25610403_151641_6080.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้
2
และตัวชี้วัดฯ ไปสู่การปฏิบัติ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3
อบรมวันที่ 20-21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ปข.2
4
ที่ชื่อโรงเรียนชื่อผู้เข้ารับการอบรม
5
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6
1
บ้านสามกระทาย
นางปภากร จำเนียรกุล
7
2บ้านสำโหรง
นางสุพัตรา ระตินัย
8
3
สามแยกป่าถล่ม
9
4
บ้านป่าถล่ม
นางสาวเกษศิรินทร์ ประดิษฐ์ศิริงาม
10
5
บ้านดอนกลาง
นางสมจิตร นิลประดับ
นางมลธิรา สวนเข้ม
11
6บ้านรวมไทย
นางสาววราพร พูนทวี
12
7บ้านยางชุม
นางมณี หิรัญวงศ์
13
8
บ้านหนองเกด
นางวรรณา ตันตินิมิตรกุล
นางสุนิดา ใบบัว
14
9บ้านหาดขาม
นายประนม พงศ์ไพศาลศรี
15
10
ดีมากาเร็ตฟุลเลอร์
นายสนิท มิตพันธ์
16
11
บ้านโป่งกะสัง
นางสาวเสาวณีย์ แสงนิล
17
12บ้านไร่บน
นางสาวเกศินี อุปการแก้ว
18
13
บ้านดอนบ่อกุ่ม
นางนุชจรี ยอดยิ่ง
19
14
บ้านดอนมะขาม
นางอำพร แสงสว่าง
20
15
วัดทุ่งน้อย
นางสาววรรณนภา ทิมแท้
21
16บ้านเขาแดง
นายภาณุวัฒน์ อิ่มเจริญ/นางสาวดวงหทัย สุขบุตร
22
17
บ้านหนองเตาปูน
นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย
23
18
บ้านหนองบัว
นางสาวมัสรา สร้อยประเสริฐ
24
19
วัดดอนยายหนู
นางศรีเวียง เกตุงาม
นางช่อทิพย์ ทวีธนสารสมบัติ
25
20
บ้านปากเหมือง
นางอนงค์ พุ่มไสว
26
21บ้านบน
นายศิลป์ชัย บุญเกิด
27
22
บ้านหนองกระทิง
นางอนงค์ หุ่นเก่า
28
23
บ้านหนองหมู
นางเสนอ ศรีสวัสดิ์
29
24วัดกุยบุรี
นางสาวปาลิตา ทิมแท้ , นางเมตตา เที่ยงธรรม
30
25
อนุบาลกุยบุรี
นางสาวเสาวณีย์ พรหมคง
นางปภัชญา ขาวสะอาด
31
26
บ้านหนองหญ้าปล้อง
นางบุศรินทร์ ศักดิ์ชัยสถาพร
นางสาวดลนภา เกิดแก่น
32
27
บ้านหนองคาง
นางลิสา ใบแย้ม
นางสาวอภิชญา พงษ์สมบูรณ์
33
28
บ้านเขาโป่ง
นางสาวอาภากร จุนทะกาล
34
29
บ้านเกาะนาน้อย
นางปนัดดา สางาม นางนรพร ถานัน
35
30
บ้านลาดวิถี
นางสาวนุชซารีนา กอลาบันหลง
นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์
36
31
วัดเกษตรกันทราราม
นางสาวสุกัญญา สีมาร
37
32บ้านบางปู
นางสาววนาลี ใกล้ชิด
38
33บ้านพุใหญ่
นางสาวภัคทิวาภรณ์ ธิบดี
39
34
บ้านหนองข้าวเหนียว
นายปราโมทย์ หอมชื่น
40
35
บ้านหัวตาลแถว
นางสาวณิชกานต์ พราหมณ์วงศ์
41
36บ้านพุน้อย
นางสาวสมลักษณ์ ปานไพรศล
นางสาวฉวีวรรณ สีงาม
42
37บ้านใหม่
นางสาวนงลักษณ์ ธรรมเนียม
43
38
บ้านเนินกรวด
นางสาวประภัสสร ยิ้มรอด
44
39
บ้านศาลาลัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนากร สังข์ขรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์ ระโหฐาน
45
40
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
นางสาวอนุสรา คล้ายแก้ว
46
41
บ้านหนองขาม
นางสาวปรียาภรณ์ บุญขจาย
นางสาวปรียาภรณ์ บุญขจาย
47
42
บ้านหนองน้ำกลัด
นางสาวนุชรี เขียวคลี่
48
43
บ้านหนองเป่าปี่
นางสาวปรวรรณ อ่ำช่วย
49
44
บ้านสามร้อยยอด
นางสาวปาริฉัตร ช้างแก้ว/นางจริยา ฉายศรี
นางชนัดดา รวดเร็ว
50
45
บ้านเกาะไผ่
นายศิวดล ปักษา
51
46
บ้านนาวัลเปรียง
นางสาวสุธาสินี พรมสะอาด
52
47
บ้านสิบสองหุ้น
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยเกิด
53
48
บ้านหนองจิก
น.ส.กรปภา นิลประดับ
นายภัทรพล สุรชิต
54
49
อนุบาลสามร้อยยอด
นายจักรพงษ์ ลาดนาเลา
55
50
บ้านหนองไทร
นางสาวกมลชนก เรียงเรียบ
56
51
บ้านหนองหอย
นางธนีญา พลายงาม
นางเกษินี แก้วประดิษฐ์
57
52
บ้านปรือน้อย
นางสุกัญญา บุญกอง
58
53
บ้านปากน้ำปราณ
นางสาวจาริยา หนูรอก
59
54
บ้านวังก์พง
นางสาวสุกัญญา พันธุวงษ์
60
55บ้านวังยาว
นางสาวกรรณิกา เอี่ยมสะอาด
61
56บ้านหนองกา
62
57วัดนาห้วย
63
58
บ้านหนองเหียง
นางสาวนลินรัตน์ หงษ์ทอง
64
59
บ้านวังโบสถ์
นางสาวช่อทิพย์ ช้างเผือก
65
60
บ้านหนองคร้า
นางสาวชลธิชา นามสละ
66
61
อนุบาลหัวหิน
นางสาวมนัญญา ชูมณี
67
62
โรตารี่กรุงเทพ
นางสาวนภาพรรณ ปิ่นทอง
นายขวัญชัย สุขอยู่
68
63
บ้านหนองตะเภา
นางสาวสุกัญญา มาหนองโดน
นางสาวอรวรรณ สุขสมบัติ
69
64ห้วยไคร้
นางสาวจินดาภร์ แซ่จัง
นางสาวอุบล บุญมา
70
65
นเรศวรห้วยผึ้ง
นางสาวธีมาพร ใจจิตต์
71
66
บ้านหนองพลับ
นางอุไร บุญทรัพย์
72
67
บ้านคอกช้างพัฒนา
นายเศรษฐา เทพสาร
73
68
บ้านหนองกระทุ่ม
นายฤทธิชัย รวยพิรมย์
74
69
บ้านห้วยไทรงาม
นางนันท์นภัส รองพินิจ
75
70ละเมาะ
นางสาวปาณิสรา มิชสิน
76
71วไลย
นางสาวประไพ น้อยสุวรรณ์
77
72อานันท์
นางสาวธัญญาพร ปัญญาหาญ
นางสาวเสาวนีย์ ขำทอง
78
73
บ้านหนองไผ่
นางสาวจันทรา กาญจนดิษฐ์
79
74
บ้านทุ่งยาว
นางอุัจฉรา สังข์พราหมณ์,นายจักรกฤษณ์ ฉัตรไธสง
80
75
บ้านวังข่อย
นางรัชณี เสือเหลือง
81
76บ้านทับใต้
นางสาววัชราภรณ์ หนูเทพ
นายคมกฤช วัฒนาพันธุ์
82
77
บ้านเนินพยอม
นางสาวนฤมล ง่วนกิม
นางสาวชลธิชา แย้มอุทัย
83
78
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
นายอภิชาต ธิมาชัย
84
79
บ้านหนองพรานพุก
นางสาวจิราพร จังกินา
นางสุนันทา นิลเลิศ
85
80
บ้านห้วยมงคล
นางสาวลำยอง นวมนิ่ม
นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นอารมณ์
86
81
บ้านห้วยพลับ
นางอุษา บัวด้วง
87
82บ้านวังวน
นางสาวสุรัตน์ เพชรกลึง
88
83
ชลประทานปราณบุรี
นางสุภัชธางค์ ละม้าย
89
84บ้านวังปลา
นายปรีชา บุญประสม
90
85
บ้านหนองยิงหมี
นางสาวกนกนุช สาระโท
นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัย
91
86บ้านตำหรุ
นางสาวพรรัตน์ กิ่งมะลิ,นางสาวน้ำฝน บุญเรือง
นางสาวพัชรีพรรณ ใจเหิน
92
87
อนุบาลปราณบุรี
นางสาวสุุภาภรณ์ ใจทน
93
88
บ้านหนองตาเย็น
นางสาวศิริลดา ช่วยศรีนวล
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu