Com2017CostTest (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลา
สำนักงานที่ประกาศสอบราคา
1 - จัดทำรายงานของซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรค การจัดทำรายงานของซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการประกวดราคา
2 - จัดทำหนังสือเชิญเสนอราคาต่อผู้มีอาชีพขายเพื่อมายื่นซองเสนอราคา
ปัญหาและอุปสรรคการจัดทำหนังสือเชิญเสนอราคาต่อผู้มีอาชีพขายเพื่อมายื่นซองเสนอราคา และลงนาม
3 - ประกาศสอบราคาในระบบ e-GE -ระยะเวลาแจกจ่ายเอกสารก่อนวันเปิดซองสอบราคา-เปิดซองสอบราคา วิจารณ์
ปัญหาและอุปสรรคการประกาศสอบราคาในระบบ e-GE -ระยะเวลาแจกจ่ายเอกสารก่อนวันเปิดซองสอบราคา-เปิดซองสอบราคา
4 - สรุปผลการเปิดซองสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาและอุปสรรคการสรุปผลการเปิดซองสอบราคา
5 - ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคา
ปัญหาและอุปสรรคการประกาศผลการยื่นซองเสนอราคา
6 - ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ปัญหาและอุปสรรคการทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
7 - ทำสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการทำสัญญา
ลงชื่อ ผู้บันทึกข้อมูล
ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บันทึกข้อมูล
2
27/3/2017, 14:23:46สพป.ตราด
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา ได้ทำหนังสือเชิญเสนอราคา และประกาศผ่านเว็บ สพป.ตราด
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา ปฏิบัติตามระเบียบ
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
894055455
3
27/3/2017, 15:15:50สพม. เขต 37
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นางพิสมัย สุคันธมาลา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
863474940
4
27/3/2017, 17:15:12สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นายประพันธ์ คืนประคอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
866716128
5
28/3/2017, 8:19:43สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นางพัทธนันท์ อินทิม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
878383330
6
28/3/2017, 9:44:44สพป.หนองคาย เขต 1ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวฤตินันท์ บุญกอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
098-7914565
7
28/3/2017, 10:58:56สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยกเลิกการประกาศสอบราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว(เป็นการสอบราคาครั้งที่ 1)
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่าง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
860847003
8
28/3/2017, 13:44:10สพม. เขต 34
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา จะลงนามสัญญาซื้อขาย วันที่ 29 มีนาคม 2560
นางจีรฉัตร ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
090-8911491
9
28/3/2017, 13:54:23สพป.อุทัยธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ผู้เสนอราคาทุกรายปฏิบัติผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญจึงประกาศยกเลิก และทำการประกาศเชิญชวนใหม่เป็นครั้งที่ ๒
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งแรก และประกาศใหม่เป็นครั้งที่ ๒
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ สพป.อน. ๒๐๘๑ ๘๕๑ ๒๘๕๒
10
28/3/2017, 14:26:12สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาพบว่า มีการยื่นซองไม่ถูกต้อง ผิดไปจากเงื่อนไขในรายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-นางศรีลา โพธิวงค์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
053-465555 ต่อ 152
11
28/3/2017, 14:25:36สพป.ลำปาง เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
819,223,019,054,284,000
12
28/3/2017, 15:15:11สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไข จึงยกเลิกประกาศสอบราคา และจะดำเนินการประกาศสอบราคาใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางประดับ เทพศักดิ์ดา
นักวิชาการพัสดุ861458384
13
28/3/2017, 15:40:40สพป.ชัยนาท
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
มีการประกาศเปลี่ยนรายละเอียดครุภัณฑ์ และประกาศยกเลิก จึงทำให้ล่าช้า
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายสนิท ฉากไธสงศึกษานิเทศก์089 5638507
14
28/3/2017, 16:17:06สพป.สมุทรสงคราม
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
การได้รับจัดสรรกับข้อมูลจริงคลาดเคลื่อนกัน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการวิธีตกลงราคา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการวิธีตกลงราคา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการวิธีตกลงราคา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการวิธีตกลงราคา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการวิธีตกลงราคา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดณภร พวงสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
081-9086590
15
28/3/2017, 16:53:13สพป.สิงห์บุรี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางทัศนีย์ คำนึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
896863031
16
28/3/2017, 17:38:52สพป.เชียงใหม่ เขต 2ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางศรีลา โพธิวงค์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
053-465555 ต่อ 152
17
28/3/2017, 17:42:29สพป.สุรินทร์ เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ระยะการดำเนินการกระชั้นชิด
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
848346668
18
28/3/2017, 19:57:48สพป.น่าน เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นักวิชาการเงินและบัญชี
054-771713
19
28/3/2017, 20:01:01สพป.น่าน เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นักวิชาการเงินและบัญชี
054-771713
20
28/3/2017, 20:03:22สพป.น่าน เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นักวิชาการเงินและบัญชี
054-771713
21
29/3/2017, 9:28:53สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มียังไม่ดำเนินงาน
สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จีงไม่ได้จัดทำหนังสือเชิญเสนอราคาต่อผู้มีอาชีพขายเพื่อมายื่นซองเสนอราคา เนื่องจากผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารและยื่นซองผ่านระบบ e-GP
ยังไม่ดำเนินงาน
สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จีงไม่ได้จัดทำหนังสือเชิญเสนอราคาต่อผู้มีอาชีพขายเพื่อมายื่นซองเสนอราคา เนื่องจากผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารและยื่นซองผ่านระบบ e-GP
ยังไม่ดำเนินงาน
สพป. เชียงใหม่ เขต 5 กำหนดให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP ในวันที่ 4 เมษายน 2560 และกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 เมษายน 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอุทุมพร มะโนคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
053-461089 ต่อ 126,103
22
29/3/2017, 10:11:46สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายเจษฎา นาสมรูปศึกษานิเทศก์818728458
23
29/3/2017, 11:27:23สพป.สงขลา เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานน.ส.มณฑา ไชยถาวรนักวิชาการพัสดุ935848663
24
29/3/2017, 11:32:28สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่พบปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหานางไมตรี สำราญรื่น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
089-2707701
25
29/3/2017, 11:41:19สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
นางไมตรี สำราญรื่น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
089-2707701
26
29/3/2017, 14:30:14สพป.ตาก เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
นางสาวชนมน ดิษสวรรค์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
55515709
27
3/4/2017, 15:49:33สพป.ระนองยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-
นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
812739529
28
19/4/2017, 14:56:33สพป.เลย เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจาก ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน วันที่ 30 มีนาคม 2560 อยู่ในระหว่างรอ สพฐ. ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ดำเนินงาน
รอ สพฐ. สั่งการ(กรณีทำสัญญาไม่ทันภายใน 30 มีนาคม 2560)
นางเตือนใจ ยลวิลาศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
081-7176968
29
26/4/2017, 9:27:45สพป.อุทัยธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.818512852
30
1/5/2017, 10:23:10สพป.ระนอง
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
น.ส.รัชนี จิตต์สว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
812739529
31
1/5/2017, 10:55:05สพป.สมุทรสาคร
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
034-826255 ต่อ 108
32
1/5/2017, 11:29:28สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีนายสมภพ ทิพย์อุทัยเจ้าพนักงานพัสดุ983472256
33
1/5/2017, 14:58:42สพป.นราธิวาส เขต 2ยังไม่ดำเนินงานไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหายังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานไม่มีนางสุภาวดี ลายขวะ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
081-9638979
34
20/5/2017, 15:09:24สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาให้ทราบแล้ว แต่ยังทำสัญญาไม่ได้เนื่่องจาก เงินงบประมาณถูกดึงกลับ
ยังไม่ดำเนินงาน
เงินงบประมาณถูกดึงกลับ
ประดับ เทพศักดิ์ดานักวิชาการพัสดุ 861458384
35
22/5/2017, 9:53:49สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีนายสนิท เกไธสงศึกษานิเทศก์934865605
36
25/5/2017, 10:40:34สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่ได้รับโอนเงิน
ยังไม่ดำเนินงาน
สพฐ.ยังไม่แจ้งโอนเงินมา
นางประดับ เทพศักดิ์ดา
นักวิชาการพัสดุ861458384
37
12/6/2017, 16:19:52สพป.ปัตตานี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว180 ลว 19 พ.ค.2558
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว180 ลว 19 พ.ค.2558
ยังไม่ดำเนินงาน
ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว180 ลว 19 พ.ค.2558
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว180 ลว 19 พ.ค.2558
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว180 ลว 19 พ.ค.2558
ยังไม่ดำเนินงาน
ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว180 ลว 19 พ.ค.2558 ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ยังไม่ดำเนินงาน
ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว180 ลว 19 พ.ค.2558 ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
นายวัลลภ แก้วดวง
นักวิชการพัสดุชำนาญการ
086-2932368
38
14/6/2017, 15:09:22สพป.นราธิวาส เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
รออนุมัติแจ้งโอนเงินงบประมาณ
สุภาวดี ลายขวะ .
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
081-9638979
39
29/6/2017, 16:20:27สพป.สิงห์บุรี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการประกาศสอบราคาครั้งที่ 1 ผู้ยื่นสอบราคาผิดเงื่อนไข ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ยื่นซอง จึงดำเนินการครั้งที่ 3
ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างกำหนดการขอรับแบบและยื่นซองสอบราคาตามเเงื่อนไขประกาศ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายมานัส นกสี
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
896895708
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu