รายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
วส.1
2
รายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557
3
สถานีอนามัย PCU ห้วยเหนือ ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
ลำดับชื่อวัด/สำนักสงฆ์หมู่ที่ตำบลจำนวนพระภิกษุ/ได้รับการตรวจคิดเป็นผ่านเกณฑ์
วัดส่งเสริมสุขภาพ
ไม่ผ่านเกณฑ์แนวทางแก้ไข / พัฒนา
5
สามเณร/แม่ชี(รูป)สุขภาพ(รูป)ร้อยละดีเด่นพื้นฐาน(ระบุเลขข้อ)
6
1 วัดกลางอัมมารินทราวาส6 ห้วยเหนือ2222100.001
7
2 วัดเขียน4ห้วยเหนือ1111100.001
8
3วัดบ้านบก13ห้วยเหนือ1717100.001
9
4วัดไทย1ห้วยเหนือ99100.001
10
5วัดบ้านชำแระ10ห้วยเหนือ1111100.001
11
6วัดบ้านสะอาง12ห้วยเหนือ77100.001
12
7วัดเจ๊ก7ห้วยเหนือ1010100.001
13
80.00
14
90.00
15
รวม78787100.0007
16
หมายเหตุ
17
1วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น หมายถึง วัดที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 5 องค์ประกอบ จำนวน 50 ข้อ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมอนามัย
18
2วัดส่งเสริมสุขภาพพื้นฐาน หมายถึง วัดที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน วัดส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 ข้อ และได้รับใบประกาศรับรองจากศูนย์อนามัยและกรมอนามัย
19
3ร้อยละ 50 ของจำนวนพระภิกษุ / สามเณร / แม่ชี ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ( ชั่งน้ำหนัก /วัดความดันโลหิต /วัดรอบเอว /ให้คำแนะนำ / จ่ายยาในรายที่มีอาการเจ็บป่วย / ส่งต่อ )
20

21
ลงชื่อสมจันทร์ บัวเขียวผู้รายงาน
22
(นางสมจันทร์ บัวเขียว)
23
ตำแหน่งหน.CMUห้วยเหนือ
24
วันเดือนปีที่รายงาน...4 สิงหาคม 2557....
25
Loading...