รายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
2
หลักสูตร การสร้างรายวิชาเพิ่มเติมกับการตรวจคุณภาพด้วยวิจัยผ่าน PLC
3
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
4
วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
5
ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6
7
* กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า, ชื่อ และสกุลของท่านอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร
8
** และกรุณานั่งตามลำดับที่นั่ง เพื่อความถูกต้องในการรับมอบวุฒิบัตร
9
โรงเรียน
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุล
10
กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
1นางสาวสุพัตรา
โพธิ์สวัสดิ์
11
ขลุงรัชดาภิเษก2นางสาวอัธยา
บุณยรัตเศรณี
12
ขลุงรัชดาภิเษก3นางสาวลดาวัล
ศิริคติพจน์
13
คลองพระอุดม4นางธิดารัตน์เชื้อสกุล
14
คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)5นายอรรถพลศรีเผือก
15
เตรียมอุดมศึกษา6นายนรากรณ์จินพุทธ
16
เตรียมอุดมศึกษา7นางสาวพัชรินทร์กลั่นประสม
17
เตรียมอุดมศึกษา8นางกฤษฎาวิสัยรัตน์
18
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์กูล
9นายบัณฑิตวินิจธรรม
19
เทศบาลบ้านท้ายช้าง10นางสาวชนิดาพิกุลทอง
20
เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า11นางสาวจิรัฐาสิงห์คาร
21
บดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
12นางขนิษฐาอุ่นอนันต์
22
ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
13นาฃสาวกมลวรรณ
มิตรกระจ่าง
23
ปากพะยูนพิทยาคาร14นางอารียาต้นวิชา
24
ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
15นางอังคณาจิตตรีทรง
25
ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
16นางบุญญาพร
หลังสันเทียะ
26
พานพิทยาคม17นางสาววันสุขธิขาว
27
เฟื่องฟ้าวิทยา18นางสาวสุมาลีผ่องสุขใจ
28
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
19นางสาวสุทธญานิศากร
29
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
20นางสาวจิราพรนิลาพันธ์
30
ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
21นายบัญชากัณหา
31
ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
22นางมณีตะกุดแจ่ม
32
ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
23นางปรีดาสิงหะเสนา
33
วัดเจ้าอาม24นางสาวสุธาทิพย์
สันติภาณุมาศ
34
วัดดอกไม้25นางสาวสุธาสินีไสยสมบัติ
35
วัดบางโฉลงใน26นางสาววิภารัดน์สมบูรณ์ผล
36
วัดแพรกษา27นายกฤษดากรสังข์ทอง
37
วัดลาดสนุ่น28นางจริยาปฐพีดุสิต
38
ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน29นางแสงหล้า
เรืองพยัคฆ์
39
สอาดเผดิมวิทยา30นายภูวดล
วิริยะเกียรติกุล
40
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
31นางทัสรินโตนุช
41
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
32นายกิตติพงษ์แบสิ่ว
42
สามพรานวิทยา33นางสาวทัศนีย์ศรีสวัสดิ์
43
สามพรานวิทยา34นางสาวณัฏฐ์ชญา
วิริยะเกียรติกุล
44
สิริรัตนาธร35นางสาวสำเภา
เยี่ยมรัมย์
45
หอวัง36นายณัฎฐพัฒน์ทองศรี
46
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
37นางสาวประภา
ยถาโรจนพันธ์
47
อุทัยวิทยาคม38นายชาลีวงษ์รักษ์
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
 
 
Main menu