2562-ข้อมูลข้าราชการครู-ณ-27-ต.ค.62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีรายละเอียด
2
แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562
3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
4
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
อันดับ
ตำแหน่งวุฒิวิชาเอกวัน เดือน ปีวัน เดือน ปีปี
5
เลขที่เกิดที่บรรจุ
เกษียณ
6
1นายคณาวุฒิ พรหมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.321 ก.ย.2506
7
2
นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.356135กศ.ม.การบริหารการศึกษา
24/มิ.ย./2509
05/ส.ค./25342569
8
3
นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.345615ค.บ.ประวัติศาสตร์26/ม.ค./2517
12/มิ.ย./2544
2577
9
4นางสาวบังอร ศรีเนตรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3884ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ05/ม.ย./250607/ต.ค./25342566
10
5นายทวีชัย ใจพรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.34197ศศ.ม.
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
01/มิ.ย./2511
07/พ.ค./25362571
11
6นายปรมินทร์ แก้วดีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.311181วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
11/มี.ค./2523
22/ส.ค./25462583
12
7นางสาวฐิติพร มีเดชครูครูชำนาญการพิเศษคศ.347030ศศ.ม.
การวิเคราะห์และการวางแผนการศึกษา
11/ต.ค./251608/ก.ย./25402577
13
8
นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.347487วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา01/พ.ค./252624/พ.ค./25502586
14
9นางประพิศ งางามครูครูชำนาญการพิเศษคศ.347601วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
17/มี.ค./2519
19/พ.ค./25412579
15
10
นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.378857กศ.ม.หลักสูตรและการสอน27/ก.ค./2514
01/มิ.ย./2537
2574
16
11
นางสาวมุกดา บรรณบุบผา
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.379056วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา20/ก.พ./2505
06/มี.ค./2535
2565
17
12
นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.379150กศ.ม.คณิตศาสตร์26/ธ.ค./251806/ธ.ค./25382579
18
13
นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.279430ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
01/มิ.ย./2522
16/พ.ค./25522582
19
14
นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.379521วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา22/ธ.ค./251227/ส.ค./25362573
20
15
นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.380442กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา24/ก.ค./2505
02/มิ.ย./2529
2565
21
16นางสาวฎายิน ลีลาครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3106467ศษ.ม.หลักสูตร และการสอน26/พ.ค./251714/พ.ค./25412577
22
17นางเกศรา จันทร์แสงครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3107522ค.บ.บรรณารักษ์22/ก.พ./2505
23//พ.ค./2529
2565
23
24
บัญชีรายละเอียด
25
แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562
26
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
27
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
อันดับ
ตำแหน่งวุฒิวิชาเอกวัน เดือน ปีวัน เดือน ปีปี
28
เลขที่เกิดที่บรรจุ
เกษียณ
29
18นางปราณีต ใจพรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3110024ค.บ.ภูมิศาสตร์14/ก.พ./251317/ส.ค./25362573
30
19
นางอละสา เถาว์รินทร์
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3111214วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
05/ธ.ค./251823/ก.ค./25422579
31
20นายวิจักษณ์ ทองเพชรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3121169ค.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างก่อสร้าง)
04/ก.พ./2515
07/มิ.ย./2539
2575
32
21นายสุภรณ์ พรมหมคุณครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3123394ศษ.ม.การบริหารการศึกษา24/ม.ค./251216/ก.ค./25362572
33
22
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3124432ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
01/เม.ย./2511
17/ต.ค./25402571
34
23นางสาวสมกมล มีดีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3129234ศษ.ม.ภาษาไทย16/ก.พ./251107/พ.ค./25362571
35
24นางสุพัตรา อินลีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.311147ค.บ.สังคมศึกษา
21/เม.ย./2504
07/พ.ค./25272564
36
25
นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.29317วท.ม.เคมี27/ต.ค./252815/พ.ค./25522589
37
26
นางสาวดวงสมร กาบมาลี
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.346947ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ
17/มี.ค./2518
08/ก.ย./25402578
38
27
นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.211182กศ.ม.การบริหารการศึกษา07/ส.ค./251208/ก.ย./25402572
39
28
นางกรภัทร โชติเจริญปรีดา
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.240688วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา09/ส.ค./252002/ส.ค./25532580
40
29นายสรวิชญ์ ส่างภพครูครูชำนาญการพิเศษคศ.2471(ส)กศ.ม.การวิจัยการศึกษา
17/มี.ค./2520
01/ธ.ค./25532580
41
30
นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.2805(ส)วท.บ.เคมี04/พ.ค./2527
26/มิ.ย./2551
2587
42
31นางรัตนาภรณ์ หัดโถครูครูชำนาญการพิเศษคศ.2508ศษ.ม.การบริหารการศึกษา18/ม.คง/252102/พ.ค./25542581
43
32นางจงรัก ประทุมชาติครูครูชำนาญการพิเศษคศ.2
4805(สข2)
วท.บ.คณิตศาสตร์17/ก.ค./252924/พ.ค./25542589
44
33
ว่าที่ ร.ท.ประหยัด หัดโถ
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.247608ศษ.ม.การบริหารการศึกษา02/ม.ค./251802/พ.ค./25542578
45
34นายปิยะพงษ์ ป้องกันครูครูชำนาญการพิเศษคศ.2131021วท.บ.คณิตศาสตร์27/พ.ย./2524
29/มิ.ย./2552
2585
46
35นางจามจุรี นวลตาครูครูชำนาญการคศ.2126420วท.บ.ชีววิทยา08/ก.ย./252912/พ.ย./25552589
47
บัญชีรายละเอียด
48
แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562
49
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
50
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะ
อันดับ
ตำแหน่งวุฒิวิชาเอกวัน เดือน ปีวัน เดือน ปีปี
51
เลขที่เกิดที่บรรจุ
เกษียณ
52
36
นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่
ครูครูชำนาญการคศ.278293
กศ.บ./ศษ.ม.
ภาษาอังกฤษ/การบริหารการศึกษา
03/ต.ค./253015/ส.ค./25542591
53
37
นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม
ครู-คศ.178506วท.ม.ชีววิทยาศึกษา06/ต.ค./252221/ส.ค./25462582
54
38
นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
ครู-ค.ศ.14934ค.บ.อุตสาหกรรม07/ก.ค./252208/ม.ค./25592582
55
39นางสุประวีณ์ ทานะครู-ค.ศ.1
4413(ลย)
ค.บ./ศษ.ม.
เกษตรกรรม/การบริหารฯ
26/ก.ค./251008/ม.ค./25592570
56
40
นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
ครู-คศ.1
5553(สข2)
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ18/ม.ค./2532
05/มิ.ย./2558
2592
57
41นายศักดิ์ชัย อุไรครู-คศ.1116333วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา16/พ.ค./252217/ต.ค./25592582
58
42นางสาวอริศศา ดาทองครู-ค.ศ.179003ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
26/เม.ย./2522
02/ธ.ค./25582582
59
43
นายศุภชัย ทิมพะปะทัง
ครู-ค.ศ.18451ศศ.บ.ศิลปศึกษา11/พ.ย./2526
18/เม.ย./2560
2587
60
44นางจิรวรรณ ศรีนามครู-ค.ศ.19435
ศศ.บ.(4ปี)
สังคมศึกษา12/ส.ค./2523
18/เม.ย./2560
2583
61
45นางสาวบุญญิศา ลัดดาครูผู้ช่วย-
ครูผู้ช่วย
17916
บธ.บ.(4ปี)
บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
13/มิ.ย./2518
15/ต.ค./25512578
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...