เป้าหมายการคัดกรองวัณโรค 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
แบบรายงานเป้าหมาย การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
2
หน่วยงาน.สสอ ขุขันธ์ .อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
ผู้รับรายงาน นายสุพัฒน์ ในทอง วันที่ส่งข้อมูล.
4
ที่รหัสรพ.สต.ประชากรPT+PT+PT+PT+PT+PT+PT+PT+PT+ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
ผู้สัมผัสใกล้ชิด
บุคลากรสาธารณสุข
ผู้ติดยาเสพติด
ผู้ป่วย B24
ขาดโรคไตมะเร็ง
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป
ผู้อาศัยใน
โรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
โรคเบาหวาน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อื่นๆรวมขื่อ- สกุล ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค 2562ตำแหน่งเบอร์โทรอีเมล์
5
ทั้งหมด25542555255625572558255925602561(2554-61)(2554-61)(2554-61)ที่ทำงานใน รพสต/ติดสุรา(AIDS)โภขนาการเรื้อรังวัณโรคดื้อยาไม่มีโรคโรคร่วม 1 โรคโรคร่วม 2 โรค ขึ้นไปชุมชนแออัดA1C มากกว่า 7A1C น้อยกว่า 7อสม หรือนอกกลุ่มเสี่ยง
6
13350จะกง629545999117963987381011023049042340086201351035นางจันทรา บุญศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ083-9094421boonsak5553@gmail.com
7
23362ตะเคียนช่างเหล็ก5746441311181753717120722602204693640001124096877นางฤทัยภัทร ชัยพงษ์นักวิชาการสาธารณสุข094-5354497Ruethaiphat4499@gmail.com
8
33370กฤษณา64926443103433795745201004204489349001647065959นางสุพิทยา โมฆะศิรินักวิชาการสาธารณสุข081-7607709Tik_Mokasiri@hotmail.com
9
43371วิทย์59494463652131817052590645628124630036420711196นางศิริกร ในทองนักวิชาการสาธารณสุข089 - 2852844mena.nitong@hotmail.com
10
รวมโซน 12448218173226433618162063452372577360141152035295186007117503674067
11
53352กันจาน8,102312911141716129410294771802402751040010250100839น.ส.อำไพ เกิดกุลจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน086-2599632amphai_49@hotmail.com
12
63361หัวเสือ6999013111015139778135788291101890353936300232121301051
13
73365โคกเพชร465211598125876512065730160552425603000331109935นางเพ็ญทิวา สารบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ087-9617951pentiva1@gmail.com
14
83368สำโรงตาเจ็น634467111191011107510449830502704199334002932581967นส.รติยากร ชวดพงษ์เจ้าพนักงานสาธารณสุข092-8675724onlyratiyakorn@gmail.com
15
รวมโซน 226,0972037404050454436312461286309650027252147235012700658184203792
16
93348โคกโพน659169798169771204451010120330516302400102071041063นส.ณัฐธิดา สารภาพนักวิชาการสาธารณสุข877960433zest_11@windowslive.com
17
103349ตะเคียนบังอีง414806573475374219720704022783924002331270605กฤษดา สอนพูดนักวิชาการสาธารณสุข899179042-
18
113366ปราสาท5174157365674538040620100254261144750075260759นางสาวสุพรรษา ศุภนิมิตวงศ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ081-7484758rung-37@hotmail.com
19
123367บ่อทอง1682031242231743256204023011431500714230323นางชนากานต์ นามโคตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน081-5488013namkhot.eaw@gmail.com
20
รวมโซน 31759521251624202825191783691292970330111161169244128004770132642750
21
133353อาวอย8,794510119713116619011201904010512282128001011520261377นางสาวมยุรี นามวิลัยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ846050988mayuree_24@hotmail.co.th
22
143354หนองคล้า292502478312273444102010098187001049255นายเชียรชัย  นอกไธสงนักวิชาการสาะารณสุขชำนาญการ084-8357909k033541@gmail.com
23
153355ขนุน387423431233213904172020034030000217060532นายชยพล เสนาภักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24
1610930ห้วยเหนือ12,6905181510221612121101000101213083045116789001953422351424นางสาวจารุวรรณ ถนอมนักวิชาการสาธารณสุข 045671015jaruwan252811@gmail.com
25
รวมโซน 428,28372833314028292822419242959360514014014972240029920323703588
26
173356ปรือใหญ่48807876425847471081580774105351800520145375นางจันทรา มะลิพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ879648955prueyai.03356@gmail.com
27
183357ปรือคัน51470645610343848091216034024533180036035470นางสาวปณิตา  ไชยาเจ้าพนักงานสาธารณสุข45922050samanandpanita@gmail.com
28
193358ทับทิมสยาม0619330111130292005000200123151200310045197นางสาวศิริกุล บุญเตรือนักวิชาการสาธารณสุข848300241sirikonboonkrue@gmail.com
29
203360สมบูรณ์77436889107111372427478702002163426004183119626นายปริวัฒน์ กอสุระเจ้าพนักงานสาธารณสุข873205830
30
213363กวางขาว265403335331212855108000098291000012230258นางสาวชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ804646634khonde@gmail.com
31
รวมโซน 5223571326232426252228187185893445390141147871468400156662741973
32
223359หนองลุง7512087986544769386130110212810018017413นายรณรงค์ ยกพลนัักวิชาการสาธารณสุข083-1460650arsenalfc_ssk@hotmail.com
33
233364คลองกลาง542105956584421542546022020420100054040401นายวินิจ มนทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ857359808winich007@hotmail.com
34
243372ตรอย264905223441212018552010014162800327050363นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0-833761230Taninkhukhan@gmail.com
35
253374โนน3776412254242420248510110195251000135056384นางดรุณี สารศรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ812659174darunee.thaM@gmail.com
36
รวมโซน 61935841920182219191313412412224151205407521152900224401631561
37
263351ใจดี7298631165126554686274204305301293400276511021086นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรล้วนเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน098-6044936pepui13@gmail.com
38
273369นาก๊อก5542914131512636370636516015121468895900411383959นายชูพงษ์ ชวดพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
084-827-1470Pin_can_sor@hotmail.com
39
283373นิคม36420776881138404062300006016000024050279นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ874637437teee1199@gmail.com
40
รวมโซน 71648215112225283213911817816519112101915160106006141474753
41
รวม154,6549816318618822921317014913921854103219037322701418118867418818710055072943209320055
42
139628860
43
รพ ขข355
44
สสอ15
45
560
46
47
195
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...