ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับปริญญาเอก (เริ่มสัญญา 10 มิ.ย. 64)
3
ลำดับรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน วช. ปี 2564ประชุมชี้แจง ส่งสัญญารับทุนฯส่งรายงานความก้าวหน้าที่ google formรับเช็ค
งวดที่ 1
ส่งรายงานความก้าวหน้า รับเช็คงวดที่ 2ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์รับเช็คงวดที่ 3ผลงานตีพิมพ์วันที่อนุมัติเอกสาร
การปฎิบัติตาม
เงื่อนไขทุน
ภาษาที่ใช้
เขียน วพ.
การดำเนินการศึกษา
4
ชื่อ- นามสกุลของนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมไม่เข้าร่วม2 เดือน (ภายใน 6 ส.ค. 64)บว. นำเช็คเข้าบัญชีให้แก่ผู้ที่ได้รับทุน เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 645 เดือน (ภายใน 10 พ.ย. 64)บว. นำเช็คเข้าบัญชีให้แก่ผู้ที่ได้รับทุน17 เดือน (ภายใน 10 พ.ย. 65)บว. นำเช็คเข้าบัญชีให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนJounal
Proceedings
สอบ
Com./QE.
ภาษาอังกฤษ
Defensive
ส่ง วพ.02
สำเร็จการศึกษา
วพ.03ขอระงับ
การเผยแพร่
5
11
นางสาวรอยพิมพ์ ธนานุศักดิ์
รศ. ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
International (ISI)=2
04 ต.ค. 25656117400144Eng23/02/2564
21/09/2564
written & oral
20/10/256419/11/256417/10/2565/
6
2
นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์
ผศ. ดร.ชมดาว สินธุวณิชย์
คืนทุน 7 มี.ค. 25665919000031
7
3
วช. แจ้งย้ายรายชื่อไปที่ ป.โท ลำดับที่ 21
8
24
นางสาวสุรภา นัทพรนิชกุล
รศ. ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
International (Scopus)=130 มี.ค. 25666117400543Eng10/07/2563
28/12/2563
written & oral
20/03/256618/04/256616/05/2566
9
35
นางกัญณัฏฐ์ ละแมนชัย
รศ. ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
International (ISI)=1
14 มิ.ย. 25656117400314Eng22/05/2563
27/07/2563
written & oral
18/07/256513/08/256517/10/2565-
10
46
นางสาวสุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์
รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี
International (SCOPUS)=130 ก.ย. 25656018000156Eng04/02/2565
26/07/2561
written & oral
18/10/256509/11/256516/12/2565
11
57
นางสาวกมลวรรณ เขียนไชยขันธ์
รศ. ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
International (ISI)=2
International=115 มี.ค. 25666017400606Eng19/06/2563
06/12/2564
written & oral
22/03/256611/04/256616/05/2566
12
68
นางสาวปิยวรรณ เผื่อนประไพ
รศ. ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
International (Scopus)=1International=130 มี.ค. 25666217400219Eng22/02/2564
09/05/2565
written & oral
20/03/256619/04/256616/05/2566/
13
79นายอิศเรศ กะการดี
รศ. ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
International (Scopus) = 1
National (TCI กลุ่ม 2) = 1
25 พ.ค. 25666227500046TH21/12/2564
01/11/2564
written & oral
26/04/256610/05/256616/06/2566
14
10นายอาทิตย์ แสวงผล
ผศ. ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์
คืนทุน 8 พ.ค. 25666117200021
15
11
นางสาวรัฐธิภา ธนารักษ์
รศ. ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัยคืนทุน 27 มี.ค. 25666317150028
16
812นายธีรพล ผังดี
ผศ. พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
National
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
1 มิ.ย. 25656017600125TH25/06/2563
26/10/2563
written & oral
09/04/256527/05/256516/06/2565
17
913
นางสุวิมล พนาวัฒนกุล
รศ. ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
National
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
4 ม.ค. 2565TH30/10/2563
28/06/2562
written & oral
16/11/256425/12/256417/01/2565-
18
1014นายสกล ตั้งเก้าสกุลผศ. ดร.ทรงชัย อักษรคิด
National
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
6 มิ.ย. 2565TH28/10/2564
22/06/2563
written & oral
29/06/256526/07/256516/08/2565
19
1115นายวีรวัฒน์ ไทยขำผศ. ดร.ทรงชัย อักษรคิด
National
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
6 ก.ค. 2565TH28/10/2564
31/01/2562
written & oral
28/06/256526/07/256501/08/2565
20
1216
นางจีรัชญ์ชญาญ์ อยู่สำราญ
ผศ. ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์
National
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
7 พ.ย. 2565TH04/08/2564
18/04/2565 oral
05/10/256510/11/256516/12/2565
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103