ข้อมูลครู สหวิทยาเขต 4 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampสหวิทยาเขตโรงเรียน(คำนำ)ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ระดับชั้นที่สอน
หมายเลขโทรศัพท์-มือถือ
Id LineFacebookผลงานวิชาการ(กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ)
2
6/28/2016 7:49:19สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนางทิฆัมพร หาญเสมอครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย810672378ไม่มี่นางทิฆัมพร หาญเสมอไม่มี
3
6/22/2016 13:26:33สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัย
นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
827572472nang002ครูทิพย์ สุธรรมไม่มี
4
6/21/2016 20:27:22สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนางนฤมล ธรหาญครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
812661286narumathstatJack Narumone kongkarn Thorhanไม่มี
5
6/30/2016 20:04:28สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนางบัวเหล็ก เข็มทอง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น896277294896277294krujuk khemการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6
7/5/2016 9:06:21สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนางปิยนุช เงางามครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย868708558Kru nuchKru nuchไม่มี
7
6/24/2016 12:32:54สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนางวลัยพร แอกทองครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
807962538krujoywalaikrujoy walaiการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8
6/30/2016 8:51:44สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวปนัดดา สมานจิตร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น810703091
pnd0810703091
PanaddaSamanjit
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณในการแก้ปัญหาเด็กคิดเลขช้าโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ" Math Clinic" สำหรับการสอนซ่อมเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
9
7/15/2016 18:03:11สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนางสาวภัทรียา ทองงามครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
088-5951440kruphatzaKruphat Phatthareeya-
10
6/29/2016 14:33:27สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสาวิตรี บุญแน่น
ครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
610345622janava001ไม่มีไม่มี
11
6/30/2016 8:04:51สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนางสาวสิรภัทร สังขาวครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น086-1981808-ปลากระป๋อง ปุ้มปุ้ย-
12
6/22/2016 13:29:33สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนายกิจติกร จำปางามครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย941455739729754KaeMath Daewootaไม่มี
13
6/25/2016 11:03:36สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนายณัฐดนัย ดวงใจครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย897170718897170718au.nutdanai@gmail.com-
14
6/27/2016 18:21:34สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัย
นายทรงศักดิ์ บาอินทร์
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
885612798-
https://www.facebook.com/kru.songsak
-
15
6/22/2016 13:53:55สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนายนรงค์ ทองศรี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย081-9677613--การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
16
6/21/2016 22:00:29สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัย
นายประทีป เพิ่มทรัพย์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
848286320ไม่มีไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภาคตัดกรวย ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
17
6/30/2016 19:56:10สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัยนายเสกสรร สังข์เงิน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น937794096unfc2516Aeon Manการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18
6/30/2016 20:10:29สหวิทยาเขต 401.ศีขรภูมิพิสัย
นายอภิสิษฐ์ เครือวัลย์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น095-4691154954691154Apisit_151120@hotmail.comยังไม่ได้ส่ง
19
6/25/2016 11:08:05สหวิทยาเขต 402.แตลศิริวิทยานางสำรวย กองกาญจน์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
819674406nangnoiy2504Samruai Kongkarnผ่านการทดสอบเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ
20
6/24/2016 11:26:34สหวิทยาเขต 402.แตลศิริวิทยานางสุกัญญา ทองแย้มครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น958018697noona160656nga-2629@hotmail.co.th-
21
6/24/2016 13:32:29สหวิทยาเขต 402.แตลศิริวิทยานางหทัยภัทร บุราคร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น813899156 hataipat2512hataipat.burakorn@yahoo.comการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
22
6/24/2016 13:28:16สหวิทยาเขต 402.แตลศิริวิทยานายทวีชัย เสนาบูรณ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
995137446995137446ทวีชัย เสนาบูรณ์การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
23
6/24/2016 11:23:07สหวิทยาเขต 402.แตลศิริวิทยา
นายสุริยา เอี่ยมสะอาด
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย918270126-suriya3590 @gmail.com-
24
6/26/2016 15:21:41สหวิทยาเขต 403.ห้วยจริงวิทยาจ.ส.ต.ภุชงค์ คนคงครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย850065923850065923จ.ส.ต.ภุชงค์ คนคง0
25
6/26/2016 15:30:17สหวิทยาเขต 403.ห้วยจริงวิทยา
นางสาวกัญวราพร บุตรคุณ
ครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย933968907933968907Kanvaraporn Botkaun0
26
6/26/2016 15:25:01สหวิทยาเขต 403.ห้วยจริงวิทยา
นางสาวสุดารัตน์ ต่อดอก
ครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
998960053998960053Rai Ko Rak0
27
6/26/2016 15:17:45สหวิทยาเขต 403.ห้วยจริงวิทยา
นางสาวสุทธาวรรณ เทศบุตร
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น954356507 krunumsoda num0
28
6/26/2016 15:14:36สหวิทยาเขต 403.ห้วยจริงวิทยานายวัชรพงศ์ วงเวียนครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
878787993t.wongwainMujjurach Tiw0
29
7/24/2016 17:12:23สหวิทยาเขต 4
04.หนองแวงวิทยาคม
นางสาวพรณภัส บุญแก้ว
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น917681441917681441หมูบูริน จ้า รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วย เศษส่วน ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
30
7/26/2016 14:43:39สหวิทยาเขต 4
04.หนองแวงวิทยาคม
นางสาวศิริยากร บัวงาม
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
956027858---
31
6/25/2016 11:07:42สหวิทยาเขต 4
05.กุดไผทประชาสรรค์
นางสาวนันทนา วงษ์มาครูอัตราจ้าง
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
612147645Nantana_nwNantana Wongma-
32
8/1/2016 13:45:38สหวิทยาเขต 4
06.มัธยมจารพัตวิทยา
นางน้ำผึ้ง สิงห์เสนครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
945848486945848486Pigky Leo0
33
7/27/2016 21:35:30สหวิทยาเขต 407.ยางวิทยาคารนายณรงฤทธิ์ ผาธรรมครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
880495201ไม่มีืnarongrit__pathamไม่มี
34
6/25/2016 11:09:46สหวิทยาเขต 407.ยางวิทยาคารนายเตชิต แหวนวงศ์พนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
873793200---
35
8/3/2016 11:37:19สหวิทยาเขต 408.วังข่าพัฒนา
นางสาววรรณภา สืบสังข์
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
093-5383013wanapaingWannapa Suebsangไม่มี
36
6/25/2016 11:19:51สหวิทยาเขต 408.วังข่าพัฒนานางอรชุมา หอมจันทร์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย984439757uma3617kanplu kanpluการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
37
7/26/2016 10:13:21สหวิทยาเขต 409.ขวาวใหญ่วิทยานายสุเมธ เจนขนบ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
857628937สุเมธ เจนขนบสุเมธ เจนขนบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
38
7/28/2016 19:59:19สหวิทยาเขต 410.จารย์วิทยาคารนายปฐม อินทร์ปรุงครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
081-0536055tommy_patomPatom inprongไม่มี
39
6/29/2016 8:33:40สหวิทยาเขต 4
11.สำโรงทาบวิทยาคม
นางสารภี สามารถ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น853107454---
40
6/29/2016 8:25:54สหวิทยาเขต 4
11.สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวรัชดา บุราครครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย933965043---
41
6/29/2016 8:30:27สหวิทยาเขต 4
11.สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสายันต์ แหวนหล่อ
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย867919047---
42
6/29/2016 8:28:13สหวิทยาเขต 4
11.สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวอรชา หงษ์เพชร์
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
879609477---
43
6/29/2016 8:32:11สหวิทยาเขต 4
11.สำโรงทาบวิทยาคม
นางอภิญญา ชูวาครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น804668520---
44
6/29/2016 8:36:26สหวิทยาเขต 4
11.สำโรงทาบวิทยาคม
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย996615773---
45
6/24/2016 12:28:38สหวิทยาเขต 412.ศรีสุขวิทยานางณัฐพร ทาทองครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
998022523998022523--
46
6/24/2016 12:20:07สหวิทยาเขต 412.ศรีสุขวิทยานายว่องไว ธุอินทร์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น879972002986577728pimpsuay-
47
10/9/2016 18:30:38สหวิทยาเขต 4
11.สำโรงทาบวิทยาคม
นายปรเมศร พุ่มจันทร์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย813908802813908802คณิตศาสตร์ปรเมศร-
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu