ABCDEFGHIJKL
1
Timestampชื่อ - นามสกุล
หน่วยงานที่จัดอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ
สถานที่ อบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาที่เข้าร่วม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสรุปข้อคิดเห็น/ประโยชน์ที่ได้รับและการนำมาปรับใช้
หนังสือหรือคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
รูปภาพ
วุฒิบัตร เกียรติบัตร
ไฟล์รายงานการเข้าอบรมสัมมนา
หัวข้อการเข้าอบรมสัมมนา
2
6/24/2018 16:06:22นางพิณณภัทร พุทธิปา
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่23 มิถุนายน 2561150
1.ปรับวิธีคิดของตนเองให้เป็นแบบ Growth Mindset คือ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานแม้จะเป็นเรื่องที่ยากและไม่ถนัด มองปัญหาให้เป็นเรื่องท้าทายและมีความพยายามในการคิดเพื่อจะลงมือแก้ไขปัญหา
2.สร้าง Growth Mindset ให้กับนักเรียน คือ ให้ความสำคัญกับความพยายามและกระบวนการคิดมากกว่าความฉลาด ความเก่ง
3.ใช้หลักการ Feedback เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยไม่เน้นที่คะแนนแต่เน้นที่การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ในสิ่งที่สามารถพัฒนาได้
https://drive.google.com/open?id=1dDW9dmU3AZLUL4TAskQLrHMBFsZKDKd0
https://drive.google.com/open?id=1Ea2RxSEGxV7IcyQh2aIUlahGOLx_XyIH, https://drive.google.com/open?id=1-AYIMpMbTK-qXkYoEH167zly_Fuk6731, https://drive.google.com/open?id=1Tr_G_PaIxGMPXQ0wHytOFzH-MPCffxnk, https://drive.google.com/open?id=1ODLO_UbcnSujxIxMyJdj4uPXDcE4A1SY, https://drive.google.com/open?id=1ZiHXH4WF0x5WiaT-2GgcadQNJLlQAOPr
https://drive.google.com/open?id=1huXx5oMGPF0SFn5OruOmsDJLpQhlzcXL
ปลุกพลังครูสอนคิด และทฤษฎี Growth Mindset
3
6/26/2018 21:08:40
นางสาววงเดือน ครินชัย
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่23 มิ.ย.2561350
1.ได้แนวทางการดำเนินชีวิต ตามทฤษฎี Growth Mindset
2.ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตามทฤษฎี Growth Mindset
(ห้องเรียนส่งเสริม)
https://drive.google.com/open?id=1Fa1HQaOn1fQaeEaGmIz6c-SUCRRmurUn
https://drive.google.com/open?id=18eH-xEPZrM98FU6k7oK2vMyq6Pm-OJpB, https://drive.google.com/open?id=1GYMgWAQ29oYG5xHMCQZ1NCghdNPdYxEv, https://drive.google.com/open?id=1YmReJ4RWvUdX9HCRdjmpmFVF1za6kGSv, https://drive.google.com/open?id=1aqjxEvLUE2jVGKiv0ifn89XFZ8tIKFRx, https://drive.google.com/open?id=1hp2ea9QCSFywzDuAhvfGoYqy7nesFVcq
https://drive.google.com/open?id=1kFzV_X0EFQT-3TS9Wps5I8j7QoQPDUTS
https://drive.google.com/open?id=1PKMJ8lGIvyihCsVjL51mEyV8YydzzSHH
อบรมปลุกพลังคุณครู ด้วยทฤษฎี Growth Mindset
4
7/5/2018 10:33:15
นางสาววงเดือน ครินชัย
Brain-based Learning Thailand Center บริษัทธารปัญญาจำกัด
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
๓0 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ๒๕๖๑
3,750
1. ได้ออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาผ่านกิจกรรม BBL ซึ่งเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นให้เด็กซึมซับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการเล่มเกม กิจกรรมกลุ่ม
2. ได้เรียนรู้พื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
3. ได้แนวคิดการจัดชั้นเรียน การตกแต่งห้องเรียนด้วยมุมต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นเร้าความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
https://drive.google.com/open?id=126lNhEMqf4TnlI-4_JDPrEjsC3fWf9UP, https://drive.google.com/open?id=1HVitNrqkQ5iH9AXmTDQwyUdNRdJedFGy, https://drive.google.com/open?id=1ydKwCNRETxacAJSuhVQ607xSQFxG7_qD, https://drive.google.com/open?id=1mgqXxhdBDfVy5qGs3GUhZguVLI8SToj-, https://drive.google.com/open?id=1C_i9WH0g7kbitBQvUhncOlAzEi6taBSm
https://drive.google.com/open?id=1tRUlOFo2xKQGiCRw9BTRs15KA5InfwBM
https://drive.google.com/open?id=1orAXBIZE0ubPAYuSS24QHjzdT3dY5dYx
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “BBL ออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา” รหัส 612041005-007
5
8/11/2018 22:55:01นางพิณณภัทร พุทธิปาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่4 - 5 ส.ค.25616,234 บาท
1.นำแนวคิดปรับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ ปฏิบัติ อ่านและเขียนด้วยตนเองก่อน (Activity-based Learning) แล้วศึกษาปัญหาที่เกิดจากตัวผู้เรียนแต่ ละคนเพื่อแบ่งกลุ่มผู้เรียนซึ่งมีพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา อ่านออกเขียนได้
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม 7 กระบวนการอ่านออกเขียนได้
3.อุทิศตนและสละเวลาในการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านและ เขียนที่พบว่าสามารถพัฒนากลุ่มผู้เรียนเหล่านั้นได้หากได้รับเวลาในการเรียนรู้ที่มากขึ้น
https://drive.google.com/open?id=19pFpu4yG1BdM0HONDIkAIYXPi9zrIskz, https://drive.google.com/open?id=1MzA45mL2lLvC5sAF-1RRy7SCgjqdQqMN
https://drive.google.com/open?id=1vXehVeIyXYmEVmunxSJH6t1DasiRO8r7, https://drive.google.com/open?id=1YJIiQbLydOHOpXa1euiGAEqE__oHSdUz, https://drive.google.com/open?id=1dOx-inYUTAQXi7HBcVu6GGrWO0zioua8, https://drive.google.com/open?id=12jf4kM-5KpjKVcv9WB7BYiK6RwyRFYJp
https://drive.google.com/open?id=1UqjtS0VMrwgbD3s1EVtNImX5kYyYFmXn
https://drive.google.com/open?id=1c-1ZNU4_Oj-xb_qO29algjPRzF7r9p8Q
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหลักสูตร “นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ” (Innovation to solve illiteracy problem in English)
6
8/16/2018 19:47:43
นางสาววงเดือน ครินชัย
บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัดโรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่11-12 ส.ค. 25616,000 บาท
นำประสบการณ์สู่การปรับวิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน บรรยากาศและการปรับบทบาทของตนเองในชั้นเรียน ให้เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning เพิ่มพูนทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน
https://drive.google.com/open?id=1HuyUJkHVuowndk6IR6Rrpn8v5VAFS2-b, https://drive.google.com/open?id=1pEk-z8ykUIcR28FaJSY8BaoaaDKGQBvm, https://drive.google.com/open?id=1idZ_XV7Z5sJ5BhNuj6rB41wmwuYgEkd4, https://drive.google.com/open?id=1YKXnKL1HLfvSnXuJs-NjgOC-t_xFdznb, https://drive.google.com/open?id=1Cwp_wI9DZ8e2X0yLxBx7Pqud9OyX2uvM
https://drive.google.com/open?id=1lkptmHqCEj-2gFsZMrQMoenINsam69H7
https://drive.google.com/open?id=1N4ZDuKotkhmcpGguoQ8l98bKs7T71ux8
เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทยแบบ Active Learning : เพิ่มพูนทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน
7
8/19/2018 15:37:20
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
บริษัท ศูนย์ความรู้พี่จุฬา จำกัดโรงแรมพะเยาเกทเวย์21-22ก.ค.25619996
๓.๑ ครูเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(Brain Base Learning, BBL)และ การใช้ทฤษฎีลีลาการเรียนรู้ (VAK Learning Style)เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
๓.๒ ครูสามารถออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสื่อสารด้วยภาพ ในรูปแบบ Visual Thinking ได้
3.3 ครูสามารถออกแบบสื่อการสอนโดยเลือกใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ที่เหมาะสาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสื่อสารด้วยภาพ ในรูปแบบ Visual Thinking ได้
https://drive.google.com/open?id=1niMgeFeGQsKdLXsyoEUXGUo8Anxbptaj, https://drive.google.com/open?id=1W4HC4UtR9XmnwzsoOznzza-6fWVVLcI_, https://drive.google.com/open?id=1MBVV334DUdE62Fu-ElxxbHS8Cf4nl_rb, https://drive.google.com/open?id=1gfc4n_1wWyGk9nlig5UpG2WerDtrRmoR, https://drive.google.com/open?id=132vCmLorhZNfwQoXgGBXeXRly3IpHyYm
https://drive.google.com/open?id=1oEseYoESWIpLw0uWxw44INnPUlajPqsx
หลักสูตรเรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพื่อเข้าสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รหัสหลักสูตร613011063 รุ่นที่005
8
8/19/2018 15:44:19
นางจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
สพป.ชม.3วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 23มิ.ย.61250
๑ ปรับวิธีคิดของตนเองให้เป็นแบบ Growth Mindset คือ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานแม้จะ เป็นเรื่องที่ยากและไม่ถนัด มองปัญหาให้เป็นเรื่องท้าทายและมีความพยายามในการคิดเพื่อจะลงมือแก้ไข ปัญหา
๒ สร้าง Growth Mindset ให้กับนักเรียน คือ ให้ความสำคัญกับความพยายามและกระบวนการคิด มากกว่าความฉลาด ความเก่ง
๓ ใช้หลักการ Feedback เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยไม่เน้นที่คะแนนแต่เน้น ที่การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ในสิ่งที่สามารถพัฒนาได้
https://drive.google.com/open?id=1pmpFEBmCCqTdxDsVWpOv_9dj0gY3rOk7, https://drive.google.com/open?id=1oTUfxTbmyAWDoOHRJV2gEOGAQM6Do-ak, https://drive.google.com/open?id=1W9jW-JqjUZsYxfj6oAblH5Xd0BbZFh9W
https://drive.google.com/open?id=187Wsl-6ZDYyYsfNGMZnJRal06mDvmVNO
ปลุกพลังครูสอนคิด และทฤษฎี Growth Mindset
9
3/19/2019 11:29:04
นางหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์
ทีที ครีเอทีฟ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๑๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. 2561
ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากวัสดุธรรมชาติ การนำความรู้ด้านการจัดทำโครงงานมาฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการทำงานอย่างมีขั้นตอน และ การนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้
https://drive.google.com/open?id=1PyMFWdPVAbHay3cZG_lLuK5FMWYlXY0u, https://drive.google.com/open?id=1mobVYJ4vVd8PKUQsz2RBN_wickEgkGJk, https://drive.google.com/open?id=1r7-bQCTRygMSjCqPJQBQCeEnE8opvjJI, https://drive.google.com/open?id=1GbinvdWKroTvAZWfER207AKCfpAQ9iZm, https://drive.google.com/open?id=1w9aUsFwsPb5ElZ5Q6mJgHy3DriT5Mfqa
https://drive.google.com/open?id=1dM6C6iTu2Y_Bts7LGH_Ry6vWjlQn79wG
อบรมคูปองครู
10
3/19/2019 11:40:49
นางหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์
โรงเรียนบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านเปียงหลวง3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดเตรียมเอกสารในการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่
https://drive.google.com/open?id=16H-Kg5-lBd1kEUpVYl0MrwsxJWeYl9fz, https://drive.google.com/open?id=10i0OfSMQndxKsUGL5Ki9Y9tQvxKPKqAC, https://drive.google.com/open?id=1hLiLrNrrdcp5tz9sCxKbj3acv8AKhYp5
https://drive.google.com/open?id=1dgFo2XQ1yJV_xKl9VbVItAPSizZDAaxA
อบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีวิทยฐานะแนวใหม่
11
3/19/2019 11:43:18
นางหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์
โรงเรียนบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านเปียงหลวง5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
https://drive.google.com/open?id=1vB6vPJAQZ8-NT0sXV-G80kq3O2fDm3C7, https://drive.google.com/open?id=1Sl6tg8Wv2U4EbnUzjy40V_hczqmv4DsN
https://drive.google.com/open?id=1D-a47Pjx4eNKHxAMlIWnsZcyQPPdHvaU
อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบ 4
12
3/19/2019 11:47:15
นางหทัยกาญจน์ อุบลพันธ์
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ สสวท และบริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด
บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด๒๖ มกราคม พ.ศ. 256๒
1 การนำหลักสูตรเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียน
2 การปรับปรุงหลักสูตรของสาระเทคโนโลยีจากกลุ่มสาระการงานอาชีพมายังกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3 จุดเน้นของวิทยาการคำนวณการออกแบบและเทคโนโลยี คือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นการสร้างของเล่นของใช้และการสร้างอาชีพ
https://drive.google.com/open?id=13a3SuYPv0T-41qTppNeRBpt13bGJiOVZ, https://drive.google.com/open?id=1pCzxVabkm03y_uYR3fCp1AR0LeLyAhBW, https://drive.google.com/open?id=12UGARfNnzABGcKoSr0MEP1J437G15z4N
https://drive.google.com/open?id=1Crf_QVIl5O_fi93akuKxWW9QoUOZiwnj
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณการออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อเตรียมความพร้อมในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
13
3/20/2019 8:19:38
นางชนานันทน์ ฟองศิริ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่15001. นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
๒. นำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1xTgkCPU2CD-W-r_ezIyU_EJ9bIvGD1aB, https://drive.google.com/open?id=1OxTOsypOR3AXcpb8W5w2sQFhVrrGI1T1, https://drive.google.com/open?id=1gwCeyRMEAFSdJRDhDzM2qWrearePqTNp
https://drive.google.com/open?id=1nKP42C-Bffymf-C6qe4AZmlvA6STc_0o
https://drive.google.com/open?id=1DJkyKdQJOUBRaxPiAJ88wy_6gRRRjnt_
การประชุมราชการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ตาม 6 มาตรการหลัก ของกรมควบคุมโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน
14
3/20/2019 21:53:10
นางสาวพยุดา ชื่นประภากร
ห้องเรียนแห่งอนาคต จำกัดโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด็น เชียงใหม่28-30 กรกฎาคม 2561-
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นนักคิด นักทำ นักสร้างสรรค์ ที่เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
https://drive.google.com/open?id=1zi1xXRvG1bVc3uxAqwzeDfrWlciUNB9d, https://drive.google.com/open?id=1-CZMPuUEzYD4DQShfwmMzqfOOBnHrv1l, https://drive.google.com/open?id=1n1DV92ia_UGq_ixEPH8-NjDY_WNLD7YG, https://drive.google.com/open?id=1ne_jWo8TFPdGyYfPF6mwtD6-vam0GrR5, https://drive.google.com/open?id=1yQdaXYdER-E8l8JiLd2jcaP_mXTZxCVw
https://drive.google.com/open?id=1xQXqDhrdTwSZFq78gdZCVkSrxug5TCrA
https://drive.google.com/open?id=1SRtTuhi6jSDYD2C4h2Xsm0eK08fHlQj0
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity based learning CBL สำหรับครูประถมศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร 612182006-001
15
3/20/2019 22:01:28
นางสาวพยุดา ชื่นประภากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพลินวิชาการโรงแรมเอบูทีค รวมโชค เชียงใหม่
30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
-เพิ่มความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักเรียนคิด ทำ อย่างเป็นระบบ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
https://drive.google.com/open?id=1LrafH6PIZ2ccp7M0bHhkBxW2nOR0P3AW, https://drive.google.com/open?id=1F_bnxMbVTUmEtpV58miyV-lPWUoeC7L_, https://drive.google.com/open?id=1ttT7P7J4hmxPzf7v4De9TLuRl0F2XXXt, https://drive.google.com/open?id=1Du_RvPGZzPDEHwOBEdOuC9SgbsBWr1Jc
https://drive.google.com/open?id=1G2FxoSwtW05yF0LWEMrIf3m9VvY3npb5
https://drive.google.com/open?id=1hVWCuIeN3Y6rfu_Gn_ObeYoLLDI4U494
โครงการพัฒนาครูในรูปแบบใหม่โดยใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning And 21st Century Education รหัสหลักสูตร ุ612041128
16
3/23/2019 16:50:14นางสาวอรยา ชวาเขต
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่23 มิถุนายน พ.ศ.2561
https://drive.google.com/open?id=16fVUta0l4r_6wDsl5OWLmKp3gp6fsbqg
ปลุกพลังครู ด้วยทฤษฎี Growth Mindset
17
3/23/2019 16:56:05นางสาวอรยา ชวาเขตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโรงเรียนรังสีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่4-5 สิงหาคม พ.ศ.2561
https://drive.google.com/open?id=1q9zXEiKLs9vf4aK32_8bCPdlrcmU8NRY
หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล
18
3/23/2019 16:59:41นางสาวอรยา ชวาเขต
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่3 ตุลาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=1u7uA_i92vHjzW5lKvMcYn6GPgmIQKULK
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่
19
3/23/2019 17:01:18นางสาวอรยา ชวาเขต
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1S54h61ATT05YhuL90Tz-9IUuQW89F8u6
อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบ 4
20
3/25/2019 7:40:18
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์
บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ึ7-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1OywN9_TwA0g9RMTYQQtCV1v6HwfA3Jha
ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุกด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands-on
21
3/25/2019 7:45:24
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโรงเรียนรังสีวิทยา4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=13DDOce8SRnYatPq6KGPqeXiLfWcRNwy2
การจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล
22
3/25/2019 7:52:26
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์
มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ สพป.ชม.3วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่23 มิถุนายน 2561
https://drive.google.com/open?id=1jRX1gkh3zvwJbzY3WNCJcttXTxqHWmFE
ปลุกพลังครูสอนคิด และ ทฤษฎี Growth Mindset
23
3/25/2019 8:15:00
นางอังคณา จารุรัตนพงษ์
สพปเชียงใหม่ เขต 3โรงเรียนบ้านเปียงหลวง5 ตุลาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=1oj0EAaCQZQJZqn4cBDidFbZJqo0jClVE
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
24
5/10/2019 6:06:22
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด สาขาสันกำแพง 26 มกราคม 2562
https://drive.google.com/open?id=1HeaWjDgpB6UHR1r4LbEBOidd6Cy3Main
การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี)
25
5/10/2019 6:08:26
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่
17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1WEJYcWE10RrfJQOHh2V94g82FP3ky2Vi
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการขายออนไลน์
26
5/10/2019 6:10:58
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
บริษัท เรียลไอทีโรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
12-13 สิงหาคม พ.ศ.2561
https://drive.google.com/open?id=124jNNqY_cQw-AmA-KaDP3JsKNrJySqvs
การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0
27
5/10/2019 6:12:35
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศิรินาถการ์เด้นท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1jcBKCqEDfdXW0ucWriIpAwiqhrd3c4NG
KidBright Workshop for Trainer
28
5/10/2019 6:15:25
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1juF_HSUr_o7O4ygMvzxY_IFdN-J-KFRK
อบรมปลุกพลังคุณครู ด้วยทฤษฎี Growth Mindset
29
5/10/2019 6:19:05
นายดวงดี เป็งสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1zlbiJqeazNs5YP874mGQHXopqshv6oN3
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
30
5/10/2019 17:23:51นายสุรพงษ์ จองคำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่21-22 กรกฎาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=1AXiaUV7sDMs90JAFkTespZrkv16xrbfx
โครงการพัฒนาครูรูปแบบใหม่โดยใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร “หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบผังกราฟฟิก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 /2561”
31
5/10/2019 18:14:53
นางสาวปวีณา สง่าศรี
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
๗ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
https://drive.google.com/open?id=1qaqfHPlHkZSe_ZFPeRO6ud5jsP0MbG96
การอบรม เรื่อง ครูยุค ๔.๐ สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands - on
32
5/10/2019 18:32:43ปวีณา สง่าศรี
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่๑ วัน
https://drive.google.com/open?id=1gp7Yx2V30uWu2iJHzy2aEPTJOi6DfoIW
การอบรม เรื่อง ปลุกพลังครู ด้วยทฤษฎี Growth Mindset
33
6/4/2019 13:37:08นางสาวสุภาพร มาเสนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโรงเรียนรังสีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่4-5 สิงหาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=1BqVUjJoUtC_1R0Rf89S9e0WFMynCxSsX
การจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล
34
6/4/2019 13:39:02นางสาวสุภาพร มาเสน
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ห้องประชุมปทุมวดี 60 ปี โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1eBkxsSZTNRY000rH8a_gwak2onubYSbL
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔
35
6/4/2019 13:41:57นางสาวสุภาพร มาเสนโรงเรียนบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่3 ตุลาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=1j-mv8CEUPhN6z_GhErRwry7hEbVbobQW
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่
36
6/4/2019 13:43:33นางสาวสุภาพร มาเสน
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่23 มิถุนายน 2561
https://drive.google.com/open?id=1olx9govAruPAAmm4UOjoQ7CFKguiU5Mr
“ปลุกพลังครูสอนคิด และทฤษฎี Growth Mindset”
37
6/4/2019 18:05:53ปิยะฉัตร ทิพย์มณี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
ห้องประชุมอุทุมพร โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
24-26 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 วัน
https://drive.google.com/open?id=1AthqzB6cm-3qAj_o7MXzALItMj5zRY3d
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการคัดกรองและประเมินศักยภาพ หลักสูตร “ผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการ”รหัส CS0101
38
6/4/2019 18:58:59เกศนี รวมสุขสพป.ชม.3ห้องประชุมรร.เวียงฝาง25-26 สิงหาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=1ve-pcsC6AzZHgtkZFHEMrgdzxY-zqO1M
หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน
39
6/4/2019 19:00:54เกศนี รวมสุขรร.บ้านเปียงหลวงรร.บ้านเปียงหลวง5 ตุลาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=1nFuPUODoJyKDhGefFPtx1coT61VtSiAd
เรื่อง การอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
40
6/4/2019 21:30:17
นางสาวกันต์ฤทัย จองปุีก
โรงเรียนบ้านเปียงหลวงโรงเรียนบ้านเปียงหลวง3 ตุลาคม2561
https://drive.google.com/open?id=1ul0HaN4yNp40AFJjP9kXlEC1ad7GtsTW
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู หลักเกณฑ์ ว 21/2560
41
6/4/2019 21:33:31
นางสาวกันต์ฤทัย จองปุ๊ก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงแรมริมดอยรีสอร์ท29-30 มิถุนายน 2561
https://drive.google.com/open?id=1s8ZUe8lJGNOwQeTi_WVdaZCWdBEzWD_L
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561
42
6/8/2019 15:12:50
นางชนานันทน์ ฟองศิริ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง1วัน
https://drive.google.com/open?id=1_sKyKAutYAHDNFJBa9TYq1rVO5QVDXGX
การอบรมตามโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
43
6/17/2019 13:42:38
นางสาวณัฐกฤตา สิริลัง
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
1-2 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
https://drive.google.com/open?id=11I6SxAyePMD0MIi8PAgpkzLRRsa6nijm
การจัดการชั้นเรียนยุคดิจิตัล
44
6/17/2019 13:47:03
นางสาวณัฐกฤตา สิริลัง
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่4-5 สิงหาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=1xf4lH6R0Or6YsaLZehJIquzpAImIP-Rg
การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
45
6/17/2019 13:50:57
นางภรณ์ทิพย์ นพเกตุ
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่23 มิถุนายน 2561
https://drive.google.com/open?id=12U9JaM9BzmxecAkcQ2hqmfeFWztzxeCs
ปลุกพลังครูสอนคิด และทฤษฎี Growth Mindset
46
6/17/2019 13:56:43
นางภรณ์ทิพย์ นพเกตุ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่๔- ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
https://drive.google.com/open?id=1ywsPjzwM-gomD-0-hLmVe3L5hRB3LTo-
การจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล (Classroom Management in Digital Era)
47
6/17/2019 14:00:17นายสิทธิกร สอนทะบริษัท ไอเวิลด์ จำกัดโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน18-19 สิงหาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=17N8XChdiDAdPU8yhQUt36u3NHca9DesX
โครงการพัฒนาครูรูปแบบใหม่โดยใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร “หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ระดับพื้นฐาน
48
6/17/2019 14:02:13
นายอดุลย์ ส่างกานโหย่ง
สโมสรเชลชีร่วมกับคาราบาวพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
https://drive.google.com/open?id=1k2QE8NJNpwOzej-IDGNoZUr_zaKnotoP
รูปแบบการสอนฟุตบอลขั้นพัฒนา
49
6/17/2019 14:05:30
นางสาวณัฐกฤตา สิริลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ห้องประชุมอุทุมพร โรงเรียนบ้านเปียงหลวง5 ธันวาคม 2561
https://drive.google.com/open?id=1qRpII0AUveDcEQIfk2hooVHUggYTDAPP
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาแนวใหม่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100