สำรวจข้อมูลพื้นฐานกีฬาศูนย์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในศูนย์เครื่อข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
2
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3 ปีการศึกษา 2561
3
คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลจำแนกเป็นรายโรงเรียนตามรายการให้ครบถ้วน ห้ามลบหรือแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนอื่น
1. เลือกแผ่นข้อมูล(sheet)ด้านล่างให้ตรงกับชื่อโรงเรียน
4
2. ให้กรอกข้อมูลจำแนกเป็นรายโรงเรียนตามรายการให้ครบถ้วน ห้ามลบหรือแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนอื่น
5
3. ให้เติมหรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะพื้นที่สีขาว ส่วนพื้นที่ระบายสีใดๆ เอาไว้ห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด
6
7
1ชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่
8
2
ที่ตั้ง(เลขที่/หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)
บ้านไร่ หมู่ 1 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
9
3ชื่อ สกุล ผู้บริหาร/ผู้รักษาการนายยุทธนา อุทโธ
10
4วิสัยทัศน์โรงเรียน
11
5ปรัชญาโรงเรียน
12
6คติธรรมโรงเรียน
13
7อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุขนิสัยดี มีมารยาท
14
8คำขวัญประจำโรงเรียนเรียนให้ดีเด่น เล่นให้สร้างสรรค์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
15
9
โรงเรียนก่อตั้งเมื่อใด (วันที่ เดือน พ.ศ.ใด)
28 พ.ย. 2503
16
10
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสถานที่แข่งขัน (กม.)
4 กิโลเมตร
17
11สีประจำโรงเรียนฟ้า - ชมพู
18
12
รายชื่อข้าราชการครู (ไม่รวมผู้บริหาร/ผู้รักษาการ)
1นางธรรมนูญ ทัศนพงษ์
19
2นางมิตรไทย สุวรรณรงค์
20
3นายประสิทธิ์ หลวงปราบ
21
4นางรัตนา หลวงปราบ
22
5นางอรทัย กางทอง
23
6นางปุญญพัฒน์ สุจริต
24
7นางจันจีรา ชมจันทร์
25
8นางสาวนิตยา ไชยปัญหา
26
9นางชนิศา อุตหลุด
27
10นางวนิดา เข็มจันทร์
28
11นางเนาวรัตน์ เรืองรุจี
29
12นายกิตติพงษ์ พรมทอง
30
13
31
14
32
15
33
16
34
17
35
18
36
19
37
20
38
21
39
22
40
23
41
24
42
25
43
13รายชื่อพนักงานราชการ1นางประจญ มาตราช
44
2
45
3
46
4
47
14รายชื่อครูธุรการ1นางสาวพิศมัย บาลลา
48
15รายชื่อครูอัตราจ้าง1นางสาวเกศราภรณ์ ศรีสวีสดิ์
49
2นางสาวอรุณี ไชยเชษฐ์
50
3นายตันติกร ทองแสง
51
4
52
16รายชื่อนักการภารโรง1นายวันนี เรืองสวัสดิ์
53
17รวมครูและบุคลากรทั้งสิ้น (คน)19
54
18จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย (คน)30
55
19
จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6(คน)
107
56
20
จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3(คน)
52
57
21
จำนวนนักเรียนทุกระดับการศึกษาทั้งสิ้น (คน)
189
58
22
ชื่อนักเรียนที่ทำหน้าที่ดรัมเมเยอร์
1เด็กชายเอกภัทร ศูนย์จันทร์
59
23
ชื่อนักเรียนที่ทำหน้าที่คอนดักเตอร์
1เด็กหญิงณัฐภา ศรีประภา
60
2
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์มาลา
61
3
เด็กหญิงยุภารัตน์ จันทร์มาลา
62
4เด็กหญิงจุริสา อิ้มพัฒน์
63
5เด็กหญิงสิริรัตน์ มาตราช
64
6เด็กหญิงอรญา ศรีมนตรี
65
7เด็กหญิงภาวิกา ศรีสวัสดิ์
66
8เด็กหญิงวณา กางทอง
67
9
68
10
69
23
ชื่อนักเรียนที่ทำหน้าที่ถือป้ายชื่อโรงเรียน
1เด็กหญิงอัจฉรา ศูนย์จันทร์
70
2เด็กหญิงเกณิกา พรมสิทธิ์
71
24
จำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น(ครู บุคลากรและนักกีฬา)
120
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu