการจัดการ
79
4/10/2019, 15:42:21
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144930
นางสาว ธรารัตน์ โดดโยธิน
วิทยาการจัดการการจัดการ
80
4/10/2019, 15:47:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144919
นางสาว ธัญญารัตน์ ใจตรง
วิทยาการจัดการการจัดการ
81
4/10/2019, 15:48:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144941
นางสาวณัฐธิดา ชูติวงศ์
วิทยาการจัดการการจัดการ
82
4/10/2019, 15:48:43
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144881
นางสาว กนกวรรณ อุดปั๋น
วิทยาการจัดการการจัดการ
83
4/10/2019, 15:49:12
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144913
นางสาวรัตศิมา ถาแก้ว
วิทยาการจัดการการจัดการ
84
4/10/2019, 15:49:14
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144921
นาย นันทวัฒน์ ดวงศิริ
วิทยาการจัดการการจัดการ
85
4/10/2019, 15:49:26
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144912
นางสาวศิริณภา กันทะถ้ำ
วิทยาการจัดการการจัดการ
86
4/10/2019, 15:49:41
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144923นาย ธนัท อาจหาญวิทยาการจัดการการจัดการ
87
4/10/2019, 15:51:17
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144964
นางสาว อนุธิดา ซาวพา
วิทยาการจัดการการจัดการ
88
4/10/2019, 15:52:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144923นาย ธนัท อาจหาญวิทยาการจัดการการจัดการ
89
4/10/2019, 15:52:24
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144904
นางสาว หัทยา จ๋าก๋าง
วิทยาการจัดการการจัดการ
90
4/10/2019, 15:52:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144940
นาย คุณานนต์ ชมภูงาม
วิทยาการจัดการการจัดการ
91
4/10/2019, 15:53:16
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144901
นางสาวลภัสรดา ดีบัวใหญ่
วิทยาการจัดการการจัดการ
92
4/10/2019, 15:54:40
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144918
นางสาวระวิวรรณ ปาใจยา
วิทยาการจัดการการจัดการ
93
4/10/2019, 15:56:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144910
นางสาว จิตตราพร วิรัตนชัยวรรณ
วิทยาการจัดการการจัดการ
94
4/10/2019, 18:56:42
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124928
นางสาว กุลสตรี สิริแสน
วิทยาการจัดการการบัญชี
95
4/10/2019, 19:30:14
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143821นายมังกร แสงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
96
4/10/2019, 19:33:21
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143820
นางสาวกัญญารัตน์ ปวงบุตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
97
4/10/2019, 19:35:15
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143807
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
98
4/10/2019, 20:04:24
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153428
นางสาวสุวรรณี ปินไชย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
99
4/10/2019, 20:08:39
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153401
นางสาวณัฐสุดา เวียงหก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
100
4/10/2019, 20:10:44
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143813
นางสาวสิริกานดา บุญใส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
Loading...